Förordning (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
SFS 1994:255 i lydelse enligt SFS 1996:1185
Ikraft
1994-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Frågor om uppsägning, övertagande eller ändring av lånevillkor enligt 6 § kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse prövas när det gäller räntefria stående lån eller delar av lån av Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.
För räntebärande lån eller lånedelar finns bestämmelser i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. Förordning (1996:1185).

Ändringar

Förordning (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1996:1185) om ändring i förordningen (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:61, Prop. 1996/97:37, Bet. 1996/97:BoU3
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01