Prop. 1994/95:157

Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

1994/95:157

Ändring av bidragsbestärnmelsema för fristående PTOP- _ skolor godkända för vanlig skolplikt mm. 1994/ 95-157

Regeringens proposition E%?

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 1995

Lena Hjelm- Wallén

Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag om ändring i bidragsbestämmelsema för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt.

I avvaktan på resultatet av den översyn av reglerna för bidragsgivning som regeringen beslutat föreslås att kommunema vid tilldelningen av bidrag får göra ett avdrag som uppgår till högst 25 procent av den fram- räknade genomsnittskosmaden. Bidraget skall beräknas på den genomsnitt- liga kostnaden på den årskurs som eleven tillhör.

Skollagens bestämmelser om ersättning för mottagande av elever från andra kommuner i andra hand ändras på motsvarande sätt.

För att en nystartad fristående skola skall ha rätt till bidrag skall skolan ha ansökt om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan bidrags— året börjar.

När det gäller iiistående Särskolor som motsvarar gynmasiesärskolan och som enligt beslut före utgången avjuni 1994 stod under statlig tillsyn kan regeringen besluta om rätt till bidrag fr.o.m. den 1 januari 1996 utan ansökan om det.

1 Rikrdagen 1994/95. I saml. Nr 157

Innehållsförteckning Prop. 1994/95:157

1 Förslag till riksdagsbeslut ........................ 3 2 Lagtext ..................................... 3 2.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) . . 3 3 Bakgrund .................................... 6 4 Ändring av bidrag till fristående skolor ............... 6 5 Ansökningsdatum .............................. 7

6 Övergångsbestämmelse avseende godkännande av fristående Särskolor .................................... 8

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 februari 1995 ....................................... 9

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till - lag om ändring i skollagen (1985:1100)

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i skollagen (198511100)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985: 1 100)l dels att4kap. 8 aåoch9kap.6,6aoch9åå skallhaföljande

lydelse,

dels att i övergångsbestärmnelsema till lagen (1994:739) om ändring i skollagen (1985:1100) skall införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 kap. 8 a ål Etter önskemål av vårdnadshavare Etter önskemål av vårdnadshavare

har en kommun rätt att i andra fall än som avses i 5 & tredje stycket och 8 5 i sin grundskola ta emot en elev från en annan kommun. I så- dana fall har kommunen rätt till ersättning för elevens utbildning från elevens hemkommun. Om inte de berörda kommunema kommer överens om annat. skall ersättning- en motsvara den genomsnittliga kostnaden per elev i hemkommu- nens grundskola det pågående ka- lenderåret på det stadium som ele— ven tillhör. l—lemkommunen får dock göra ett avdrag som uppgår till högst 15 procent från den fram- räknade genornsnittskostnaden.

' Lagen omtryckt 1991:1111. 1 Senaste lydelse 1993z800.

1* Riksdagen 1994/95. ] saml. Nr 157

har en kommun rätt att i andra fall än som avses i 5 & tredje stycket och 8 5 i sin grundskola ta emot en elev från en annan kommun. I så- dana fall har kommunen rätt till ersättning för elevens utbildning från elevens hemkommun. Om inte de berörda kommunerna kommer överens om annat, skall ersättning- en motsvara den genomsnittliga kostnaden per elev i hemkommu- nens grundskola det pågående ka- lenderåret på den årskurs som ele— ven tillhör. l—lemkommunen får dock göra ett avdrag som uppgår till högst 25 procent från den fram- räknade genomsnittskostnaden.

9kap. 653

En fristående skola, som är god- känd för elever som har vanlig skolplikt, skall tilldelas bidrag för verksamheten av elevernas hem- kommuner. För varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev i hernkommunens grundskola det pågående kalenderåret på det stadium som eleven tillhör. Vid till— delningen får kommunen göra ett avdrag som uppgår till högst 15 procent av den ti'amräknade ge- nornsnittskostnaden. Regeringen eller den myndighet regeringen be- stämmer får medge ett större av- drag, om det finns särskilda skäl.

