Upphävd författning

Lag (1998:702) om garantipension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:702 i lydelse enligt SFS 2009:1547
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare utges enligt vad som anges i 2 kap. som kompensation för bortfall av folkpension i form av ålderspension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag för folkpensionärer vid inkomsttaxering.

[S2]Garantipension för personer födda år 1938 eller senare är beroende av försäkringstid och utges till den som saknar inkomstgrundad ålderspension eller vars inkomstgrundade ålderspension inte överstiger ett visst högsta belopp. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I lagen (1998:702) om garantipension tas även in bestämmelserna om rätten till grundskydd för personer som är födda år 1937 eller tidigare. Även för denna åldersgrupp kallas pensionsformen garantipension. I paragrafens nya första stycke ges en beskrivning av den övergångsvisa garantipensionen.

Denna övergångvisa garantipension ersätter folkpension i form av ålderspension som beräknas efter bosättningstid. Vidare ...

[K1]1 a §  I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:840).

Prop. 2003/04:152: I denna paragraf görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

[K1]2 §  Garantipension och kostnaderna för administrationen av sådan pension skall finansieras av statsmedel.

[K1]3 §  I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda prisbasbeloppet.

[K1]4 §  En pensionsberättigad som stadigvarande sammanbor med någon med vilken han eller hon varit gift eller har eller har haft barn skall vid tillämpning av denna lag likställas med gift pensionsberättigad.

[S2]En pensionsberättigad som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make skall vid tillämpning av denna lag likställas med ogift pensionsberättigad, om inte särskilda skäl föranleder annat.

2 kap. Uttag och beräkning av garantipension för den som är född år 1937 eller tidigare

[K2]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1937 eller tidigare. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I denna paragraf föreskrivs att bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1937 eller tidigare, dvs. dessa bestämmelser gäller enbart övergångsvis garantipension.

[K2]2 §  Garantipension utges till den som är berättigad till folkpension i form av ålderspension vid utgången av år 2002. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I paragrafen finns en kvalifikationsregel som innebär att en förutsättning för att en person som är född år 1937 eller tidigare skall kunna komma i fråga för garantipension är att han eller hon är berättigad till folkpension i form av ålderspension vid utgången av år 2002. Detta är en grundläggande förutsättning för att en person skall kunna komma i fråga för övergångsvis garantipension. (I punkten 2 övergångsbestämmelserna anges vissa undantag.) Med att en person är berättigad till folkpension ...

[K2]3 §  Uttag av garantipension får begränsas till att avse tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av hel pension. Om den pensionsberättigade också har rätt till tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utges garantipension endast om och till den del han eller hon gör uttag av sådan pension för samma tid. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: Paragrafens första mening motsvarar 6 kap. 1 § andra stycket AFL. Av paragrafens andra mening följer dock att den som också har rätt till inkomstgrundad ålderspension enligt LIP kan ta ut garantipension endast om uttag av inkomstgrundad ålderspension begärs för samma tid. Om den pensionsberättigade gör ett partiellt uttag av den inkomstgrundade ålderspensionen, skall garantipensionen utges med motsvarande andel. Personer ur äldregenerationen kan, till skillnad från personer födda år 1938 eller ...

[K2]4 §  Som underlag för beräkning av den pensionsberättigades årliga garantipension enligt 11-16 §§ skall ett beräkningsunderlag användas. I underlaget skall det i förekommande fall ingå

 1. tilläggspension enligt 6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension för samma år efter samordning enligt 12 kap. 10 § samma lag,
 2. svensk tjänstepension,
 3. änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om införande av nämnda lag,
 4. ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lagstiftning samt utländsk tjänstepension,
 5. ett belopp motsvarande den folkpension i form av ålderspension som enligt äldre bestämmelser skulle ha utgetts till den pensionsberättigade, till den del denna pension inte motsvaras av tilläggspension,
 6. ett belopp motsvarande det pensionstillskott som skulle ha utgetts till den pensionsberättigade enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:705) om ändring i nämnda lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003, och
 7. andra förmåner som är att anse som folkpension i form av ålderspension.

[S2]Om den pensionssökande enligt 2 § lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av rätt till tilläggspension och om någon överföring från gemenskaperna enligt 8 § samma lag därefter inte har skett, skall garantipensionen beräknas som om någon överföring till gemenskaperna inte hade skett. Lag (2002:1078).

Prop. 1999/2000:127: I paragrafen anges det underlag som skall ligga till grund för beräkningen av den övergångsvisa garantipensionen. Denna garantipension är delvis en översättning av det särskilda grundavdraget (SGA) vid inkomsttaxe-

ringen, varför de inkomster som i dag påverkar det avdraget också skall påverka storleken på garantipensionen. Reglerna för beräkning ...

