Förordning (1994:254) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
1993-04-28
Ändring införd
SFS 1994:254 i lydelse enligt SFS 1996:1184
Ikraft
1994-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Frågor om avskrivning, uppsägning eller ändring av lånevillkor enligt 11-13 §§ kungörelsen (1962:538) om förbättringslån prövas när det gäller räntefria stående lån eller delar av lån av Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.
För räntebärande lån eller lånedelar finns bestämmelser i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. Förordning (1996:1184).

Ändringar

Förordning (1994:254) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån

  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1996:1184) om ändring i förordningen (1994:254) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:61, Prop. 1996/97:37, Bet. 1996/97:BoU3
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01