Upphävd författning

Förordning (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1993-06-24
Ändring införd
SFS 1993:967
Ikraft
1993-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I 4 § polislagen (1984:387) föreskrivs att det inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet. Av 2 kap. 2 § polisförordningen (1984:730) följer att länsstyrelsen utfärdar föreskrifter om länets indelning i polisdistrikt.

[S2]Denna förordning gäller förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län.

2 §  Innan länsstyrelsen beslutar om en förändring av distriktsindelningen skall länsstyrelsen samråda med berörda åklagarmyndigheter och tingsrätter. Samråd skall också ske med Rikspolisstyrelsen.

3 §  Vid förändring av distriktsindelningen beslutar länsstyrelsen i förekommande fall vilken eller vilka av de berörda polismyndigheterna som skall upphöra samt om att inrätta en eller flera nya polismyndigheter.

4 § har upphävts genom förordning (1995:125).

5 §  När en polismyndighet upphör skall i mån av tillgången på medel personal till motsvarande antal och nivåer anställas vid en annan polismyndighet i länet. Regeringen bestämmer, efter förslag av länsstyrelsen, om antalet anställda i polischefskarriären.

[S2]En arbetstagare som före förändringen var anställd vid den polismyndighet som upphör, får utan att någon information enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver lämnas, anställas enligt första stycket. Information bör dock lämnas vid anställning av polismästare som skall vara chef för en nyinrättad polismyndighet och vid anställning av chef för ett geografiskt ansvarsområde som helt eller delvis ersätter polismyndighet som skall upphöra och som lyder direkt under myndighetschefen.

[S3]Landshövdingen skall hos regeringen anmäla frågan om anställande av länspolismästare och biträdande länspolismästare som avses i 7 kap. 3 § första stycket polisförordningen (1984:730). I fråga om övriga länspolismästare och biträdande länspolismästare samt polismästare och polisöverintendenter tillämpas föreskrifterna i polisförordningen om anställning. Om någon med stöd av andra stycket anställs utan att information lämnas, får länsstyrelsen lämna förslag till regeringen.

[S4]Länsstyrelsen får, utan att inhämta förslag från Rikspolisstyrelsen, anställa polisintendenter och polissekreterare som med stöd av andra stycket anställs utan att någon information behöver lämnas.

[S5]I övrigt beslutar länsstyrelsen om antalet arbetstagare och anställning av dessa enligt första stycket. Beslut om anställning av personal får dock överlämnas till polismyndigheterna. Förordning (1995:125).

6 §  Förordningen (1984: 819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte vid anställningar enligt 5 §. Förordning (1995:125).

7 §  Vid ändring av distriktsindelningen upphör ett med stöd av 7 kap. 10 a § polisförordningen (1984:730) meddelat tidsbegränsat chefsförordnande för länspolismästare, biträdande länspolismästare eller polismästare vid de berörda myndigheterna. Nytt förordnande meddelas av regeringen efter förslag av Rikspolisstyrelsen i enlighet med vad som föreskrivs i nämnda paragraf. I de fall som länsstyrelsen med stöd av 5 § tredje stycket denna förordning lämnar förslag till regeringen om anställning skall dock länsstyrelsen också lämna förslag om tidsbegränsat chefsförordnande i förekommande fall.

[S2]Föreskrifterna om tidsbegränsat chefsförordnande skall tillämpas också i fråga om chef för ett geografiskt ansvarsområde som helt eller delvis ersätter en polismyndighet som skall upphöra och som lyder direkt under myndighetschefen.

[S3]När en chef har erhållit ett tidsbegränsat chefsförordnande med stöd av andra stycket, skall föreskrifterna om tidsbegränsat chefsförordnande tillämpas också vid förlängning av chefsförordnandet och vid förordnande av ny chef. Förordning (1995:125).

8 §  Om länsstyrelsen med stöd av 3 § har beslutat att inrätta en ny polismyndighet, fattar länsstyrelsen de beslut av administrativ natur som erfordras innan inrättandet av den nya myndigheten har genomförts.

[S2]Länsstyrelsen meddelar också i övrigt föreskrifter och beslut av administrativ natur som behövs i samband med en förändring av distriktsindelningen.

9 §  När länsstyrelsen beslutat inrätta en ny polismyndighet, bör polisstyrelsen och polischefen utses snarast.

[S2]När Rikspolisstyrelsen eller länsstyrelsen inhämtar yttrande från en polismyndighet i fråga om anställning eller andra frågor som har samband med omorganisationen, får i det särskilda fallet avgöras om yttrandet skall inhämtas från

 • polismyndighet som beslutats men ännu inte har organiserats, förutsatt att polisstyrelse och polischef har utsetts,
 • polismyndighet som skall upphöra,
 • annan berörd polismyndighet. Förordning (1995:125).

Ändringar

Förordning (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län

Ikraftträder
1993-09-01

Förordning (1994:73) om ändring i förordningen (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§; ny 9 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1995:125) om ändring i förordningen (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 5, 6, 7, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1998:74) om upphävande av förordningen (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län

  Omfattning
  upph.