Tilldelningen beräknas för ett bi— dragsår i sänder. Varje bidragsår börjar den 1 juli. Tilldelningen grundas på antalet elever från kom- munen i den histående skolan den 15 september under bidragsåret. Bidraget skall utbetalas med en tolfredel varje månad. Utbetalning— arna ijuli—september avpassas etter ett beräknat antal elever och regle- ring görs vid utbetalning i oktober. För en skola som är nystartad, får bidrag, som avser tiden ju- li—september månad, betalas ut samlat i september. För att en ny- startad skola skall ha rätt till bidrag gäller dock att skolan skall ha an— sökt om att bli godkänd för vanlig skolplikt före den 1 augusti året innan bidragsåret börjar.

En fristående skola, som är god- känd för elever som har vanlig skolplikt, skall tilldelas bidrag för verksamheten av elevernas hem- kommuner. För varje elev skall lärnnas ett belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev i hemkomrnunens grundskola det pågående kalenderåret på den årskurs som eleven tillhör. Vrd till- delningen får kommunen göra ett avdrag som uppgår till högst 25 procent av den framräknade ge- nomsnittskostnaden. Regeringen eller den myndighet regeringen be- stämmer får medge ett större av- drag, om det finns särskilda skäl.

Tilldelningen beräknas för ett bi- dragsår i sänder. Varje bidragsår börjar den 1 juli. Tilldelningen grundas på antalet elever från kom- munen i den fristående skolan den 15 september under bidragsåret. Bidraget skall utbetalas med en tolttedel varje månad. Utbetalning- arna ijuli—september avpassas efter ett beräknat antal elever och regle— ring görs vid utbetalning i oktober. För en skola som är nystartad, får bidrag, som avser tiden ju- li—september månad, betalas ut samlat i september. För att en ny- startad skola skall ha rätt till bidrag gäller dock att skolan skall ha an- sökt om att bli godkänd för vanlig skolplikt före den 1 april kalender- året innan bidragsåret börjar.

Om en elev slutar i den fristående skolan efter den 15 september bi- dragsåret är hemkommen inte skyldig att tilldela skolan bidrag för längre tid än till och med kalenderrnånaden efter den då eleven slutade.

Utbetalning av bidrag enligt andra stycket får grundas på den kostnad som hemkommen fastställt i sin budget för respektive kalenderår. Om det slutliga utfallet skulle bli högre än det i budgeten fastställda har den fristående skolan rätt att få ut motsvarande mellanskillnad. Sådan slutreg—

3 Senaste lydelse 19931800.

lering skall ske senast två månader efter det att kommunens årsredovis- ning för det aktuella kalenderåret har lämnats över till fullmäktige.

Vad som sägs i första—fjärde styckena gäller inte de fristående skolor för vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom särskilda före- skrifter eller andra särskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvud- mannen skriftligen avstått från medelstilldelning eller sådana skolor som Statens skolverk enligt 7 & förklarat sakna rätt till bidrag.

6a?

En fristående skola, som är god- känd för elever som har särskild skolplikt och som motsvarar sär— skolan, skall tilldelas bidrag för verksamheten av elevernas hem- kommuner. För att en nystartad skola skall ha rätt till bidrag gäller dock att skolan skall ha ansökt om att bli godkänd för särskild skol- plikt före den 1 augusti året innan bidragsåret börjar. Varje bidragsår börjar den 1 juli.

En fristående skola, som är god- känd för elever som har särskild skolplikt och som motsvarar sär- skolan, skall tilldelas bidrag för verksamheten av elevernas hem- kommuner. För att en nystartad skola skall ha rätt till bidrag gäller dock att skolan skall ha ansökt om att bli godkänd för särskild skol- plikt före den 1 april kalenderåret innan bidragsåret börjar. Varje bi- dragsår börjar den 1 juli.

Tilldelningen skall, om elevernas hemkommuner och den fristående skolan inte kommer överens om annat, ske i enlighet med bestämmelsema i 6 5 andra och tredje styckena

Om den histående skolan inte kommer överens om annat med elevernas hemkommuner skall dessa erlägga det belopp som regeringen beslutat.

9 55

Om inte kommunen och skolan har kommit överens om annat skall bidraget enligt 8 eller 8 a & beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar den 1 juli. Tilldelningen grundas på antalet elever på den bidragsberättigade utbildningen den 15 september under bidragsåret. Bidraget skall utbetalas med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli—september avpassas efter ett beräknat antal elever och reglering görs vid utbetalning i oktober. För en skola som är nystartad, får bidrag, som avser tiden juli—september månad, betalas ut samlat i september.

