Upphävd författning

Lag (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
SFS 1994:1122
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

Lagens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna lag meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 §  Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag: Rådets förordning (EEG) nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984.

[S2]För tillämpningen av artiklarna 11--26 i förordning (EEG) nr 11, se EES-avtalets protokoll 21.

3 §  De svenska texterna till de i 2 § angivna rättsakterna/n2/ finns i bilaga 1 och bilaga 2 till denna lag.

4 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

5 §  När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG: s rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för EG: s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG: s medlemsstater, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:
 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet.
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol.
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA- staterna.

[S2]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 §  När rättsakterna i 2 § innehåller hänvisningar till Romfördraget skall dessa i stället avse följande artiklar i EES-avtalet

 • artikel 79 EEG = artikel 50 EES,
 • artikel 214 EEG = artikel 122 EES.

[S2]Hänvisningarna till artiklarna 74, 75, 172, 192, 207 och 209 i Romfördraget skall inte anses relevanta.

7 §  Med EFTA-stat avses i denna lag en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

Förarbeten
Rskr. 1993/94:388, Prop. 1993/94:194, Bet. 1993/94:TU33
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (1994:2040) om upphävande av lagen (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:99, Prop. 1994/95:71, Bet. 1994/95:TU7
  Omfattning
  upph.