Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1179 i lydelse enligt SFS 2010:1851
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller utbetalda, statligt reglerade räntebärande lån eller lånedelar, som har beviljats under medverkan av Boverket, Bostadsstyrelsen eller en länsbostadsnämnd enligt de författningar som anges i bilagan till denna lag, och lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.

2 §  Som lånevillkor för lån eller lånedelar enligt 1 § skall - utöver låneförbindelsen - de villkor gälla som framgår dels av den författning som är tillämplig för lånet, dels av lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Vad som föreskrivs i dessa författningar om överklagande skall dock inte tillämpas. Författningsbestämmelserna skall i fortsättningen endast ha betydelse som lånevillkor.

[S2]Avgift som föreskrivs i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m. får tas ut även om avgiften inte angetts särskilt i avtalet. Avgiften får höjas endast om en ändring är påkallad av en ökad kostnad för lånehanteringen.

3 §  Vid tillämpningen av avtalsvillkoren ska låneförvaltaren ta till vara låntagarens intressen med tillbörlig omsorg och även i övrigt iaktta god kreditgivningssed.

[S2]Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller inte i fråga om sådana lån eller lånedelar som avses i 1 §. Lag (2010:1851).

Prop. 2009/10:242: Paragrafen innehåller bl.a. en bestämmelse om att låneförvaltaren ska iaktta god kreditgivningssed.

I paragrafen görs huvudsakligen den ändringen att hänvisningen i andra stycket till 1992 års konsumentkreditlag ersätts av en hänvisning till den nya konsumentkreditlagen.

Bilaga

 1. Kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån och motsvarande äldre bestämmelser
 2. Kungörelsen (1948:566) angående statslån till kollektiva tvätterier
 3. Kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus och motsvarande äldre bestämmelser
 4. Kungörelsen (1956:334) angående statslån till kollektiva tvätterier m.m.
 5. Kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.
 6. Kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.
 7. Kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m.m.
 8. Kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i studentbostäder
 9. Bostadslånekungörelsen (1962:537)
 10. Kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
 11. Tomträttslånekungörelsen (1965:905)
 12. Bostadslånekungörelsen (1967:552)
 13. Räntelånekungörelsen (1967:553)
 14. Kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun
 15. Kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter
 16. Kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
 17. Kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus
 18. Kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 19. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)
 20. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastigheter i vissa fall
 21. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
 22. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.
 23. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
 24. Förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.
 25. Förbättringslåneförordningen (1980:261)
 26. Förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
 27. Förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.
 28. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
 29. Förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 30. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
 31. Förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
 32. Förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
 33. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
 34. Förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
 35. Förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
 36. Nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder
 37. Ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder
 38. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egna hem
 39. Förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder
 40. Förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
 2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av sådana frågor som rör de i 1 § avsedda lånen som har väckts hos SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari 1997.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:61, Prop. 1996/97:37, Bet. 1996/97:BoU3
Ikraftträder
1997-01-01

Lag (2010:1851) om ändring i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:80, Prop. 2009/10:242, Bet. 2010/11:CU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01