[K2]5 §  Den tilläggspension som ingår i beräkningsunderlaget enligt 4 § skall alltid uppgå till minst vad den pensionsberättigade skulle ha haft rätt till i form av tilläggspension enligt 6 kap. 2 § 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, om den delen av tilläggspensionen i stället för att följsamhetsindexeras enligt 6 kap. 4 § samma lag hade beräknats med tillämpning av det för det aktuella året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Har tilläggspensionen samordnats enligt 12 kap. 10 § lagen om inkomstgrundad ålderspension, skall bestämmelserna i första stycket inte tillämpas. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: Följsamhetsindexering av tilläggspension kan på sätt som redovisas i avsnitt 7.2.1 medföra att tilläggspensionen minskar eller ökar i förhållande till vad den ursprungligen var fastställd till mätt i kronor. Härigenom kommer en förändring av tilläggspensionen att påverka beräkningsunderlaget. När detta sker, kan det innebära att även den del av tilläggspensionen som avser att ersätta den ATP-baserade folkpensionen ...

[K2]6 §  Med tjänstepension enligt 4 §2 och 4 avses dels pension som betalas ut på grund av sådan tjänstepensionsförsäkring som avses i 58 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), dels pension som betalas ut på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring.

[S2]Tjänstepension ska i underlaget enligt 4 § ingå med det belopp som framgår av taxeringen året före det år garantipensionen avser. I underlaget ska även ingå tjänstepension enligt 5 §5 och 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta för vilken skattskyldighet enligt den lagen föreligger kalenderåret två år före det år garantipensionen avser. Tillkommer därefter en sådan tjänstepension till efterlevande som avses i första och andra meningarna ska beräkningsunderlagets belopp för tjänstepension justeras med hänsyn till den tillkommande pensionen från och med månaden efter den då Pensionsmyndigheten fick kännedom om den pensionen. Detsamma ska gälla när en sådan tjänstepension tillkommer i samband med att ålderspension enligt denna lag beviljas. Detta belopp ska, om inte tredje stycket ska tillämpas, ingå i beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid taxeringen avser tjänstepensionen för helt år.

[S3]Upphör eller minskar tjänstepensionen ska beräkningsunderlagets belopp för tjänstepension efter anmälan av den pensionsberättigade justeras från och med den månad då Pensionsmyndigheten fick kännedom om ändringen.

[S4]Vad som sägs i andra och tredje styckena ska i tillämpliga delar även gälla för ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lagstiftning enligt 4 § 4.Lag (2009:998).

Prop. 1999/2000:127: I första stycket anges vad som avses med tjänstepension. Sådan tjänstepension som i dag påverkar storleken på SGA vid inkomsttaxeringen skall ingå i beräkningsunderlaget för beräkning av garantipension. Bedömningen av vad som skall anses som tjänstepension skall därför göras med utgångspunkt i skattelagstiftningen. Med tjänstepension avses bl.a. pension som betalas ut på grund av tjänstepensionsförsäkring. Vad som menas med tjänstepensionsförsäkring anges i <a href="https://lagen.nu/1999:1229#K58P7" ...

[K2]7 §  Beloppet motsvarande folkpension enligt 4 § 5 skall beräknas enligt 5 och 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:704) om ändring i nämnda lag samt punkterna 3, 4, 6 och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i samma lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003. Till grund för beräkningen skall ligga den bosättningstid samt de år med pensionspoäng och därmed likställda år som skall tillgodoräknas för tid före den 1 januari 2003. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I denna paragraf finns närmare bestämmelser om vad som gäller när man skall beräkna beloppet för folkpension enligt 4 § 5, dvs. vad den pensionsberättigade skulle ha haft rätt till i folkpension i form av ålderspension, om sådan pension fortfarande skulle ha betalats ut. Storleken av detta belopp är beroende av den pensionsberättigades antal bosättningsår i Sverige vid utgången av år 2002. Antalet bosättningsår, och vad beloppet för bosättningsbaserad folkpension skulle ha uppgått skall fastställas ...

[K2]8 §  När det belopp för pensionstillskott som ingår i beräkningsunderlaget enligt 4 § 6 beräknas, skall sådan avräkning enligt 3 § första stycket lagen (1969:205) om pensionstillskott som görs för tilläggspension i form av ålderspension göras för tilläggspension enligt 6 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Därvid skall tilläggspensionen först minskas med det belopp som den pensionsberättigade skulle ha haft rätt till i tilläggspension enligt 6 kap. 2 § 2 sistnämnda lag, om den delen av tilläggspensionen i stället för att följsamhetsindexeras enligt 6 kap. 4 § samma lag hade beräknats med tillämpning av det för det aktuella året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Sådan avräkning som anges i första stycket skall göras för tilläggspension före samordning enligt 12 kap. 10 § lagen om inkomstgrundad ålderspension. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I första stycket finns närmare bestämmelser om hur beräkning skall ske av det belopp för pensionstillskott som skall ingå i beräkningsunderlaget. Därvid tillämpas bestämmelserna i lagen (1969:205) om pensionstillskott i bestämmelsernas lydelse för den 1 januari 2003. Avräkning som enligt 3 § nämnda lag skall göras mot tilläggspension skall avse tilläggspension enligt LIP. Från avräkningen skall dock undantas det s.k. folkpensionstillägget ...

[K2]9 §  Har samordning gjorts enligt 12 kap. 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, skall beräkningsunderlaget enligt 4 § uppgå minst till vad som enligt äldre bestämmelser skulle ha utgetts i folkpension och pensionstillskott före avräkning för tilläggspension. Vid beräkningen tillämpas de bestämmelser som anges i 4 § 6 och 7 §. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I denna paragraf finns en bestämmelse som begränsar effekterna av samordning med yrkesskadelivränta enligt 12 kap. 10 § LIP. Detta utgöra en motsvarighet till det förhållandet att SGA i dag kan överstiga pensionen, om den pensionsberättigade även har yrkesskadelivränta.

