Upphävd författning

Skuldsaneringsförordning (1994:347)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:347 i lydelse enligt SFS 2006:1173
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning är tillämplig i fråga om ärenden som handläggs enligt skuldsaneringslagen (2006:548). Förordning (2006:1173).

Ansökan

2 §  Ansökan om skuldsanering skall göras på blankett som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:774).

3 § Har upphävts genom förordning (2006:774).

Kungörelser

4 §  En kungörelse enligt 15 § skuldsaneringslagen (2006:548) skall innehålla uppgift om gäldenärens namn, personnummer och adress, ansökningsdag samt adressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten där handlingarna i ärendet finns tillgängliga. Kungörelsen skall dessutom innehålla uppgift om dagen för beslutet att inleda skuldsanering och sista dag för anmälan av fordringar mot gäldenären samt en upplysning om att gäldenärens betalningsansvar för en fordran som inte anmäls kan komma att falla bort. Kungörelsen får innehålla även andra upplysningar. Förordning (2006:1173).

 • RH 1995:139:Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rättegångsfel föranledande återförvisning till kronofogdemyndigheten.

5 §  En kungörelse enligt 21 § skuldsaneringslagen (2006:548) skall innehålla uppgift om beslutsdag, gäldenärens namn och personnummer samt adressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten eller den domstol där handlingarna finns tillgängliga. Kungörelsen får innehålla även andra upplysningar. Förordning (2006:1173).

Dagbok och aktbildning

6 §  Kronofogdemyndigheten skall i skuldsaneringsdatabasen föra dagbok i varje ärende enligt föreskrifter som myndigheten meddelar. Förordning (2006:774).

7 §  Ansökan och övriga handlingar samt delgivningsbevis i varje ärende skall föras samman till en akt.

8 §  Om ett ärende skall överlämnas till en tingsrätt på grund av överklagande, skall Kronofogdemyndigheten lämna över akten i ärendet. Handlingarna skall ingå i den mottagande domstolens akt.

[S2]Första stycket skall tillämpas också när ett ärende på grund av överklagande lämnas över till högre domstol.

[S3]Om en domstol återförvisar ett ärende till Kronofogdemyndigheten enligt 30 § skuldsaneringslagen (2006:548) eller på annan grund, skall domstolen till Kronofogdemyndigheten återlämna Kronofogdemyndighetens akt tillsammans med domstolens beslut och övriga handlingar av betydelse för den fortsatta handläggningen vid Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:1173).

9 §  Underrättelse om domstolens slutliga beslut eller beslut enligt 22 § skuldsaneringslagen (2006:548) skall av domstolen lämnas till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:1173).

Ändringar

Skuldsaneringsförordning (1994:347)

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1114) om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1997:378) om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2003:967) om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:774) om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347)

Omfattning
upph. 3 §, ändr. 2, 4, 5, 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1173) om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 8, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2016:689

Omfattning
upph.