Om en elev slutar efter den 15 september bidragsåret är hemkommunen inte skyldig att tilldela skolan bidrag för längre tid än till och med kalen- derrnånaden efter den då eleven slutade.

För att en skola skall ha rätt till För att en skola skall ha rätt till

bidrag gäller dock att skolan har ansökt om att bli förklarad som bidragsberättigad senast den 1 au-

4 Senaste lydelse 1994:739. 5 Senaste lydelse 19942739.

bidrag gäller dock att skolan har ansökt om att bli förklarad som bidragsberättigad före den 1 avril

gusti året innan. Ansökan skall lämnas in till länsstyrelsen i det län där skolan är belägen om ansökan avser en skola vars utbildningar motsvarar gymnsieskolans och till Statens skolverk om ansökan avser en skola vars utbildningar motsva- rar gymnasiesärskolans.

kalenderåret innan. Ansökan skall lärrrnas in till länsstyrelsen i det län där skolan är belägen om ansökan avser en skola vars utbildningar motsvarar gymnsieskolans och till Statens skolverk om ansökan avser en skola vars utbildningar motsva- rar gymnasiesärskolans.

4.6 Regeringen får, utan hinder av de föreskrifter om förfarandet som annars gäller, förklara fristående Särskolor som motsvarar gymnasiesär- skolan och som vid ikrattträdandet är ställda under statlig tillsyn, berätti- gade till bidrag enligt 9 kap. 8 a 5 om de enligt regeringens bedömande uppfyller kraven där.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelsema om ansöknings- tid i 9 kap. 6 5 andra stycket, 6 a & första stycket och 9 & tredje stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången i någa om bidrag som skall utgå under bidragsåret 1997/98.

3. Bakgrund

Enligt 9 kap. 6 & skollagen (198511100) skall en fristående skola, som är godkänd för elever som har vanlig skolplikt, tilldelas bidrag för verksam- heten av elevernas hemkommuner. För varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev i hemkommunens grundskola det pågående kalenderåret på det stadium som eleven tillhör. Vid tilldelningen får kommunen göra ett avdrag som uppgår till högst 15 procent av den &amräknade genornsnittskostnaden. Regeringen föreslår nu följande ändringar av bestämmelsema.

4. Ändring av bidrag till fristående skolor

Regeringens förslag: V1d tilldelningen av bidrag till fristående skolor som är godkända för vanlig skolplikt får kommunen göra ett avdrag som uppgår till högst 25 procent av den &amräknade ge- nomsnittskostnaden. Bidraget skall beräknas på den genomsnittliga kostnaden på den årskurs som eleven tillhör. Skollagens bestämmelser om ersättning för mottagande av elever från andra kommuner i andra hand ändras på motsvarande sätt.

6 Till 19941739.

Skälen för regeringers förslag: En särskild utredare tillsattes av den Prop. 1994/951157 förra socialdemokratiska regeringen med uppgift att utreda vissa frågor om avgifter m.m. vid fristående skolor för skolpliktiga elever. I betänkan- det Fristående skolor. Bidrag och elevavgifter (SOU 199238) lordes den bedömningen att en generell lägsta bidragsnivå inte borde överstiga 75 procent av kommunens genomsnittskostnad, om konkurrensen mellan &istående skolor och kommunala skolor skulle ske på lika villkor.

Betänkandet behandlades i regeringens proposition Valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230).

Regeringen har i ett annat ärende denna dag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté, som skall utreda frågor om fristående skolor på grundskolenivå. Enligt direktiven skall kommittén bl.a. lämna förslag till nya regler för bidragsgivning. Målsättningen är att resurser skall fördelas med hänsyn tagen till skolornas och elevernas skilda behov. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 1995. Avsikten är att nya regler för bidraggivning skall införas fr. o. m den 1 juli 1996. I avvaktan på att de nya reglerna införs, föreslår regeringen att en ändring görs i bestämmelserna för nuvarande resurssystem. Ändringen innebär att kommunen vid tilldelningen av bidrag får göra ett avdrag som uppgår till högt 25 procent av den frarmälmade genomsnittskostnaden

I samband med att den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) införs med början läsåret 1995/96, upphör den nationella regle- ringen av stadieindelningen i grundskolan. Vi föreslår därför att den genomsnittliga kostnaden i stället beräknas på årskurs.