[K2]10 §  Garantipension skall beräknas enligt 11-–14 §§ om beräkningsunderlaget enligt 4 § överstiger 0,25 gånger prisbasbeloppet men inte överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift eller 2,8275 gånger prisbasbeloppet för den som är gift. I annat fall skall garantipensionen beräknas enligt 15 §. Lag (2002:210).

Prop. 1999/2000:127: Bestämmelserna i denna paragraf anger enligt vilka paragrafer den övergångsvisa garantipensionen skall beräknas. Har den pensionsberättigades beräkningsunderlag sådan storlek att det ligger inom det intervall som enligt dagens bestämmelser kan ge SGA vid inkomsttaxeringen skall beräkning ske enligt bestämmelserna i 11–14 §, vilket innebär att uppräkning skall göras som kompensation för att SGA slopas. Ligger beräkningsunderlaget utanför det intervall inom vilket SGA kan medges med större belopp ...

[K2]11 §  Om beräkningsunderlaget enligt 4 § överstiger 0,25 gånger prisbasbeloppet men understiger 1,354 gånger prisbasbeloppet, skall beräkningsunderlaget multipliceras med 1,5174 och därefter minskas med 0,1193 gånger prisbasbeloppet. Lag (2002:210).

Prop. 1999/2000:127: Om beräkningsunderlaget överstiger 0,24 prisbasbelopp skall den pensionsberättigade ges kompensation för SGA. Det är storleken på beräkningsunderlaget som avgör hur stor kompensationen skall bli. I denna paragrafs första stycke beskrivs hur beräkningsunderlaget skall räknas upp om den pensionsberättigades beräkningsunderlag överstiger 0,24 prisbasbelopp men inte uppgår till 1,3 prisbasbelopp. Denna bestämmelse är lika för gifta och ogifta. Avdraget om 0,112 görs endast av beräkningstekniska ...

[K2]12 §  För den som är ogift och vars beräkningsunderlag enligt 4 § uppgår till minst 1,354 gånger prisbasbeloppet men understiger 1,529 gånger prisbasbeloppet skall beräkningsunderlaget multipliceras med 1,343 och därefter ökas med 0,1168 gånger prisbasbeloppet. Lag (2002:210).

Prop. 1999/2000:127: Paragrafens första stycke anger till vilket belopp beräkningsunderlaget skall räknas upp för en ogift när hans eller hennes samlade pensionsinkomster i princip motsvarar dagens grundskydd i form av oreducerad folkpension och pensionstillskott. Det saknar betydelse om den pensionsberättigade endast har rätt till folkpension och pensionstillskott eller om det i beräkningsunderlaget även ingår andra pensionsförmåner såsom t.ex. tilläggspension och tjänstepension. Vid beräkning av SGA görs ingen ...

[K2]13 §  För den som är ogift och vars beräkningsunderlag enligt 4 § uppgår till minst 1,529 gånger prisbasbeloppet men inte överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet skall beräkningsunderlaget räknas upp genom att beloppet 2,17 gånger prisbasbeloppet ökas med ett belopp motsvarande den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,51 gånger prisbasbeloppet multiplicerad med 0,60.

[S2]För den som är gift och vars beräkningsunderlag enligt 4 § uppgår till minst 1,354 gånger prisbasbeloppet men inte överstiger 2,8275 gånger prisbasbeloppet skall beräkningsunderlaget räknas upp genom att beloppet 1,935 gånger prisbasbeloppet ökas med ett belopp motsvarande den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,34 gånger prisbasbeloppet multiplicerad med 0,60. Lag (2002:210).

Prop. 1999/2000:127: Vid pensionsinkomster överstigande dagens grundskydd minskar storleken på SGA. I denna paragraf har denna minskning lagts in i beräk-

ningsmetoden för garantipension till personer vars samlade pensionsinkomster överstiger gränsen för fullt SGA.

[K2]14 §  Den årliga garantipensionen utgörs av det belopp som återstår sedan beräkningsunderlaget enligt 4 § har räknats upp enligt 11-13 §§ och därefter minskats med sådan tilläggspension, tjänstepension, änkepension, utländsk pension och sådana andra förmåner enligt 4 § 7 som har ingått i beräkningsunderlaget. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som utgör den årliga övergångsvisa garantipensionen för personer födda år 1937 eller tidigare. Sedan pensionsinkomster räknats upp och den inkomstrelaterade pensionen dragits av återstår garantipensionen. Tilläggspension i form av inkomstgrundad ålderspension och i form av änkepension, tjänstepension och utländsk pension skall inte utges i form av garantipension, varför dessa pensionsförmåner skall dras från det uppräknade beräkningsunderlaget. Detsamma ...

