Upphävd författning

Tillkännagivande (1994:1516) av staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1516
Upphäver
Tillkännagivande (1994:91) av staters tillträde till Luganokonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.
Konventionen har tillträtts av följande stater.
  • -------------------------------------------------------------------- Stat Dag för Reservationer och förklaringar konventionens ikraftträdande i förhållande till staten ---------------------------------------------------------------------- Finland 1993-07-01 -- Frankrike 1992-01-01 I enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1 förbehåller sig Frankrike rätten att inte erkänna och verkställa domar som har meddelats i andra konventions- stater om domstolens behörighet i ursprungsstaten, i enlighet med artikel 16 punkt 1b), uteslutande har grundats på svarandens hemvist i ursprungsstaten och egendomen är belägen i Frankrike. Italien 1992-12-01 -- Irland 1993-12-01 -- Luxemburg 1992-02-01 -- Nederländerna 1992-01-01 -- Norge 1993-05-01 -- Portugal 1992-07-01 -- Schweiz 1992-01-01 I enlighet med artikel Ia i Protokoll nr 1 förbehåller sig Schweiz rätten att varken erkänna eller verkställa i Schweiz en dom som har meddelats i en annan konventionsstat, om a) domstolen i ursprungsstaten har uteslutande grundat sin behörighet på artikel 5 punkt 1 i konventionen, och b) svaranden hade hemvist i Schweiz vid tidpunkten för talans väckande; vid tillämpningen av denna artikel skall ett bolag eller en annan juridisk person anses ha hemvist i Schweiz om dess registrerade säte är i Schweiz och dess huvudsakliga verksamhet drivs där, och c) svaranden motsätter sig att domen erkänns eller verkställs i Schweiz förutsatt att han inte har avstått från förmånen av förklaringen som avses i denna artikel. Schweiz förbehåller sig i enlighet med artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1 rätt att kräva andra förfaranden vid översändande mellan tjänstemän av handlingar som sänds till eller från Schweiz. Spanien 1994-11-01 -- Storbritannien 1992-05-01 -- och Nordirland Sverige 1993-01-01 Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1, varigenom handlingar också kan sändas från tjänsteman i den stat där handlingen har upprättats direkt till tjänsteman i den stat där mottagaren befinner sig.
Denna tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1994:91) av staters tillträde till Luganokonventionen. Det är föranlett av att Spanien har tillträtt konventionen.

Ändringar

Tillkännagivande (1994:1516) av staters tillträde till Luganokonventionen

Ändring, SFS 1995:155

    Omfattning
    upph.