Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:2035 i lydelse enligt SFS 2000:963
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ger statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen i uppgift att inom sina verksamhetsområden utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Underrättelser om införlivande av EG-rättsakter

2 §  Myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar rättsakter som beslutats av Europeiska gemenskaperna skall underrätta regeringen om de föreskrifter som de har meddelat för att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt sådana rättsakter.

[S2]Underrättelse skall lämnas till regeringen också i de fall då redan meddelade föreskrifter motsvarar gjorda åtaganden enligt sådana rättsakter.

[S3]Underrättelse skall lämnas utan dröjsmål och innehålla uppgift om

 1. titeln på rättsakten, och
 2. hur rättsakten i fråga har införlivats genom myndighetens föreskrifter, artikel för artikel, där så är lämpligt.

[S4]Till underrättelsen skall fogas de föreskrifter som avses i första och andra styckena.

Myndigheternas åtgärder

3 §  Om inte annat föreskrivits i lag eller förordning eller framgår av 2 § eller 4--6 §§, skall myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar direktiv, i den utsträckning som följer av direktiven,

 1. lämna uppgifter till EG-kommissionen,
 2. lämna uppgifter till andra medlemsstater,
 3. offentliggöra vissa uppgifter om sakförhållanden, förfaranden eller liknande, och
 4. i övrigt utöva de befogenheter och uppfylla de skyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat, i den omfattning befogenheterna eller skyldigheterna innebär samråd, rapporteringsskyldighet, anmälningsskyldighet, lämnande eller mottagande av uppgifter eller liknande förfaranden.

4 §  Om en myndighet, med stöd av lag eller någon annan författning som har meddelats för att uppfylla skyldigheter i rättsakter som beslutats av Europeiska gemenskaperna, meddelar förbud, beslutar om begränsningar eller återkallelse av produkter från marknaden eller vidtar åtgärder med detta syfte, skall myndigheten lämna uppgifter om detta i den omfattning och till de mottagare som avses i 3 §. Detsamma gäller motsvarande åtgärder i fråga om verksamheter. Kopia av sådana underrättelser skall lämnas till regeringen.

5 §  Om en myndighet lyder under en annan myndighet, skall skyldigheter enligt 2--4 §§ fullgöras i förhållande till denna som i sin tur skall fullgöra de skyldigheter som följer av de föreskrifterna.

Samordnande myndigheter

6 §  Om det för en rättsakt angetts en samordnande myndighet i bilaga till denna förordning, skall de skyldigheter för myndigheter som följer av 2--5 §§ fullgöras i förhållande till den samordnande myndigheten som i sin tur skall fullgöra de skyldigheter som följer av de föreskrifterna.

Handläggning

7 §  Utom i fall som avses i 2 § skall underrättelser, anmälningar och annan information som ställs till EG-kommissionen lämnas till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kopia av sådana handlingar skall lämnas till regeringen.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller oavsett om uppgiftsskyldigheten följer av denna förordning eller någon annan författning.

[S3]Första stycket gäller inte Konkurrensverket vid tillämpning av konkurrensreglerna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

[S4]Underrättelser och annan information som avses i första stycket bör lämnas på svenska.

Bilaga

Samordnande myndigheter enligt 6 § för rättsakter som beslutats av Europeiska gemenskaperna

Arbetsmiljöverket
Rådets direktiv 73/361/EEG av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar,
Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare,
Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem,
Rådets direktiv 77/311/EEG av den 29 mars 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivå på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer,
Rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning,
Rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål,
Rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor,
Rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål,
Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering,
Rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning,
Rådets direktiv 84/533/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer,
Rådets direktiv 84/534/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå för tornkranar,
Rådets direktiv 84/535/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorer,
Rådets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer,
Rådets direktiv 84/537/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare,
Rådets direktiv 84/538/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemesstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippare,
Rådets direktiv 86/295/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om överrullningsskydd (ROPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner,
Rådets direktiv 86/296/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddanordningar mot fallande föremål (FOPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner,
Rådets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lingrävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare,
Rådets direktiv 86/663/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemesstaternas lagstiftning om motordrivna industritruckar,
Rådets direktiv 87/404/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl,
Rådets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner,
Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen,
Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning,
Elsäkerhetsverket
Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet,
Boverket
Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar.

Statens naturvårdsverk

Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall, ändrat genom rådets direktiv 94/31/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer. Förordning (1996:1085).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet.
  3. Föreskrifterna i 2 § skall inte tillämpas i de fall då myndigheter redan lämnat underrättelser till regeringen för de direktiv som omfattas av EES-avtalet och som införlivats före denna förordnings ikraftträdande.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:979) om ändring i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen

  Omfattning
  ändr. bil.
  CELEX-nr
  394L0031
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1085) om ändring i förordningen (1996:979) om ändring i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen

  Omfattning
  ändr. bil.
  CELEX-nr
  394L0063

Förordning (2000:963) om ändring i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-01