Upphävd författning

Lag (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1748
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller förvaltningen av de penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall placeras på konto hos Riksgäldskontoret.

[S2]Förvaltade medel skall finansiera framtida pensioner.

2 §  Medlen skall placeras på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Räntan på medlen skall vara marknadsmässig och läggas till kapitalet.

3 §  Riksgäldskontoret skall senast den 31 mars varje år till regeringen lämna uppgift om ställningen på kontot den 31 december året före och den ränta som under det året tillgodoräknats kontot.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter

Förarbeten
Rskr. 1994/95:81, Prop. 1994/95:41, Bet. 1994/95:SfU6
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1998:675

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i 3 § den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisning år 1999.
Omfattning
upph.