[K2]15 §  För den vars beräkningsunderlag enligt 4 § inte överstiger 0,25 gånger prisbasbeloppet utgörs den årliga garantipensionen av beräkningsunderlaget sedan detta multiplicerats med 1,04 och därefter minskats med sådan tilläggspension, tjänstepension, änkepension, utländsk pension och sådana andra förmåner enligt 4 § 7 som har ingått i beräkningsunderlaget. Om beräkningsunderlaget överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift eller 2,8275 gånger prisbasbeloppet för den som är gift utgörs den årliga garantipensionen av beräkningsunderlaget sedan detta minskats med sådana pensioner och andra förmåner som anges ovan och som har ingått i beräkningsunderlaget. Lag (2002:210).

Prop. 1999/2000:127: När beräkningsunderlaget inte överstiger 0,24 prisbasbelopp eller överstiger för den som är ogift 3,093 prisbasbelopp och för den som är gift 2,772 prisbasbelopp skall någon ersättning för SGA inte utges. Någon uppräkning av beräkningsunderlaget skall därför inte ske. Däremot skall i vissa fall utges kompensation för sådant grundskydd som inte kommer att kompenseras inom pensionen enligt LIP.

Genom bestämmelsen i paragrafens första mening ges därvid den som har så små ...

[K2]16 §  Partiell garantipension skall utgöra en så stor andel av garantipension beräknad enligt 14 eller 15 § vid helt uttag som svarar mot den andel med vilken uttag görs. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I paragrafen anges beräkningsmetoden vid partiellt uttag av övergångsvis garantipension. Beräkningen skall ske så att det först beräknas vad hel garantipension skulle ha blivit vid helt uttag av sådan pension. Därefter sker andelsberäkningen. Som anges i 4 § skall för beräkningen av övergångsvis garantipensionen i beräkningsunderlaget ingå bl.a. ett belopp motsvarande den tilläggspension, folkpension och pensionstillskott som den pensionsberättigade vid tiden för utbetalning av garantipensionen ...

[K3]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1938 eller senare. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I paragrafen införs en ny bestämmelse som begränsar övriga bestämmelser i detta kapitel till att gälla personer som är födda år 1938 eller senare. Den åldersgrupp som kan vara berättigad till övergångsvis garantipension omfattas inte av bestämmelserna om försäkringstid i detta kapitel. Denna grupp har som huvudregel kvalificerat sig för övergångsvis garantipension genom att bosättningstid för folkpension har tillgodoräknats för tid före år 2003. Som framgår av punkten 2 i de föreslagna övergångsbestämmelserna ...

[K3]1 a §  Som försäkringstid för garantipension skall tillgodoräknas tid under vilken en person skall anses ha varit bosatt i Sverige enligt 2 kap.socialförsäkringslagen (1999:799)Lag (2000:798).

[K3]2 §  Som försäkringstid för garantipension skall även tillgodoräknas tid under vilken en person före tidpunkten för bosättning enligt 1 a § oavbrutet har vistats i Sverige efter att ha ansökt om uppehållstillstånd. Lag (2002:318).

Prop. 2001/02:119: Ändringen är en följd av att det i kapitlet införts en ny 1 § (prop. 1999/2000:127 Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare) och att den tidigare 1 § numera benämns 1 a §.

[K3]3 §  Den som har beviljats uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap.2 eller 2 a §utlänningslagen (2005:716) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser eller beviljats statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser ska som försäkringstid för garantipension även tillgodoräknas tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige. Därvid ska en så stor andel av tiden i hemlandet tillgodoräknas som svarar mot förhållandet mellan den tid under vilken den pensionssökande har varit bosatt i Sverige, inräknad den tid som avses i 2 §, från den första ankomsten till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år och hela tidsrymden från det att den pensionssökande första gången kom till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år. Vid beräkningen ska bortses från tid för vilken personen, vid bosättning i Sverige, har rätt till pension från hemlandet.

[S2]Med tid i hemlandet ska likställas tid då den pensionssökande före den första ankomsten till Sverige har befunnit sig i ett annat land där han eller hon har beretts en tillfällig fristad. Lag (2009:1547).

Prop. 2009/10:31: Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkning av försäkringstid för flyktingar och andra skyddsbehövande.

Prop. 2001/02:119: I paragrafen görs en ändring på motsvarande sätt som ändringen i 9 kap. 4 § AFL (Se kommentaren till förslaget till lag om ändring i lagen [2001:489] om ändring i lagen [1962:381] om allmän försäkring).

[K3]4 §  Vid beräkning av försäkringstid för garantipension för en person som enligt 2 kap. 4 § socialförsäkringslagen (1999:799) anses bosatt i Sverige även under vistelse utomlands skall bortses från tid för vilken den utsände, vid bosättning i Sverige, har rätt till sådan pension från det andra landet som inte enligt 4 kap. 3 § skall ligga till grund för beräkning av garantipension. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I paragrafen har gjorts en konsekvensändring med hänsyn till att bestämmelserna i hittillsvarande 3 kap. 3 § har överförts till 4 kap. 3 §.

[K3]5 §  Vid beräkning av försäkringstid skall bortses från tid före det kalenderår då den pensionssökande har uppnått 16 års ålder och från tid efter det kalenderår då han eller hon har fyllt 64 år.

