Upphävd författning

Förordning (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Ändring införd
SFS 1994:1175 i lydelse enligt SFS 1996:560
Ikraft
1994-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med en fristående gymnasiesärskola avses i denna förordning en fristående skola som i fråga om viss utbildning har förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen (1985:1100).

2 §  Av 9 kap. 9 § skollagen (1985:1100) framgår att en fristående skola som vill bli förklarad berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen skall lämna in en ansökan om detta till Statens skolverk före den 1 april kalenderåret före bidragsåret. Förordning (1995:814).

3 §  Statens skolverk skall med eget yttrande vidarebefordra ansökan till regeringen.

[S2]Av yttrandet skall det särskilt framgå om Skolverket anser att inträdesvillkor och urvalsgrunder är godtagbara.

4 §  För undervisningen skall det finnas en läroplan samt kurs- och timplaner.

5 §  Eleverna skall få betyg eller intyg över utbildningen.

Bilaga

Skolor berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen (1985:1100) _____________________________________________________________________ Skola Utbildning _____________________________________________________________________ Dormsjöskolan, Individuellt program Garpenberg
Helenedals gymnasiesärskola, StockholmIndividuellt program
Helgestahemmet,Individuellt program
Mölnbo
Häggviks gymnasiesärskola, SollentunaSpecialutformat program med inriktning trädgård/miljö, Specialutformat program med inriktning restaurang/adm., Individuellt program med yrkesträning/verksamhetsträning
Kristoffergården,Individuellt program med
Hölöverksamhetsträning
Mariagården,Individuellt program
Umeå
Martinskolan,Individuellt program
Farsta
Novalisskolan,Individuellt program
Järna
Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik (Ekgården), MölnboIndividuellt program
Saltåskolan, JärnaSpecialutformat program med estetisk inriktning, Individuellt program
Solbergahemmet,Individuellt program
Järna
Vackstanäsgymnasiet,Hotell- och restaurangprogrammet
Södertälje
Förordning (1996:560).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1175) om offentligt stöd till fristående skolor m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.
  2. En fristående särskola som vid ikraftträdandet av denna förordning är berättigad till statsbidrag och vars utbildningar inte förklarats berättiga skolan till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen (1985:1100) skall vara berättigad till statsbidrag i enlighet med vad som anges i det särskilda beslutet, dock längst till utgången av juni månad 1998.
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:814) om ändring i förordningen (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången i fråga om bidrag som skall utgå under bidragsåret 1997/98.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:385, Prop. 1994/95:157, Bet. 1994/95:UbU16
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:560) om ändring i förordningen (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.

Omfattning
ny bil.
Ikraftträder
1996-07-15

Ändring, SFS 1996:1206

  Omfattning
  upph.