1 4 kap. 8 ä & skollagen finns bestämmelser om mottagande av elev från annan kommun för vars utbildning kommunen inte är skyldig att sörja Enligt skollagen har en kommun rätt att i sådana fall få ersättning för elevens utbildning från elevens hemkommun. Om inte de berörda kommu- nema kommer överens om annat, skall samma ersättning utgå som för elever i fristående skolor.

Som en konsekvens av ändringarna av bidrag till fristående skolor bör ersättningen som avser mottagande av elever i andra hand också ändras. Vid beräkning av den genomsnittliga kostnaden per elev får således hemkommunen göra ett avdrag som uppgår till högt 25 prOCent. Kost- naden skall beräknas på årskurs.

5. Ansökningsdatum

Regeringers förslag: För att en nystartad histående skola skall ha rätt till bidrag, skall skolan ha ansökt om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan bidragåret börjar.

Skälen för regeringers förslag: Enligt nuvarande bestämmelser skall en ny fristående skola ha ansökt om att bli godkänd före den 1 augusti året innan bidragåret börjar för att ha rätt till bidrag. I syfte att ge kommuner- na ytterligare planeringtid anser regeringen att ansökningtiden bör tidigareläggas. Vi föreslår därför att tidpunkten ändras till den 1 april 7

kalenderåret innan bidragåret böq'ar. Den nya tidpunkten skall tillämpas första gången på ansökningar som avser bidragåret 1997/98. För att en nystartad skola skall vara bidragsberättigad fr.om den 1 juli 1997 skall skolan således ha ansökt om att bli godkänd före den 1 april 1996. Som fiamgått är det regeringens målsättning att nya regler för bidraggivning skall införas &.om. den 1 juli 1996. Regeringen vill dock redan nu före- slå beslut om tidigareläggning av ansökningdaturn. Även &istående Särskolor samt sådana fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, som enligt 9 kap. 8 och 83 åå skollagen kan förklaras berättigade till bidrag, bör omfattas av denna förändring.

6. Övergångsbestämmelse avseende godkännande av fristående Särskolor

Regeringers förslag: I övergångbestämmelsema till lagen (1994:739) om ändring i skollagen (1985:1 100) förs in en ny punkt 4 med följande innebörd: Fristående Särskolor, som motsvarar gym- nasiesärskolan och som enligt beslut före utgången av juni 1994 stod under statlig tillsyn kan, av regeringen förklaras ha rätt till bidrag från elevemas hemkommuner fr.om den ljanuari 1996 utan att ha ansökt om det.

Skälen för regeringers förslag: Riksdagen har beslutat (prop. 1993/94:242, bet. 1993/941UbU20, rskr. 1993/94z421) att elevernas hemkommuner fr.o.m. den ljanuari 1996 skall vara skyldiga att utge ersättning för elever i bl.a. histående Särskolor som motsvarar gymnasiesärskolan.

För att bli berättigad till sådant bidrag skall ansökan ha inlärmats före den 1 augusti året innan bidragåret. Ett bidragår börjar den 1 juli. En fristående gymnasiesärskola, som vill bli berättigad till bidrag fr.om den ljanuari 1996, skulle alltså ha lämnat in ansökan före den 1 augusti 1994.

Det är rimligt att fristående gymnasiesärskolor, som vid utgången av juni 1994 stod under statlig tillsyn, av regeringen kan förklaras ha rätt till bidrag fr.o.m. den ljanuari 1996 utan att skolan har ansökt om detta inom föreskriven tid Detta bör framgå av övergångbestämmelsema till lagen.

En liknande bestämmelse fanns för de fristående skolor som var be- rättigade till statligt stöd när bestämmelserna om hernkommuns skyldighet att utge ersättning till fristående gymnasieskolor trädde i kraft.

Utbildningsdepartementet Prop. 1994/95:157 Utdrag ur protokoll vid regeringsannmnträde den 21 februari 1995

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Peterson, Wallström, Tham, Andersson, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Johansson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:157 Ändring av bidragbestärnmelsema för fi'istående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.