[S2]Tid från och med det kalenderår då den pensionssökande har uppnått 16 års ålder till och med det kalenderår då han eller hon har fyllt 24 år skall tillgodoräknas som försäkringstid endast om det för den pensionssökande för samma tid har fastställts pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande belopp för förtidspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som per kalenderår uppgår till lägst ett inkomstbasbelopp enligt 1 kap. 6 § nämnda lag. Lag (2000:798).

[K3]6 §  Den som omedelbart före den kalendermånad då han eller hon fyllde 65 år hade rätt till hel sjukersättning i form av garantiersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller hel särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall, om det är förmånligare än en beräkning enligt 1-5 §§, som försäkringstid för garantipension tillgodoräknas den försäkringstid som legat till grund för beräkning av sjukersättningen eller den särskilda efterlevandepensionen. Lag (2007:111).

Prop. 2001/02:84: I paragrafen görs endast följdändringar. Ordet förtidspension byts ut mot sjukersättning. Särskild efterlevandepension regleras fr.o.m. 2003 i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Bestämmelserna i paragrafen skall också gälla för den som fyller 65 år i januari 2003 och som i december 2002 hade hel förtidspension ...

Prop. 2006/07:29: Förslaget i paragrafen innebär att kravet på att den försäkrade skall ha uppburit en viss pensionsförmån omedelbart före den månad han eller hon fyllde 65 år byts ut mot att han eller hon skall ha haft rätt till den aktuella förmånen. Vidare anpassas terminologin i lagrummet till den som används i punkt 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:489) ...

[K3]7 §  Den sammanlagda försäkringstiden för garantipension skall sättas ned till närmaste hela antal år. Lag (2000:798).

4 kap. Uttag och beräkning av garantipension för den som är född år 1938 eller senare

[K4]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är född år 1938 eller senare. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: Kapitlet innehåller bestämmelser om uttag och beräkning av garantipension för personer födda år 1938 eller senare. I paragrafen har införts en ny bestämmelse som förtydligar att bestämmelserna i 4 kap. fortsättningsvis omfattar endast personer som är födda år 1938 eller senare.

Hittillsvarande bestämmelser i denna paragraf har, som Lagrådet förordat, överförts till en egen paragraf, 1 a §.

[K4]1 a §  Garantipension utges endast till den som kan tillgodoräknas försäkringstid om minst tre år. Garantipension får tas ut tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyller 65 år. Lag (2000:798).

[K4]2 §  Garantipension till den som har rätt till inkomstpension eller tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utges endast om och till den del han eller hon gör uttag av sådan pension för samma tid. I annat fall får garantipension inte tas ut i andelar. Lag (2000:798).

[K4]3 §  Till grund för beräkning av garantipension enligt 4-–6 §§ skall, om inte annat anges i 7 §, ligga den inkomstgrundade ålderspension som den pensionssökande har rätt till för samma år. Med inkomstgrundad ålderspension avses ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension före reducering enligt 12 kap. 9 § samma lag, och allmän obligatorisk ålderspension enligt utländsk lagstiftning som inte är att likställa med garantipension enligt denna lag. Inkomstpension och premiepension skall därvid beräknas som om den pensionssökande endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt, före reducering enligt 4 kap. 6 § lagen om inkomstgrundad ålderspension, hade utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall, då pensionsrätt eller pensionspoäng till följd av bristande eller underlåten avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats eller har reducerats för den pensionssökande, hänsyn tas till den inkomstpension eller tilläggspension som skulle ha utgetts om full avgift hade erlagts.

[S3]Vid beräkning av garantipension enligt 4-–6 §§ skall med inkomstgrundad ålderspension likställas änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om införande av lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning samt sådana förmåner som utges till den pensionsberättigade enligt utländsk lagstiftning och som motsvarar sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som utgör pension vid invaliditet.

[S4]Om den pensionssökande enligt 2 § lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av pensionsrätt för inkomstpension, pensionsrätt för premiepension och värdet av rätt till tilläggspension och om någon överföring från gemenskaperna enligt 8 § samma lag därefter inte har skett, skall garantipensionen beräknas som om någon överföring till gemenskaperna inte hade skett. Lag (2002:209).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i tredje stycket är en följdändring med anledning av att nuvarande bestämmelser om tilläggspension i form av änkepension fr.o.m. 2003 återfinns i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och i lagen (2000:462) om införande av nämnda lag. Vidare har ordet förtidspension bytts ut mot sådana förmåner som motsvarar sjukersättning eller ...

[K4]4 §  För den som är ogift och helt saknar inkomstgrundad ålderspension enligt 3 § eller vars årliga inkomstgrundade ålderspension inte överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara 2,13 gånger prisbasbeloppet (basnivån för ogifta) minskat med ett belopp som motsvarar den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 §.

[S2]För den som är gift och helt saknar inkomstgrundad ålderspension enligt 3 § eller vars årliga inkomstgrundade ålderspension inte överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara 1,9 gånger prisbasbeloppet (basnivån för gifta) minskat med ett belopp som motsvarar den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 §. Lag (2000:798).

[K4]5 §  För den som är ogift och vars årliga inkomstgrundade ålderspension enligt 3 § överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara skillnaden mellan 0,87 gånger prisbasbeloppet och ett belopp som motsvarar 48 procent av den del av den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 § som överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet.

