Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-03-12
Ändring införd
SFS 1987:103 i lydelse enligt SFS 2011:1325
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Irland undertecknade den 8 oktober 1986, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 1 juli 1993, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag. Lag (1993:1275).

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011.1325).
4 § Har upphävts genom lag (1993:1275).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Lag (1993:1275) om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Genom lagen upphävs förordningen (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:19, Prop. 1993/94:12, Bet. 1992/93:SkU5
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraftträder
1994-02-01

Ändring, SFS 1994:2

    Omfattning
    ikrafttr. av 1993:1275

Lag (2011:1325) om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
uph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01