Upphävd författning

Förordning (1994:369) om praktik för invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:369
Ikraft
1994-07-01
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om praktik för invandrare i form av arbetsmarknadsutbildning.

2 §  Vid tillämpningen av denna förordning avses med invandrare en utländsk medborgare som har varit bosatt i Sverige under högst fem år.

3 §  Enligt lagen (1994:197) om praktik för invandrare skall invandrare som har anvisats en praktikplats inte anses som arbetstagare när de fullgör praktiken.

Praktikplatser

4 §  Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelse med arbetsgivare om att dessa skall tillhandahålla praktikplatser för invandrare. En förutsättning för överenskommelse är att arbetsgivaren bedöms kunna följa utvecklingsplanen enligt 10 § och att arbetsgivaren lovar att under praktiktiden inte lämna ersättning till praktikanten.

5 §  Praktiken bör i första hand ha anknytning till invandrarens yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet och förläggas till en arbetsplats där invandraren ges tillfälle till träning i det svenska språket.

6 §  Innan länsarbetsnämnden första gången anvisar praktik på en arbetsplats, skall nämnden ge den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren tillfälle att yttra sig.

7 §  Praktiktiden får sammanlagt vara i högst sex månader.

[S2]När det finns skäl till det skall länsarbetsnämnden pröva om praktiken kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, någon annan utbildning eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

[S3]En anvisning till en praktikplats upphör automatiskt när praktiktiden har gått ut.

8 §  En anvisning till en praktikplats skall omfatta verksamhet på heltid. Om det finns särskilda skäl får anvisningen dock omfatta verksamhet på deltid.

9 §  Praktik får inte ordnas på ett sådant sätt eller under sådana tider att den ersätter arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreskrifter som förhindrar att praktiken ersätter säsongsanställningar eller andra tidsbegränsade anställningar.

Utvecklingsplan

10 §  Innan länsarbetsnämnden anvisar en praktikplats skall nämnden ha upprättat en individuell utvecklingsplan. Planen skall säkerställa att invandraren ges behövlig inskolning, handledning och praktisk yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med invandraren och med den arbetsgivare hos vilken praktiken skall fullgöras.

Obligatorisk utbildning och vägledning

11 §  Den som fullgör praktik skall efter länsarbetsnämndens anvisningar delta i

 1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete,
 2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, och
 3. sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedöms vara lämpliga.

Återkallande av anvisning

12 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen av en praktikplats, om

 1. nämnden finner att praktiken kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, någon annan utbildning eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
 2. invandraren utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt eller av obetydlig omfattning,
 3. invandraren avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
 4. arbetsgivaren eller invandraren inte följer den utvecklingsplan som har upprättats enligt 10 §,
 5. invandraren utan giltig anledning inte deltar i verksamhet som avses 11 §,
 6. invandraren under praktiken tar emot ersättning som brukar lämnas i en anställning för samma tid som avses med praktiken, eller
 7. invandraren gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Förmåner

13 §  Den som deltar i praktik för invandrare har rätt till utbildningsbidrag i form av dagpenning. Dagpenningen beräknas enligt 20--22 §§ förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

14 §  Länsarbetsnämndens anvisning av en invandrare till praktikplats innebär att nämnden har beslutat att invandraren har rätt till utbildningsbidrag. Den allmänna försäkringskassan beräknar bidragets storlek och betalar ut bidraget.

15 §  Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till den som deltar i praktik för invandrare.

Återbetalningsskyldighet

16 §  På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad som där sägs om länsarbetsnämnd skall dock i stället gälla allmän försäkringskassa.

Överklagande

17 §  Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning till praktikplats får överklagas av den som anvisats platsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas.

18 §  I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Övrigt

19 §  I fråga om den som har anvisats praktikplats enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, nämligen

20 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en ågärd ankommer på de allmänna försäkringskassorna meddelas dock föreskrifterna av Riksförsäkringsverket efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1994:369) om praktik för invandrare

Förarbeten
Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:711

  Omfattning
  upph.