Upphävd författning

Förordning (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-07-01
Ändring införd
SFS 1993:965 i lydelse enligt SFS 1995:470
Ikraft
1993-08-01
Upphäver
Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här. Bilaga 1 ändrad genom SFS 1994:45. Bilaga 3 ändrad genom SFS 1995:470

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller handeln med varor som omfattas av avtalet om frihandel mellan Sverige och Färöarna samt av avtalet om handeln med jordbruksprodukter mellan Sverige och Färöarna.

2 §  Tullfrihet enligt frihandelsavtalet gäller enligt denna förordning för varor som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i Färöarna, Finland, Island eller Norge. En vara anses ha ett sådant ursprung om den uppfyller villkoren i bilaga 1 (ursprungsvara).

3 §  Tullfrihet enligt avtalet om handeln med jordbruksprodukter gäller enligt denna förordning för varor som är upptagna i bilaga 4 och som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i Färöarna. En vara anses ha ett sådant ursprung om den uppfyller villkoren i den bilagan.

Tullfrihet

4 §  Tullfrihet gäller för

 1. varor som är hänförliga till 25--97 kap.tulltaxelagen (1987:1068), dock med undantag för varor som är upptagna i bilaga 2,
 2. fisk och andra marina produkter som är upptagna i bilaga 3,
 3. jordbruksvaror som är upptagna i bilaga 4.

Ursprungsintyg m. m.

5 §  En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med ett intyg (varucertifikat EUR.1), som är utfärdat i Färöarna, Finland, Island eller Norge och upprättat enligt vad som anges i bilaga 1.

[S2]Ifråga om varor som sänds från Färöarna och därefter befinner sig under kontroll av tullmyndighet i Danmark får ursprunget styrkas med varucer- tifikat EUR.1 utfärdat av tullmyndighet i Danmark.

[S3]Varans ursprung får även styrkas med en fakturadeklaration upprättad enligt vad som anges i artiklarna 16, 21 och 22 i bilaga 1. När fakturadeklara- tionen är upprättad enligt vad som anges i artikel 21.1 b, får ursprungs- varornas värde inte överstiga 39 000 kronor eller, om varorna är fakturerade i dansk valuta, det belopp som har anmälts av Färöarna.

[S4]Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) behöver inte visas upp för varor som utan handelssyfte införs från en enskild person och är adresserade till en enskild person, om varornas sammanlagda värde inte överstiger 3 000 kronor eller ingår i en resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 8 000 kronor.

6 §  En svensk tullmyndighet får efter ansökan av exportören utfärda varucertifikat EUR.1 för varor som skall exporteras till Färöarna. Varucertifikatet skall vara upprättat enligt vad som anges i bilaga 1.

[S2]Tullmyndigheten kan för en viss exportör tillämpa en förenklad procedur enligt vad som anges i artikel 22 i bilaga 1.

[S3]Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som anges i artiklarna 16, 21 och 22 i bilaga 1 (fakturadeklaration).

[S4]En tullmyndighet får medge att en fakturadeklaration enligt artikel 22 i bilaga 1 inte behöver vara underskriven, när fakturor som i övrigt uppfyller bestämmelserna i artikeln, framställs eller överförs till importlandet genom telekommunikation eller med elektronisk databehandlingsmetod.

[S5]När en fakturadeklaration är upprättad enligt vad som anges i artikel 16. 1 b i bilaga 1, får ursprungsvarornas värde

 • inte överstiga det belopp som anmälts av landet i fråga, om varorna fakturerats i svensk valuta eller i dansk valuta, eller
 • inte överstiga det belopp som anmälts av importlandet, om varorna fakturerats i ett annat lands valuta.

7 §  En svensk tullmyndighet får på förfrågan lämna ett skriftligt besked om ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Ett sådant besked är dock inte bindande.

8 §  Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

9 §  Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska myndigheter.

Tullrestitution

10 §  En vara får inte ges tullrestitution eller likvärdiga förmåner,

 • om den är av det slag som omfattas av avtalet om handeln mellan Sverige och Färöarna,
 • om den har sitt ursprung i ett annat land än Sverige, Färöarna, Finland, Island eller Norge enligt avtalet, och
 • om den har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats för införsel i Sverige eller i Färöarna.

[S2]Med tullrestitution eller en därmed likvärdig förmån avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel.

Förfarande

11 §  Anspråk på tullfrihet enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte finns någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver visa upp intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant med- givande skall den tullskyldige förfoga över intyget senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Posten Aktiebolag är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får dock anspråk på tullfrihet framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades.

[S4]Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om en tullskyldig som enligt andra stycket skall visa upp intyg endast på begäran av en tullmyndighet inte förfogade över intyget när detta annars skulle ha getts in enligt andra stycket. En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från detta krav om det finns särskilda skäl. Förordning (1994:1148).

Överklagande

12 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

13 §  Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993, då förordningen (1978:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m. skall upphöra att gälla. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 juli 1993.
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1994:45) om ändring i förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1994-03-15

Förordning (1994:1148) om ändring i förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1994 men skall tillämpas från och med den 1 mars 1994.
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1994-07-15

Förordning (1995:470) om ändring i förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995 men skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.
Omfattning
ändr. bil. 3, 4
Ikraftträder
1995-06-01

Förordning (1999:655) om upphävande av förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna

Omfattning
upph.