Lag (1994:196) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-04-14
Ändring införd
SFS 1994:196
Ikraft
1994-07-01
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning på arbetstid med bibehållna anställningsförmåner och som efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare för den som deltar i utbildningen, får göra avdrag enligt bestämmelserna i 2 och 3 §§ från de arbetsgivaravgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall betala.

2 §  För en ersättare som avses i 1 § får arbetsgivaren göra avdrag med 475 kronor per arbetsdag som ersättaren har varit anställd.

3 §  Arbetsgivaren får göra avdrag med högst 75 kronor per utbildningstimme, dock sammanlagt högst 30 000 kronor, för varje arbetstagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter.

4 §  Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall de avdrag som görs enligt 2 och 3 §§ minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 7 § nämnda lag.

Ändringar

Lag (1994:196) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
Ikraftträder
1994-07-01