Upphävd författning

Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet

Departement
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1772
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns vissa föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke./n2/

2 §  Organ som avses i artikel 9.1 i den rådsförordning som anges i 1 § bestäms för Sveriges del av regeringen.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en produkt skall få märkas med EG:s miljömärke.

Ändringar

Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet

Förarbeten
Rskr. 1994/95:130, Prop. 1994/95:79, Bet. 1994/95:LU12
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 2013:849

Omfattning
upph.