Upphävd författning

Lag (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:1066 i lydelse enligt SFS 1996:1532
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till partigrupperna i riksdagen utgår statligt bidrag enligt denna lag i form av gruppkanslibidrag, ledamotsbidrag och resebidrag.

[S2]Bidrag kan dessutom i fall som avses i 17 § utgå till en enskild riksdagsledamot.

2 §  Som partigrupp räknas varje grupp av riksdagsledamöter för ett parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket vid ett riksdagsval.

3 §  Bidrag enligt denna lag betalas ut förskottsvis för kvartal.

Gruppkanslibidrag

4 §  Bidraget består av grundbelopp och tilläggsbelopp. Beloppen bestäms för ett budgetår i sänder av riksdagens förvaltningsstyrelse.

5 §  En partigrupp som företräder ett regeringsparti är berättigad till ett grundbelopp. Var och en av övriga partier är berättigad till 2,5 grundbelopp. Lag (1995:405).

6 §  En partigrupp är berättigad till så många tilläggsbelopp som motsvarar det antal riksdagsmandat som har tillfallit partiet vid det senaste riksdagsvalet.

7 §  En partigrupp är berättigad till bidrag från ingången av den månad då riksdagsval hålls till utgången av den månad då riksdagen samlas efter nästa riksdagsval.

[S2]Är en partigrupp före och efter ett riksdagsval berättigad till bidrag enligt första stycket med skilda belopp, utgår bidrag för den månad då riksdagsval hålls och för den månad då en nyvald riksdag samlas med det högre beloppet.

[S3]För den månad då en partigrupp blir eller upphör att vara företrädd i regeringen är gruppen berättigad till det grundbelopp som gäller för en partigrupp som inte företräder ett regeringsparti.

8 §  Partigruppen för ett parti som inte återkommer efter val till riksdagen är, sedan rätt till bidrag enligt 7 § har upphört, berättigad till bidrag (avvecklingsbidrag) för ytterligare sex månader, beräknat på det belopp som gällde för gruppen närmast före valet.

9 §  Partigruppen för ett parti som efter val till riksdagen återkommer med färre ledamöter än tidigare och som varken före eller efter valet är ett regeringsparti får under tolv månader, räknat från utgången av den månad då den nyvalda riksdagen samlas, förutom gruppen tillkommande bidrag enligt 7 §, bidrag med 50 procent av skillnaden mellan det nya bidraget och det bidrag som partigruppen var berättigad till närmast före valet.

Ledamotsbidrag

10 §  Bidraget är avsett för utredar-, assistent- och kontorshjälp åt riksdagsledamöterna. Bidraget bestäms för ett budgetår i sänder av riksdagens förvaltningsstyrelse. Bidraget beräknas efter normen kostnader för en assistent per två ledamöter. Lag (1996:1532).

11 §  En partigrupp är berättigad till bidrag från ingången av den månad då riksdagsval hålls till utgången av den månad då riksdagen samlas efter nästa riksdagsval. Bidraget beräknas efter hur många ledamöter som tillhör gruppen vid kvartalets ingång.

[S2]Är en partigrupp före och efter ett riksdagsval berättigad till bidrag enligt första stycket med skilda belopp, utgår bidrag för den månad då riksdagsval hålls och den månad då en nyvald riksdag samlas med det högre beloppet.

12 §  Partigruppen för ett parti som inte återkommer efter val till riksdagen är, sedan rätt till bidrag enligt 11 § har upphört, berättigad till bidrag (avvecklingsbidrag) för ytterligare fyra månader, beräknat på det belopp som gällde för partigruppen närmast före valet.

13 §  Partigruppen för ett parti som efter val till riksdagen återkommer med färre mandat än tidigare får, räknat från utgången av den månad då den nyvalda riksdagen samlas, under ytterligare fyra månader bidrag med belopp som partigruppen var berättigad till närmast före valet.

Resebidrag

14 §  Bidraget är avsett för riksdagsledamöternas deltagande i internationella konferenser utomlands och andra utrikes resor. Partigrupperna skall årligen till riksdagens förvaltningskontor avlämna redovisning för hur erhållet resebidrag har använts under föregående kalenderår.

[S2]Bidrag utgår med delbelopp, som bestäms för ett budgetår i sänder av talmanskonferensen.

15 §  Bidrag utgår

 1. för en partigrupp som består av högst 20 ledamöter med ett delbelopp per mandat som har tillfallit partiet vid det senaste riksdagsvalet och
 2. för övriga partigrupper med ett delbelopp per mandat för de första 20 mandaten och ett halvt delbelopp för varje ytterligare mandat som har tillfallit partiet vid det senaste riksdagsvalet.

16 §  En partigrupp får inte bevilja en ledamot större bidrag till en resa än vad en tjänsteman i riksdagen skulle ha fått för att i tjänsten delta i en motsvarande resa.

Bidrag till en ledamot som inte tillhör en partigrupp

17 §  Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen på grund av att partiet har fått minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen utgår, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i denna lag,

 1. kanslibidrag med en niondel av vad som tillkommer ett parti som inte är regeringsparti,
 2. ett ledamotsbidrag enligt 10 § och
 3. resebidrag med ett delbelopp enligt 14 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Vad i lagen föreskrivs om resebidrag skall dock tillämpas först från och med den 1 oktober 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:428
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:405) om ändring i lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:274, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KU39
  Omfattning
  ändr. 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1532) om ändring i lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen

Förarbeten
Rskr. 1996/97:85, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KU1
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1999:1209

Omfattning
upph.