[S2]För den som är gift och vars årliga inkomstgrundade ålderspension enligt 3 § överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara skillnaden mellan 0,76 gånger prisbasbeloppet och ett belopp som motsvarar 48 procent av den del av den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 § som överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet. Lag (2000:798).

[K4]6 §  För den som inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid för garantipension skall garantipensionens basnivåer avkortas till så stor andel av 2,13 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och 1,9 gånger prisbasbeloppet för den som är gift, som svarar mot förhållandet mellan det antal år för vilka försäkringstid kan tillgodoräknas den pensionsberättigade och talet 40. Nivåerna 1,26 respektive 1,14 gånger prisbasbeloppet samt beloppen 0,87 respektive 0,76 gånger prisbasbeloppet, för beräkning av garantipension enligt 4 och 5 §§, skall avkortas på motsvarande sätt. Lag (2000:798).

[K4]7 §  Har den garantipensionsberättigade rätt till inkomstpension eller tillläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall garantipensionen alltid beräknas som om inkomstpensionen och tillläggspensionen hade börjat lyftas den kalendermånad då den pensionsberättigade fyller 65 år.

[S2]Om sådant tillägg utges som avses i 6 kap. 9 § lagen om inkomstgrundad ålderspension och om inkomstpension eller tilläggspension har tagits ut före den kalendermånad då den pensionssökande fyllde 65 år skall, vid beräkning av garantipension, detta tillägg ökas på motsvarande sätt som hel årlig tillläggspension har minskats enligt 6 kap. 10 § samma lag. Lag (2000:798).

[K4]8 §  Partiell garantipension skall utgöra en så stor andel av garantipension beräknad enligt 4-7 §§ vid helt uttag som svarar mot den andel med vilken uttag görs. Lag (2000:798).

5 kap. Utbetalning av pension m.m.

[K5]1 §  För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

[S2]Vid samtidig utbetalning av garantipension och pension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension skall avrundning enligt 12 kap. 5 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension ske på garantipensionen. Lag (2007:207).

2 § Har upphävts genom lag (1999:804).

[K5]3 §  Garantipension skall minskas enligt 4 §, om den pensionsberättigade har uppburit livränta som anges där. Sådan minskning skall dock inte göras för den som är född år 1937 eller tidigare, om samordning skall göras enligt 12 kap. 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: I denna paragraf införs en bestämmelse som begränsar tillämpningsområdet för bestämmelserna om samordning med yrkesskadelivräntor i 5 kap. 4 §. (Bestämmelserna i 5 kap. 4 § är helt identiska med de hittillsvarande i 4 kap. 4 §.)

Samordningsbestämmelserna i 5 kap. 4 § kommer, liksom hittills, att vara tillämplig på personer som är födda år 1938 eller senare. Vidare skall de kunna tillämpas på vissa personer som är födda år 1937 eller tidigare. Det sistnämnda gäller i de fall den ...

[K5]4 §  För en pensionsberättigad som har rätt till livränta på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta, som bestäms av eller betalas ut av Försäkringskassan, skall garantipensionen minskas enligt vad som sägs i andra stycket. Motsvarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta som bestäms med tillämpning av nämnda lag. Medför en skada för vilken livränta har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall det anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta eller del därav eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid beräkning enligt andra stycket anses som om livränta utges eller som om den livränta som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna.

[S2]Summan av garantipension, inkomstpension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension enligt samma lag skall minskas med tre fjärdedelar av varje livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet och som den pensionsberättigade uppbär som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantipensionen och därefter på tilläggspensionen. Garantipension skall på motsvarande sätt minskas med den livränta som den pensionsberättigade uppbär som efterlevande. Avdrag på inkomstpension och tilläggspension enligt 6 kap. 2 § 1 lagen om inkomstgrundad ålderspension får dock göras endast om den pensionsberättigade kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan inträffade.

[S3]Hel garantipension skall dock aldrig, på grund av bestämmelserna i denna paragraf, tillsammans med hel pension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension, för månad räknat understiga 13 procent av prisbasbeloppet för den som är ogift och 11,5 procent av prisbasbeloppet för den som är gift. Lag (2004:840).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i tredje stycket är ett förtydligande för att klargöra att beräkningen av garantipensionen skall utgå från att hel pension skall utges. Därefter tillämpas 3 kap. 8 § för att beräkna garantipension till den som endast tar ut partiell sådan förmån.

5 § Har upphävts genom lag (2002:303).

[K6]1 §  För beslut om garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

Prop. 2006/07:117: Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 13 kap. 17 b §, har införts i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Nämnda paragraf gäller inte vid tillämpning av den här aktuella lagen.

Prop. 2003/04:152: Hänvisningen till olika bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) ändras så att hänvisning sker bl.a. till 13 kap. 17–18 §§ LIP, vilket innebär att den nya bestämmelsen i 13 kap. 17 a § LIP blir tillämplig. Vidare slopas hänvisningen till 13 kap. 22 § andra och tredje styckena samma lag med anledning av att dessa stycken upphävs. En ...

[K6]2 §  Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är född år 1937 eller tidigare ska ändras av Pensionsmyndigheten, om det föranleds av en ändring som gjorts beträffande den pension eller de belopp för samma tid som ingått i beräkningsunderlaget enligt 2 kap. 4 §.

