Upphävd författning

Förordning (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994:131 i lydelse enligt SFS 1994:1114
Ikraft
1994-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna ej med här.

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 §  Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94, skall gälla som svensk förordning:

 1. Rådets förordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt -- rådets förordning (EEG) nr 3356/91 av den 7 november 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 4060/89 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar.
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land.

3 §  De svenska texterna till de i 2 § angivna rättssakterna/n1/ finns intagna i bilaga 1--3 till denna förordning.

[S2]/n1/ Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i EGT.

4 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

5 §  När bestämmelserna i bilagorna till denna förordning innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas rättsordning, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justering av EES-avtalet.
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S2]Exempel på sådana begrepp och förfaranden är

 • ingresser,
 • adressaterna för EG: s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstatern a, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 §  Bestämmelserna i förordningen (EEG) nr 4060/89 skall inom ramen för EES-avtalet tillämpas med följande anpassning: -- Enligt artikel 17 i avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Österrike om varutransit på väg och järnväg/n2/ (hänvisas till som "transitavtalet") får Österrike utföra gränskontroller för att styrka efterlevnaden av det ekopunktsystem som avses i artikel 15 och artikel 16 i transitavtalet.

[S2]Alla berörda avtalsslutande parter får utföra gränskontroller för att kontrollera efterlevnaden av de kvotbestämmelser som avses i artikel 16 i transitavtalet och som inte ersatts av ekopunktsystemet och av kvotbestämmelser som omfattas av bilaterala avtal mellan Österrike å ena sidan och Finland, Norge och Sverige/n3/ å andra sidan.

7 §  Bestämmelserna i förordningen (EEG) nr 3912/92 skall inom ramen för EES-avtalet tillämpas med följande anpassning: -- Till den 1 januari 2005, får Österrike fortsätta att vid sina gränser såväl utföra de kontroller som avses i del 2 b i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 4060/89, som kontrollera om fordon som registrerats eller satts i trafik i ett tredje land

 • ryms inom de kvoter som Österrike och det berörda tredje landet har kommit överens om och
 • stämmer överens med den österrikiska nationella lagstiftningen om vikter, dimensioner och andra tekniska egenskaper för vägfordon.
 • Den första meningen i artikel 4 skall ersättas med följande: "Vid genomförandet av denna förordning, och i enlighet med artikel 13 i protokoll 10 till EES-avtalet, skall bestämmelserna i protokoll 11 till avtalet tillämpas med nödvändiga ändringar."

[S2]Artikel 13 i protokoll 10 samt protokoll 11 finns intagna som bilaga 4 och 5 till denna förordning.

8 §  Direktiv 86/364/EEG som nämns i a i bilagan till (EEG) nr 4060/89 finns intagen som bilaga 6 till denna förordning.

9 §  Direktiv 77/143/EEG som nämns i b i bilagan till (EEG) nr 4060/89 finns intagen som bilaga 7 till denna förordning.

10 §  Kontrollbehov uppstår inte enligt svenska föreskrifter vad gäller direktiv 84/647/EEG som nämns i c i bilagan till (EEG) nr 4060/89.

11 §  Direktiv 65/269/EEG som nämns i d i bilagan till (EEG) nr 4060/89 omfattas inte av EES-avtalet.

12 §  De artiklar som är angivna i de förordningar som nämns i a--c i bilagan till (EEG) nr 4060/89 skall i stället avse artiklarna 14 och 15 i rådets förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss.

13 §  Förordningarna (EEG) nr 3820/85 och 3821/85 som nämns i d--e i bilagan till (EEG) nr 4060/89 finns intagna som bilaga 1 och 2 till förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter.

14 §  Artikel 2 i förordning (EEG) nr 3164/76 som nämns i f i bilagan till (EEG) nr 4060/89 omfattas inte av EES-avtalet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994 utom vad avser e och f under rubriken Direktiv i bilagan till förordning (EEG) nr 4060/89 samt sådana kontroller som avses i 12 §. Dessa träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 juli 1994, 1994:1114).
  Ikraftträder
  1994-05-01

Ändring, SFS 1994:1114

Omfattning
ikrafttr. i viss del av 1994:131

Förordning (1995:117) om upphävande av förordningen (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar

  Omfattning
  upph.