Upphävd författning

Förordning (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-21
Ändring införd
SFS 1989:1096
Ikraft
1990-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det kapitalkrav på åtta procent som anges i följande lagar skall vara uppfyllt senast den 31 december 1992, nämligen

[S2]2 kap. 9 § bankrörelselagen (1987:617),

[S3]4 a § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag,

[S4]39 b § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar,

[S5]60 a § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar,

[S6]3 a § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

[S7]11 § lagen (1988:606) om finansbolag, och

[S8]5 kap. 1 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

[S9]Till dess att kravet på åtta procent har uppfyllts gäller att kapitaltäckningsgraden endast för kortare tid och i mindre mån får understiga den kapitaltäckningsgrad som förelåg den 1 februari 1990 eller den högre kapitaltäckningsgrad som därefter har uppnåtts. I fråga om värdepappersbolag gäller dock att kapitaltäckningsgraden endast för kortare tid och i mindre mån får understiga den kapitaltäckningsgrad som förelåg då tillstånd till värdepappersrörelse meddelades eller den högre kapitaltäckningsgrad som därefter har uppnåtts. Förordning ( 1991:1017).

2 §  Finansinspektionen får lämna sådana medgivanden och meddela sådana föreskrifter och beslut som avses i

[S2]2 kap. 9 a § fjärde stycket, 10 § första och fjärde styckena samt 11 § tredje stycketbankrörelselagen (1987:617),

[S3]4 b § fjärde stycket och 4 c första och fjärde styckena lagen (1963:76) om kreditaktiebolag,

[S4]60 b § fjärde stycket och 60 c § första och fjärde styckena lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar,

[S5]3 b § fjärde stycket och 3 c § första och tredje styckena lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

[S6]11 a § fjärde stycket och 11 b § första och fjärde styckena lagen (1988:606) om finansbolag,

[S7]5 kap. 2 § fjärde stycket och 3 § första och fjärde styckena lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

[S8]4 kap. 2 § fjärde stycket och 3 § första och fjärde styckena lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag. Förordning (1993:1583).

3 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för kontrollen av kapitalkravet. Förordning (1991:1017).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut

Ikraftträder
1990-02-01

Förordning (1991:1017) om ändring i förordningen (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. I fråga om fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748) gäller 1 och 2 §§ i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1993:1583) om ändring i förordningen (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1583

Ändring, SFS 1994:2024

  Omfattning
  upph.