Upphävd författning

Förordning (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Departement
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:1202
Ikraft
1994-09-01
Upphäver
Förordning (1988:1136) med instruktion för Statens ungdomsråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ungdomsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet för ungdomsfrågor.

2 §  Ungdomsstyrelsen skall särskilt

  1. främja goda uppväxtvillkor för ungdomar,
  2. verka för att unga människor görs delaktiga i samhällsutvecklingen,
  3. verka för att statliga och kommunala insatser för ungdomar samordnas,
  4. följa utvecklingen, redovisa och sprida kunskaper om ungdomars uppväxtvillkor,
  5. verka för förnyelse av ungdomsverksamheten i kommunerna och i föreningslivet,
  6. utvärdera effekterna av statliga och kommunala insatser för ungdomar.

3 §  Ungdomsstyrelsen fullgör också uppgifter enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och beslutar om stöd enligt 8 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, när det gäller sådana utvecklingsprojekt för ungdomar där regeringen har ställt särskilda medel till myndighetens förfogande.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Ungdomsstyrelsen med undantag för 2, 19 och 21 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Ungdomsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Myndighetens styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i frågor om grundbidrag enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

Anställningar m. m.

8 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

9 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994, då förordningen (1988:1136) med instruktion för Statens ungdomsråd skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1994-09-01