[S2]Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är född år 1938 eller senare ska ändras av Pensionsmyndigheten, om det föranleds av en ändring som gjorts beträffande den ålderspension, efterlevandepension eller förtidspension för samma tid som legat till grund för beräkning av garantipensionen. Lag (2009:998).

Prop. 1999/2000:127: Bestämmelserna i denna paragraf motsvarar de hittillsvarande i 5 kap. 2 §. I första stycket har dock införts bestämmelser som gäller enbart personer som är födda år 1937 eller tidigare. Fråga är om situationer när den pensionsberättigades pensionsinkomster ändras retroaktivt. Eftersom storleken av övergångsvis garantipensionen är beroende av de pensionsinkomster som för samma tid ingår i beräkningsunderlaget, skall den övergångsvisa garantipensionen ändras om dessa inkomster i storlek eller ...

[K6]3 §  För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

[K6]4 §  Den som uppbär eller har rätt till pension enligt denna lag är skyldig att till Pensionsmyndigheten lämna sådana uppgifter som anges i 57 §§. Lag (2009:998).

Prop. 1999/2000:127: I denna nya paragraf regleras skyldigheten för den som uppbär eller annars har rätt till garantipension att till försäkringskassan lämna uppgifter.

Lagrådet har påpekat att det för den enskilde är viktigt att veta, i vilka fall och i vilken omfattning han eller hon är skyldig att lämna information. Vidare har Lagrådet förordat att uppgiftsskyldigheten i lagtexten begränsas till några få, för pensionsrätten särskilt väsentliga förhållanden.

Med ...

[K6]5 §  Den som uppbär ålders-, efterlevande- eller förtidspension enligt utländsk lagstiftning eller livränta enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring skall lämna uppgift om den ersättningens storlek samt utbetalarens namn och adress. Om sådan ersättning är tidsbegränsad, skall detta anges.

[S2]En uppgift enligt första stycket skall lämnas vid ansökan om garantipension. Den som är född år 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 uppbär folkpension i form av ålderspension skall på begäran lämna en sådan uppgift. När det gäller utländsk pension gäller detta endast om den är skattepliktig i Sverige.

[S3]Upphör, tillkommer eller ändras på annat sätt en pension som avses i första stycket efter det att en uppgift om sådan pension har lämnats, skall en ny uppgift lämnas. Detta skall ske inom fjorton dagar efter det att pensionstagaren fick kännedom om förändringen. Lag (2002:319).

Prop. 1999/2000:127: I denna paragraf har intagits bestämmelser om att den som uppbär utländsk pension skall lämna uppgift om denna pensions storlek. Bestämmelsen gäller endast ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lagstiftning, dvs. utländsk socialförsäkringspension. Skyldigheten att lämna uppgift om utländsk tjänstepension regleras i 6 §. Uppgift om utländsk pension skall lämnas vid ansökan om garantipension. Personer som är födda år 1937 eller tidigare och som uppbär folkpension i form av ålderspension ...

[K6]6 §  Den som är född år 1937 eller tidigare och som uppbär tjänstepension ska på begäran lämna Pensionsmyndigheten uppgift om pensionens storlek, utbetalarens namn och adress samt om pensionen är tidsbegränsad. När det gäller utländsk tjänstepension gäller detta endast om pensionen är skattepliktig i Sverige. Lag (2009:998).

Prop. 1999/2000:127: I denna paragraf finns bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgift om tjänstepension. Uppgiftsskyldigheten gäller i dessa fall endast för personer som är födda år 1937 eller tidigare. Tjänstepensioner påverkar nämligen endast den övergångsvisa garantipensionen. Skyldigheten att lämna uppgift enligt denna paragraf gäller såväl svensk som utländsk tjänstepension. Vad som avses med tjänstepension anges i 2 kap. 6 §.

Som pensionsbelopp skall enligt första stycket anges ...

[K6]7 §  Förändras civilståndet eller annat sådant förhållande som anges i 1 kap. 4 § för den som är bosatt utomlands, skall han eller hon lämna uppgift om detta inom fjorton dagar efter det att förändringen inträffade. Lag (2000:798).

Prop. 1999/2000:127: Enligt denna bestämmelse skall den som är bosatt utomlands lämna uppgift om han eller hennes civilstånd förändras, dvs. om äktenskap ingås eller upplöses. I 1 kap. 4 § finns bestämmelser om några situationer i vilka en person likställs med gift pensionsberättigad resp. ogift pensionsberättigad. Förändras för en utomlands bosatt en sådan situation som omfattas av bestämmelserna i 1 kap. 4 §, är det att likställa med förändring av civilståndet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:702) om garantipension

