Upphävd författning

Förordning (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen

Departement
Finansdepartementet BFE
Utfärdad
1994-12-01
Ändring införd
SFS 1994:1452 i lydelse enligt SFS 2004:1068
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1135) med instruktion för Lotterinämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier.

2 §  Inspektionen har de uppgifter som anges i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Förordning (2004:1068).

3 §  Inspektionen skall särskilt

 1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över efterlevnaden av lagstiftningen,
 2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt,
 3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen, och
 4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet. Förordning (2004:1068).

Myndighetens ledning

4 §  Inspektionen leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen med undantag av 3, 4, 6, 12, 19-25, 32 och 33 §§.

[S2]Föreskrifterna i verksförordningen om myndighetens chef skall i stället avse styrelsen. Förordning (2000:12).

Styrelsen

6 §  Styrelsen skall bestå av högst åtta personer, generaldirektören inräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (2000:12).

Ärendenas handläggning

7 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden eller generaldirektören ensam avgöra ärendet.

[S3]Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

9 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, till generaldirektören eller till en annan tjänsteman hos inspektionen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställning m. m.

11 §  Generaldirektören anställs av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra arbetstagare anställs av inspektionen.

12 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser en av dessa till ordförande i styrelsen.

[S2]Generaldirektören utser sin ställföreträdare.

13 § Har upphävts genom förordning (2001:1030).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då förordningen (1988:1135) med instruktion för Lotterinämnden skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:237) om ändring i förordningen (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (2000:12) om ändring i förordningen (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2001:1030) om ändring i förordningen (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
upph. 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:1068) om ändring i förordningen (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2007:756

Omfattning
upph.