1 §  Lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall träda i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas beträffande inkomst och realisationsvinst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare.

[S2]Avtalet trädde i kraft den 5 april 1988.

2 §  Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 i avtalet beskattas endast i Irland eller enligt bestämmelserna i artikel 24 punkt 3 i avtalet skall undantas från svensk skatt.

[S2]Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

[S3]Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
 2. Genom förordningen upphävs
  1. kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
  2. kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
  3. kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på Irland, m. m.
 3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på förmögenhet som taxeras före år 1990.
Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1993:1275

  Omfattning
  upph.