Upphävd författning

Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Ändring införd
SFS 1994:1133
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Som bosättningstid i Sverige enligt 5 kap. 6 § första stycket f lagen (1962:381) om allmän försäkring tillgodoräknas tid under vilken en person som inte fyllt 26 år bedriver studier i annat land. Tillgodoräknande görs under förutsättning

  1. att studierna berättigar till studiemedel enligt 4 kap.studiestödslagen (1973:349),
  2. att studietiden överstiger ett år, samt
  3. att personen omedelbart före studiernas början varit bosatt i Sverige minst ett år.

[S2]Med bosättningstid i Sverige enligt första stycket 3 jämställs tid som enligt 5 kap. 6 § första stycket c--e och femte--sjunde styckena lagen om allmän försäkring tillgodoräknas som bosättningstid i Sverige.

2 §  Den som vill att bosättningstid i Sverige tillgodoräknas enligt 1 § skall skriftligen ansöka om det hos den allmänna försäkringskassan. Ansökan skall ha kommit in till försäkringskassan inom tre år från det år då studierna avslutades. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den kommit in för sent.

3 §  Riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli l994 och tillämpas i fråga om studietid från och med den 1 januari l993. Om en ansökan enligt 2 § avser studier som avslutats under år 1993 skall den ha kommit in till försäkringskassan före utgången av år 1997.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:69, Prop. 1992/93:7, Bet. 1992/93:SfU4
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 2002:965

Övergångsbestämmelse

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som avser tid före utgången av december 2002.
Omfattning
upph.