Upphävd författning

Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem

Departement
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:609
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

1 §  Följande rättsakt inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det efter Gemensamma EES-kommitténs beslut den 21 mars 1994 hänvisas till i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag Rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke.

[S2]Den svenska texten till förordningen finns som bilaga till denna lag.

2 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

3 §  När bestämmelserna i bilagan till denna lag innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s rättsordning skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning,
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol,
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S2]Exempel på sådana begrepp eller förfaranden är

 • ingresser,
 • adressaterna för EG:s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG- medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

Behörigt organ

4 §  Organ som avses i artikel 9.1 bestäms för Sveriges del av regeringen.

Kriterier för miljömärkning

5 §  Föreskrifter om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en produkt skall få märkas med EG:s miljömärke meddelas av regeringen.

[S2]Bilagorna är inte med här.

Ändringar

Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem

Förarbeten
Rskr. 1993/94:367, Prop. 1993/94:203, Bet. 1993/94:UU23
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1994:1772

  Omfattning
  upph.