Upphävd författning

Lag (1993:1537) om expansionsmedel

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1537 i lydelse enligt SFS 1998:645
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet för fysisk person och svenskt dödsbo enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tas på sätt föreskrivs i denna lag hänsyn till en post expansionsmedel i självdeklarationen. Verksamhet som bedrivs av utländsk juridisk person omfattas inte av lagen.

2 §  Avdrag medges med ett belopp som motsvarar en ökning av expansionsmedel. En minskning av expansionsmedel tas upp som intäkt.

3 §  En särskild skatt, expansionsmedelsskatt, betalas till staten med 28 procent av en ökning av expansionsmedel.

[S2]Vid debitering av slutlig skatt gottskrivs den skattskyldige ett belopp som motsvarar 28 procent av en minskning av expansionsmedel. Lag (1997:542).

4 §  Är en skattskyldig som bedriver näringsverksamhet delägare i ett handelsbolag, tas expansionsmedel för näringsverksamheten och för andelen i bolaget upp i skilda poster. Motsvarande gäller om någon är delägare i flera handelsbolag. Vad som föreskrivs om expansionsmedel gäller varje post för sig.

[S2]För andel i handelsbolag som innehas av ett annat handelsbolag får det inte finnas någon post.

5 §  Bedriver fysisk person som inte är bosatt här i landet näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast driftställe här och upphör näringsverksamhetens anknytning till fastigheten respektive det fasta driftstället skall expansionsmedel anses ha minskat till noll kronor. Detsamma gäller utomlands bosatt delägare i handelsbolag i fall som angetts nu.

Beloppsbegränsningar

6 §  Expansionsmedel får ökas med högst ett positivt belopp som motsvarar inkomsten eller underskottet av förvärvskällan enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt före ökning av expansionsmedel med följande justeringar.

[S2]Som tillkommande poster räknas avdrag för egenavgifter enligt punkt 19 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensionssparkonto enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen samt beräknad särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader avseende dessa poster.

[S3]Som avgående poster räknas sjukpenning och liknande ersätt- ningar samt återfört avdrag för egenavgifter som avses i punkterna 11 och 13 av anvisningarna till 22 § kommunalskatte- lagen. Lag (1998:335).

Prop. 1997/98:146: Ändringen föranleds av att avdraget för P försäkringspremier och in betalning på pensionssparkonto skall göras efter avsättning till expan sionsmedel, se avsnitt 7.5.2.

7 §  I fråga om näringsverksamhet som bedrivs av fysisk person eller dödsbo får expansionsmedel inte tas upp till så stort belopp att 72 procent av expansionsmedlen överstiger ett takbelopp. Detta beräknas med hänsyn till förhållandena vid utgången av beskattningsåret enligt de grunder som anges i 2, 8-10, och 18 §§ lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning. Det erhållna värdet ökas med underskott för beskattningsåret, i den mån avdrag för underskottet inte har medgetts enligt 46 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller 3 § 13 mom., 25 § 10 mom. eller 26 § 9 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, och minskas med sådana tillskott till verksamheten under beskattningsåret som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten.

[S2]Har makar tillsammans deltagit i näringsverksamhet, fördelas takbeloppet mellan makarna i förhållande till deras andelar av kapitalet i verksamheten. Lag (1996:1401).

 • RÅ 1997:5:Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller realisationsvinst skall tillämpas i fråga om (I) transaktioner med s.k. ränteterminer och (II) värdeförändring eller löpande avkastning av vissa slag av kapitalplaceringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

7 a §  Har sådan fastighet som avses i 13 § 4 lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning förvärvats genom arv, testamente, bodelning med anledning av makes död eller äktenskapsskillnad eller genom gåva och understiger förvärvarens takbelopp 72 procent av övertagna eller egna expansionsmedel, får en särskild post beräknas för att läggas till takbeloppet. Den särskilda posten beräknas på det sätt som anges i 14 a § första stycket lagen om räntefördelning vid beskattning.

