Upphävd författning

Lag (1994:1850) om direktavdrag för byggnader m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1850
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Direktavdrag

1 §  Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får omedelbart avdrag (direktavdrag) göras enligt bestämmelserna i denna lag för utgifter för investeringar i byggnader och markanläggningar som den skattskyldige lagt ner under beskattningsåret.

[S2]I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

2 §  Direktavdrag får göras för sådana utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller markanläggningar här i landet som enligt punkterna 6, 7 och 15 första stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

[S2]Direktavdrag får inte göras till den del utgifterna avser bostäder och inte till någon del i fråga om byggnad eller markanläggning som till huvudsaklig del avser bostäder.

Tidsperiod

3 §  Direktavdrag medges för utgifter för byggnads- och markarbeten som lagts ner under tiden november 1994 -- maj 1996.

4 §  Utgifter anses nedlagda, i fråga om material, när materialet har fogats in i eller på liknande sätt tillförts en byggnad eller en markanläggning och, i fråga om arbete, när arbetet har utförts.

[S2]Vid byggnads-eller anläggningsentreprenader skall förskott eller a contobetalningar anses som utgifter.

[S3]Av 8 § framgår att avdrag i vissa fall får göras ett senare beskattningsår än det då utgiften lagts ner.

Högsta avdragsbelopp

5 §  Direktavdrag får göras med högst 50 procent av utgifterna.

Avdragsutrymme

6 §  Direktavdrag får inte överstiga summan av följande belopp (avdragsutrymmet)

  1. belopp som sammanlagt skall återföras enligt lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv och som också återförts,
  2. överfört avdragsutrymme enligt 9 §,
  3. återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder eller, i fråga om handelsbolag, belopp som motsvarar delägarnas återförda periodiseringsfonder för bolaget,
  4. 25 procent av ett belopp som utgörs av underlaget för avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 3 § lagen om periodiseringsfonder före direktavdrag och värdeminskningsavdrag på byggnaden eller markanläggningen, minskat med under beskattningsåret utnyttjat avdragsutrymme enligt 1--3. I fråga om handelsbolag får avdragsutrymmet inte överstiga 25 procent av ett belopp som utgörs av handelsbolagets inkomst före direktavdrag och värdeminskningsavdrag på byggnaden eller markanläggningen, minskat med under beskattningsåret utnyttjat avdragsutrymme enligt 1. Handelsbolagets inkomst skall minskas med fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt 2 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader och återfört uppskovsbelopp enligt lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver.

[S2]Avdragsutrymme enligt en senare punkt får tas i anspråk först sedan avdragsutrymmet enligt närmast föregående punkt uttömts.

[S3]Avdragsutrymmet enligt första stycket 2 är uttömt först när samtliga företag i koncernen utnyttjat motsvarande avdragsutrymme eller överfört det enligt 9 §.

7 §  Avser det beskattningsår som omfattar utgången av maj 1996 mer än tolv månader skall avdragsutrymmet enligt 6 § första stycket 4 räknas om så att det motsvarar ett beskattningsår om tolv månader.

Avdrag för utgifter under tidigare beskattningsår

8 §  Överstiger det högsta avdragsbeloppet enligt 5 § avdragsutrymmet enligt 6 § får överskjutande belopp sparas till ett senare beskattningsår.

[S2]Avdrag medges dock inte för senare beskattningsår än det som omfattar utgången av maj 1996.

Överföring av avdragsutrymme inom koncern

9 §  Ett företag som återför avdrag enligt lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv får överföra det därigenom uppkomna avdragsutrymmet till ett annat företag, om det har rätt till avdrag enligt 2 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för koncernbidrag till det andra företaget.

Minskning av avdragsutrymmet för avsättning till periodiseringsfond

10 §  Tas avdragsutrymme enligt 6 § första stycket 4 i anspråk för direktavdrag minskas avdragsutrymmet för avsättning till periodiseringsfond enligt lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder med motsvarande belopp.

Anskaffningsvärde och värdeminskningsavdrag

11 §  Vid beräkning av värdeminskningsavdrag enligt punkterna 6, 7 och 15 första stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) skall anskaffningsvärdet minskas med gjorda direktavdrag.

[S2]I övrigt skall de utgifter som dragits av genom direktavdrag räknas in i anskaffningsvärdet och direktavdragen anses som värdeminskningsavdrag.

Uppgiftsskyldighet

12 §  Den som yrkar direktavdrag skall i självdeklaration lämna de uppgifter som behövs för beräkningen av avdraget.

Ändringar

Lag (1994:1850) om direktavdrag för byggnader m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.