Förordning (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Ändring införd
SFS 1994:1173 i lydelse enligt SFS 2010:1784
Ikraft
1994-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Internationellt institut för industriell miljöekonomi

1 §  Vid Lunds universitet finns det ett internationellt institut för industriell miljöekonomi. Förordning (2010:1784).

Uppgifter

2 §  Institutets uppgift är att bedriva forskning och utbildning inom miljöområdet, särskilt inom området industriell miljöekonomi. Verksamheten skall bedrivas i samarbete med utländska institut och ha en internationell inriktning.

Organisation

3 §  Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en chef.

Styrelsen

4 §  Institutets styrelse består av högst sju ledamöter. Institutets chef är en av ledamöterna. Regeringen utser två ledamöter. Övriga ledamöter utses av Lunds universitet. Regeringen utser en av ledamöterna till ordförande i styrelsen. Mandatperioden är tre år.

5 §  Styrelsen skall fastställa dels allmänna riktlinjer för institutets verksamhet, dels budgeten för verksamheten samt ansvara för institutets ekonomi.

6 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställning som chef vid institutet

7 §  Chefen anställs av styrelsen för institutet. För behörighet till anställningen krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom institutets verksamhetsområde. Den som anställs skall ha internationell erfarenhet och de pedagogiska och andra kvalifikationer som behövs för att fullgöra de uppgifter som är förenade med anställningen.

Utbildning

8 §  För utbildning vid institutet gäller bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) om utbildning.

9 §  Vid antagning till utbildning vid institutet får styrelsen dels medge befrielse från ett eller flera av de behörighetsvillkor som annars gäller, dels tillämpa andra urvalsregler än dem som annars gäller.

Finansiering

10 §  Institutet finansieras bl. a. genom bidrag från Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet.

Redovisning

11 §  Institutets redovisning skall ingå i den årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets verksamhet skall därvid redovisas särskilt.

Ändringar

Förordning (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

    Ikraftträder
    1994-08-01

Förordning (1998:1009) om ändring i förordningen (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2010:1784) om ändring i förordningen (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01