[S2]Takbeloppet får ökas med den särskilda posten så länge fastigheten finns kvar i förvärvskällan, om och i den mån takbeloppet fortsatt understiger 72 procent av de i första stycket nämnda expansionsmedlen. Om en del av fastigheten övergår till annan ägare skall den särskilda posten minskas i motsvarande mån.

[S3]Vad som sägs i 14 a § tredje stycket lagen om räntefördelning vid beskattning tillämpas vid beräkning av den särskilda posten. Lag (1996:1401).

8 §  I fråga om näringsverksamhet som bedrivs av handelsbolag får expansionsmedel inte tas upp till den del delägarens justerade ingångsvärde enligt 28 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för andelen i bolaget är negativt. Därvid skall hänsyn inte tas till den ökning av det justerade ingångsvärdet som följer av en ökning av expansionsmedel på grund av 28 § åttonde stycket första meningen lagen om statlig inkomstskatt. Utgör andel i handelsbolag omsättningstillgång gäller vad som sagts nu i stället andelens skattemässiga värde.

[S2]Vid tillämpning av första stycket minskas det justerade ingångsvärdet respektive det skattemässiga värdet med sådana tillskott till verksamheten under beskattningsåret som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten. Detsamma gäller lån från bolaget till delägaren eller sådan delägaren närstående person som avses i punkt 14 sista stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (l928:370), om inte marknadsmässig ränta utgått på lånet. Det justerade ingångsvärdet respektive det skattemässiga värdet justeras vidare enligt 18 § lagen om räntefördelning vid beskattning. Lag (1996:1401).

Överlåtelse och upphörande av näringsverksamhet, m. m.

9 §  Upphör den skattskyldige att bedriva näringsverksamhet eller avyttras andel i handelsbolag skall expansionsmedel anses ha minskat till noll kronor, om inte annat följer av 10--14 §§.

Överlåtelse av näringsverksamhet

10 §  Inebär gåva eller bodelning att samtliga realtillgångar i en näringsverksamhet som bedrivs av fysisk person eller dödsbo övergår till en fysisk person som är bosatt här i landet och har parterna skriftligen avtalat att expansionsmedel skall övertas av förvärvaren, tillämpas inte 9 §. Detsamma gäller vid arv och testamente, om mottagaren skriftligen förklarat att han övertar expansionsmedel.

[S2]I fall som avses i första stycket får expansionsmedel inte övertas i den mån de överstiger 138,89 procent av värdet av realtillgångarna i verksamheten vid utgången av det tredje beskattningsåret före beskattningsåret ökat med en tredjedel beräknat enligt de grunder som anges i 13 § 1-4 och 8 lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning.

[S3]Förvärvaren skall vid taxeringen för det närmast föregående beskattningsåret anses ha haft expansionsmedel som uppgår till det överförda beloppet eller, om förvärvaren då hade expansionsmedel, det upptagna beloppet ökat med det överförda beloppet. Lag (1996:1401).

11 §  En fysisk person eller ett dödsbo som bedriver näringsverksamhet kan i samband med en överlåtelse av samtliga realtillgångar i verksam- heten till ett handelsbolag, i vilket personen eller dödsboet innehade eller genom överlåtelsen kommit att inneha en andel, lämna en skriftlig förklaring av innebörd att han för över expansionsmedel för näringsverk- samhet till expansionsmedel för andelen i bolaget. I sådant fall tillämpas inte 9 §.

[S2]Förklaring som avses i första stycket har den verkan att delägaren vid taxeringen för närmast föregående beskattningsår skall anses ha haft expansionsmedel för andelen som uppgår till det överförda beloppet eller, om delägaren då hade expansionsmedel för andelen, det upptagna beloppet ökat med det överförda beloppet.