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Med försäkringstid för garantipension skall för tid före år 2001 avses bosättningstid enligt 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001.
 3. För den som har rätt att enligt 3 kap. 3 § som försäkringstid för garantipension tillgodoräknas viss bosättningstid från sitt tidigare hemland och som har beviljats uppehållstillstånd före den 1 januari 2001 skall beräkningen av försäkringstid ske enligt bestämmelserna om bosättningstid i 5 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001. Lag (2000:798).
 4. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § skall gälla även i fråga om beräkning av försäkringstid för garantipension för en kvinna som är född något av åren 1938-1944 och som med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring haft rätt till folkpension i form av änkepension vid utgången av år 2002 och därefter haft rätt till änkepension eller garantipension till sådan pension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
Är änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension beräknad i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för tillläggspension, skall försäkringstid för garantipension beräknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension beräknats på. Lag (2007:111).
 1. Vid tillämpningen av 3 kap. 6 § skall för en försäkrad som haft rätt till hel särskild efterlevandepension i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggspension, försäkringstid för garantipension beräknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som den särskilda efterlevandepensionen beräknats på. Lag (2007:111).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:152, Bet. 1997/98:SfU13
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:804) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
upph. 4 kap 2, 3 §§; ändr. 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1 §; ny 1 kap 1 a §

Lag (2000:785) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §

Lag (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Övergångsbestämmelse

 1. Bestämmelserna i 6 kap.4-–7 §§ träder i kraft den 1 juni 2002. Övriga bestämmelser i denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lag (2002:210).
 2. Garantipension enligt 2 kap. utges även till den som inte är berättigad till folkpension i form av ålderspension före utgången av år 2002, om han eller hon före den tidpunkten har tillgodoräknats bosättningstid i Sverige och senare uppfyller kravet om minst tio års bosättning här enligt punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003.
 3. Vid beräkning av garantipension enligt 2 kap. skall beaktas även bosättningstid för tid efter utgången av år 2002, som den pensionsberättigade skulle ha tillgodoräknats, om bestämmelserna i punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring fortfarande hade gällt.
 4. Den som vid utgången av år 2002 får ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som har rätt till garantipension enligt 2 kap. har rätt till utbetalning av sådan pension utan ansökan.
 5. En pensionsberättigad som vid utgången av år 2002 får bosättningsbaserad folkpension i form av ålderspension utbetald till utlandet skall utan hinder av bestämmelserna i socialförsäkringslagen (1999:799) ha rätt att få utbetalningen av garantipensionen gjord till utlandet och beräknad på samma sätt som skulle ha gjorts vid bosättning i Sverige.
 6. Har upphävts genom lag (2002:319).
 7. För år 2003 skall tjänstepension och pension enligt utländsk lagstiftning för den som är född år 1936 ingå i underlaget enligt 2 kap. 4 § med ett belopp som motsvarar den årliga pensionen beräknad efter den pension som avser december månad 2001 eller, om någon pension inte utgetts för denna månad, beräknad efter pensionen den första månaden sådan utgetts. För den som är född år 1937 skall motsvarande beräkning göras med utgångspunkt i tjänstepensionen och pensionen enligt utländsk lagstiftning för den månad då den pensionsberättigade fyller 65 år eller, om sådana pensioner inte utgetts för den månaden, den första månad sådana pensioner utgetts. Detta belopp skall även gälla för år 2004. Vid tillämpning av denna punkt skall även 2 kap. 6 § tredje stycket gälla. Lag (2002:320).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:10, Prop. 1999/2000:127, Bet. 2000/01:SfU3
Omfattning
nuvarande 2, 3, 4, 5 kap betecknas 3, 4, 5, 6 kap, 2 kap 1 §, 3 kap 1 § betecknas 3 kap 1 a §, 4 kap 1 a §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 4 §, 6 kap 2 §, 3, 4 p övergångsbest., rubr. till de nya 3, 4 kap; nya 2 kap, 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, 5 kap 3 §, 6 kap 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2002-12-01

Lag (2001:767) om ändring i lagen (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:10, Prop. 2000/01:140, Bet. 2001/02:SfU3
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 6 kap 6 § i 2000:798; ny 7 p i övergångsbest. till 2000:798

Lag (2002:128) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:181, Prop. 2001/02:21, Bet. 2001/02:SfU9
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:209) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 6 § gäller även för den som fyller 65 år i januari 2003 och som i december 2002 hade hel förtidspension eller hel särskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3 §, 5 kap 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:210) om ändring i lagen (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 2 kap 10, 11, 12, 13, 15 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2000:798

Lag (2002:303) om ändring i lagen (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:252, Prop. 2001/02:164, Bet. 2001/02:SfU16
Omfattning
upph. 5 kap 5 § i 2000:798; ändr. 5 kap 1 § i 2000:798

Lag (2002:318) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 3 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:319) om ändring i lagen (20900:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
upph. 6 p övergångsbest. till 2000:798; ändr. 6 kap 5 § i 2000:798

Lag (2002:320) om ändring i lagen (2001:767) om ändring i lagen (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 2 kap 6, 6 kap 6 §, p 7 övergångsbest. till 2000:798

Lag (2002:1078) om ändring i lagen (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §, 4 p övergångsbest.

Lag (2004:840) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande 6 kap. 1 § tredje strecksatsen tillämpas föreskrifterna i punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:784) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap 1 a §, 2 kap 6 §, 5 kap 4 §, 6 kap 1, 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:728) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2007:111) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2006/07:113, Prop. 2006/07:29, Bet. 2006/07:SfU5
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, p 4 övergångsbest.; ny p 5 övergångsbest.
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2007:207) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1011) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:998) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 6 §, 6 kap. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1547) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.