Förordning (1994:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-01-13
Ändring införd
SFS 1994:2
Ikraft
1994-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1993:1275) om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Irland skall träda i kraft den 1 februari 1994 och tillämpas beträffande inkomst och realisationsvinst som förvärvas den 1 februari 1994 eller senare.

[S2]Det protokoll om ändring i dubbelbeskattningsavtalet som undertecknades den 1 juli 1993 träder i kraft den 20 januari 1994.

2 §  Äldre föreskrifter i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall dock till och med den 31 december 1994 alltjämt tillämpas på utdelning från ett i Irland hemmahörande bolag såvitt avser vinst som sådant bolag förvärvat före den 20 januari 1994. Beträffande vinst av finansiell verksamhet gäller detta emellertid endast om sådan överenskommelse som anges i artikel 24 punkt 8 b i avtalet träffats om detta.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.
    2. Bestämmelserna i 2 § förordningen (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall tillämpas sista gången vid 1994 års taxering.
    Ikraftträder
    1994-02-01