12 §  En fysisk person eller ett dödsbo som bedriver näringsverksamhet kan i samband med en överlåtelse av samtliga realtillgångar i verksamheten till ett aktiebolag, i vilket personen eller dödsboet ägde eller genom överlåtelsen kommit att äga aktier, lämna en skriftlig förklaring av innebörd att han önskar att expansionsmedlen skall ersättas av beskattat kapital i bolaget. Har personen eller dödsboet skjutit till kapital till bolaget motsvarande 72 procent av expansionsmedlen, tillämpas inte 9 §. Sker överlåtelsen i utbyte mot aktier i bolaget (apportemission) krävs inget tillskott.

[S2]I den mån expansionsmedel inte minskas på grund av tillskott enligt första stycket, tas inte hänsyn till tillskottet vid beräkning av anskaffningsvärdet för aktierna.

[S3]Vid apportemission skall anskaffningsvärdet för aktierna minskas med ett belopp motsvarande det varmed expansionsmedel ersatts av beskattat kapital. Lag (1998:645).

Överlåtelse av andel i handelsbolag, m. m.

13 §  Innebär gåva eller bodelning att en andel i ett handelsbolag övergår till en fysisk person som är bosatt här i landet och har parterna skriftligen avtalat att expansionsmedel skall övertas av förvärvaren, tillämpas inte 9 §. Detsamma gäller vid arv och testamente, om mottagaren skriftligen förklarat att han övertar expansionsmedel.

[S2]I fall som avses i första stycket får expansionsmedel inte övertas i den mån expansionsmedlen överstiger ett belopp som motsvarar det justerade ingångsvärdet enligt 28 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Övertagande får avse högst ett belopp som motsvarar det justerade ingångsvärdet vid utgången av det tredje beskattningsåret före beskattningsåret ökat med en tredjedel. Förvärvaren skall vid taxeringen för närmast föregående beskattningsår anses ha haft expansionsmedel för andelen som uppgår till samma belopp som de expansionsmedel avseende andelen som överlåtaren eller dödsboet då hade.

14 §  En delägare i ett handelsbolag, som tilldelats realtillgångar i samband med skifte vid upplösning av bolaget kan, om skiftet inte föranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370), lämna en skriftlig förklaring av innebörd att han för över expansionsmedel för andelen i bolaget till expansionsmedel för näringsverksamhet. I sådant fall tillämpas inte 9 §.

[S2]Förklaring som avses i första stycket har den verkan att delägaren vid taxeringen för närmast föregående beskattningsår skall anses ha haft expansionsmedel för näringsverksamhet som uppgår till det överförda beloppet eller, om delägaren då hade expansionsmedel för näringsverksamhet, det upptagna beloppet ökat med det överförda beloppet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1537) om expansionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Vid tillämpning av 7 § skall fördelningsunderlaget enligt 2 § första stycket lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning minskas med avsättningar till skatteutjämningsreserv enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv och med uppskovsbelopp enligt lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver. Som skuld räknas avsättningar som gjorts enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv, lagen (1954:40) om särskild fartygsfond, lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond, lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet och lagen (1981:296) om eldsvådefonder.
  Vid beräkning av takbeloppet tas medel på uppfinnarkonto enligt lagen (1979:611) om uppfinnarkonto upp till halva beloppet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:786) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1886) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 31 december 1994 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering utom såvitt avser den ändrade hänvisningen till 25 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt vilken tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-12-31

Lag (1996:1401) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering om inte annat följer av punkten 2.
  2. Bestämmelsen i 7 a § tillämpas i fråga om fastighetsöverlåtelser som skett den 1 januari 1996 eller senare.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:70, Prop. 1996/97:12, Bet. 1996/97:SkU7
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 10 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:542) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:335) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:265, Prop. 1997/98:146, Bet. 1997/98:SkU27
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-06-30

Lag (1998:645) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering i fråga om överlåtelser efter den 16 mars 1998.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:314
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.