Upphävd författning

Förordning (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:641 i lydelse enligt SFS 1995:674
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Målen för statsbidrag

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till ungdomsorganisationer för att

 1. främja barns och ungdomars demokratiska fostran,
 2. främja jämställdhet mellan könen,
 3. främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,
 4. ge barn och ungdomar en meningsfull fritid,
 5. engagera fler ungdomar i föreningslivet.

Former av bidrag m. m.

2 §  Statsbidrag till ungdomsorganisationer lämnas i form av grundbidrag och särskilt bidrag.

[S2]Grundbidrag består av dels ett fast bidrag, dels ett rörligt bidrag.

3 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår avser det statliga budgetåret. Förordning (1995:674).

Grundbidrag

Organisationer som kan få bidrag

4 §  Grundbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som

 1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 3. har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7--25 år vilka utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemstal, och
 4. har lokalavdelningar i minst hälften av landstingen.

5 §  Grundbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för handikappade, även om organisationen inte uppfyller kraven i 4 §3 och 4. För bidrag krävs dock att organisationen

 1. har minst 500 medlemmar i åldrarna 7--25 år och att dessa utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 2. har lokalavdelningar i minst sex landsting.

6 §  Grundbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för invandrare, även om organisationen inte uppfyller kraven i 4 §3 och 4. För bidrag krävs dock att organisationen

 1. har minst 1 500 medlemmar i åldrarna 7--25 år och att dessa utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 2. har lokalavdelningar i minst sex landsting.

7 §  Om det finns särskilda skäl för det, kan grundbidrag beviljas en organisation även om den inte uppfyller kraven i 4--6 §§.

8 §  En organisation som tidigare har beviljats grundbidrag kan få fortsatt grundbidrag, även om den inte längre uppfyller kraven i 4--6 §§.

Rörligt bidrag

9 §  Det rörliga bidragets storlek skall grundas på

 1. antal medlemmar i åldrarna 7--25 år,
 2. antal lokalavdelningar, och
 3. antal lokala aktiviteter som samlar barn och ungdomar.

Definitioner

10 §  Med en lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses i denna förordning en sådan avdelning

 1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens register över lokalavdelningar,
 2. i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi, och
 3. som bedriver verksamhet.

[S2]Med en lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses också en ungdomssektion av en lokal handikapp- eller invandrarförening.

11 §  Med en medlem i en ungdomsorganisation avses i denna förordning den som

 1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen,
 2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning samt
 3. för året närmast före bidragsåret har betalt medlemsavgift som organisationen har fastställt.

12 §  Med landsting jämställs i denna förordning sådana kommuner som inte ingår i ett landsting.

Särskilt bidrag

13 §  Särskilt bidrag får lämnas till en organisation, om

 1. organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig verksamhet bland ungdomar är av en sådan karaktär att den särskilt bör främjas, eller
 2. det finns något annat särskilt skäl för sådant bidrag.

[S2]Särskilt bidrag får lämnas också till organisationer som beviljas grundbidrag.

Beslutande myndighet m. m.

14 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrelsen.

15 §  Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning kan inte överklagas.

Övriga bestämmelser

16 §  Ungdomsstyrelsen kan besluta att bidrag som har lämnats på grund av felaktiga uppgifter skall betalas tillbaka.

[S2]Ungdomsstyrelsen kan också besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

17 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser samt andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.

18 §  Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall upphöra att gälla.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:354, Prop. 1993/94:135, Bet. 1993/94:KrU31
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:674) om ändring i förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2001:1060

Omfattning
upph.