Upphävd författning

Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1853
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av inkomst enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt behandlas en europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) samt medlemmar och andelar i sådan gruppering på samma sätt som ett handelsbolag samt delägare och andelar i handelsbolag. Detsamma gäller beträffande uppbörd samt i fråga om skyldighet att lämna och bevara uppgifter till ledning för taxering.
Lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning samt lagen (1993:1537) om expansionsmedel tillämpas inte i fråga om verksamhet som bedrivs av en europeisk ekonomisk intressegruppering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Lagen tillämpas endast i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1995 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.