Upphävd författning

Lag (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:309 i lydelse enligt SFS 2002:202
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hustrutillägg lämnas enligt bestämmelserna i denna lag till kvinnor som är bosatta i Sverige och som är födda år 1934 eller tidigare.

[S2]Rätt till hustrutillägg har en sådan kvinna för tiden före den månad då hon fyller 65 år, om hennes make uppbär folkpension i form av förtidspension eller har fyllt 65 år och uppbär folkpension i form av ålderspension. För denna rätt förutsätts vidare att hon själv inte uppbär folkpension och att makarna har varit gifta minst 5 år.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får hustrutillägg lämnas även om makarna varit gifta kortare tid än 5 år.

2 §  Hustrutillägg skall, om inte annat följer av vad som föreskrivs i andra stycket eller 3 §, för år räknat motsvara skillnaden mellan å ena sidan det sammanlagda beloppet av folkpension i form av hel ålderspension till två makar jämte två pensionstillskott till ålderspension enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott samt å andra sidan folkpension i form av hel ålderspension till den som är ogift jämte ett sådant pensionstillskott. Ålderspensionerna och pensionstillskotten beräknas för år och under förutsättning att de börjat betalas ut från och med den månad varunder den pensionsberättigade fyllt 65 år.

[S2]I fall då mannens ålders- eller förtidspension enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel av oavkortad sådan pension, utgör hustrutillägget motsvarande andel av det hustrutillägg som anges i första stycket.

3 §  Hustrutillägg minskas med 60 procent av årsinkomsten beräknad enligt 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer.

[S2]Om rätt föreligger till såväl hustrutillägg som bostadstillägg till pensionärer skall på grund av årsinkomsten först det utgående bostadstillägget minskas enligt 6 § lagen om bostadstillägg till pensionärer och därefter hustrutillägget.

[S3]Om hustrutillägg med tillämpning av 2 § andra stycket skall utges med viss andel av oavkortat sådant tillägg, skall minskning med hänsyn till årsinkomst beräknas på ett oavkortat hustrutillägg och andelsberäkningen enligt 2 § andra stycket göras först på det belopp som framkommer efter denna minskning.

4 §  Bestämmelser som finns i 3 § och 8--15 §§ lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om hustrutillägg.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Bestämmelserna i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall tillämpas i fråga om hustrutillägg som avser tiden före ikraftträdandet.
  3. Om någon som är berättigad till hustrutillägg enligt denna lag vid utgången av år 1994 uppbär hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall förmånen anses utgå med stöd av denna lag.
  4. För kvinnor som är födda 1935 eller senare och som hade rätt till hustrutillägg för december 1989 och som vid utgången av år 1994 alltjämt uppbär sådant tillägg skall bestämmelserna i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillämpas. Om i fall som nu sagts hustrutillägg upphör att utges efter den 1 januari 1995 föreligger inte längre rätt till en sådan förmån.
  5. För kvinna som vid utgången av år 1992 och därefter har uppburit hustrutillägg och som vid utgången av år 1994 alltjämt uppbär sådant tillägg skall minskning på grund av andelsberäkning som anges i 2 § andra stycket ej ske.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för hustrutillägg som avser tid före upphörandet av lagen. Lag (2002:200).
 2. Övergångsbestämmelsen i punkten 4 till den upphävda lagen gäller också efter ingången av år 2003 för kvinnor som är födda år 1938 eller senare. Lag (2000:781).
 3. Vid tillämpning av lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension för hustrutillägg till kvinna vars make uppbär ålderspension eller sjukersättning skall
  1. vad som gäller för folkpension i form av ålderspension eller förtidspension enligt 1 § första stycket i stället gälla ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension, eller när det gäller förtidspension, sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
  2. hustrutillägg enligt 1 § andra stycket, för år räknat motsvara 1,67 gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, om inte annat följer av vad som föreskrivs i 1 § tredje stycket eller 4 §. Vid tilllämpningen av 4 § första stycket skall hustrutillägget minskas med 60 procent av den pensionsberättigades reduceringsinkomst enligt punkten d,
  3. vad som gäller för folkpension i form av ålderspension eller förtidspension enligt 1 § tredje stycket i stället gälla den andel av oavkortad garantipension eller sjukersättning i form av garantiersättning som mannen enligt 4 kap. 6 § lagen om garantipension respektive 9 kap. 13 § lagen om allmän försäkring är berättigad till eller skulle vara berättigad till om förutsättningarna för rätt till garantipension eller sjukersättning i form av garantiersättning hade förelegat,
  4. vid beräkning av hustrutillägg i stället för vad som anges som årsinkomst i 5 § gälla vad som föreskrivs i 1219 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. Lag (2002:201).
 4. I stället för vad som anges i 4 § i den upphävda lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension skall bestämmelserna i 5 § och 22-33 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. tillämpas på motsvarande sätt i fråga om hustrutillägg. Lag (2001:763).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:152, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
upph.

Lag (2000:781) om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:708

Lag (2001:762) om ändring i lagen (2000:781) om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:10, Prop. 2000/01:140, Bet. 2001/02:SfU3
Omfattning
ändr. 1 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:708

Lag (2001:763) om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:10, Prop. 2000/01:140, Bet. 2001/02:SfU3
Omfattning
ändr. 3 p; ny 4 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:708

Lag (2002:200) om ändring i lagen (2001:762) om ändring i lagen (2000:781) om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:708

Lag (2002:201) om ändring i lagen (2001:763) om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:708