RH 1995:139

Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rättegångsfel föranledande återförvisning till kronofogdemyndigheten.

På ansökan av C.G. beslutade Kronofogdemyndigheten i Skaraborgs län den 22 december 1994 att inleda skuldsanering. Sedan borgenär motsatt sig upprättat förslag om skuldsanering, överlämnade kronofogdemyndigheten den 20 april 1995 ärendet till Mariestads tingsrätt för vidare handläggning.

Mariestads tingsrätt (1995-05-17, rådmannen Lars Nilsson) avslog C.G:s ansökan om skuldsanering.

C.G. överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan.

Göta hovrätt (1995-06-12, hovrättslagmannen Sven Larsson, hovrättsrådet Carl-Gustav Ohlson, referent, och tf. hovrättsassessorn Lars Bjurstam) undanröjde tingsrättens beslut och Kronofogdemyndighetens i Skaraborgs län beslut den 20 april 1995 samt återförvisade målet till kronofogdemyndigheten för erforderlig handläggning. Hovrätten anförde följande.

När beslut har meddelats om att inleda skuldsanering, skall enligt 14 § skuldsaneringslagen (1994:334) kronofogdemyndigheten genast genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar uppmana var och en som har en fordran mot gäldenären att skriftligen anmäla sin fordran till kronofogdemyndigheten inom viss angiven tid. Kronofogdemyndigheten meddelade den 22 december 1994 beslut om inledande av skuldsanering beträffande C.G.. Av handlingarna i kronofogdemyndighetens akt framgår att kronofogdemyndigheten samma dag skickade en begäran till nämnda tidning om införande av sådan kungörelse och att kungörelse infördes den 28 december 1994. Av kronofogdemyndighetens kopia av den införda kungörelsen framgår emellertid att i kungörelsen har som gäldenärens adress angetts Stockholmsvägen 22 i stället för den av kronofogdemyndigheten till tidningen angivna adressen, Stockholmsvägen 33. Sistnämnda adress var den som C.G. hade uppgett till kronofogdemyndigheten.

Vid nu angivna förhållande hade kronofogdemyndigheten - med hänsyn till att ett beslut om skuldsanering får rättsverkningar även för ej kända borgenärer - inte ägt fortsätta sitt förfarande förrän en rättad kungörelse införts och föreskriven tid löpt efter införandet av den. Så har inte skett. Genom att kronofogdemyndigheten sålunda fortsatt sitt förfarande och med stöd av 21 § skuldsaneringslagen slutligen överlämnat ärendet till tingsrätten för vidare handläggning, har det förevarit sådant fel som enligt grunderna för 50 kap.28 och 29 §§rättegångsbalken medför att hovrätten har att undanröja tingsrättens beslut och kronofogdemyndighetens beslut om överlämnande till tingsrätten samt återförvisa målet till kronofogdemyndigheten för erforderlig handläggning.

Målnummer Ö 780/95