Upphävd författning

Förordning (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:406
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Arbetsmarknadsutbildning är en utbildning för enskilda personer som länsarbetsnämnden beslutar om och som berättigar till utbildningsbidrag.

[S2]Ansökan om arbetsmarknadsutbildning görs hos länsarbetsnämnden.

[S3]Bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning och om förmåner vid arbetsmarknadsutbildning finns förutom i denna förordning också i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion, förordningen (1995:713) om datortek, förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel samt i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

[S4]Om arbetsmarknadsutbildning i form av viss IT-utbildning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1997:1159) om IT- utbildning. Förordning (1997:1160).

2 §  Arbetsmarknadsutbildning bedrivs vid särskilt upphandlade utbildningar eller genom att platser i det reguljära utbildningsväsendet utnyttjas.

[S2]Innan upphandling görs av arbetsmarknadsutbildning som är av längre varaktighet och betydande omfattning skall länsarbetsnämnden samråda med länsstyrelsen i fråga om utbildningens inriktning, lokalisering och dimensionering.

[S3]Länsarbetsnämnden skall delta i det regionala samrådet mellan offentliga utbildningsanordnare. Förordning (1996:1103).

Villkor för arbetsmarknadsutbildning

3 §  Arbetsmarknadsutbildning skall vara yrkesinriktad och antas kunna leda till ett arbete. Den skall stärka den enskildes möjligheter att komma tillbaka i arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

[S2]För arbetslösa invandrare kan arbetsmarknadsutbildning även vara sådan utbildning som bidrar till att den arbetslöse får en kompetens av värde vid återinvandring.

[S3]Arbetsmarknadsutbildning kan också användas för att deltagarna skall få möjlighet att utveckla egna affärsidéer för att starta egna företag eller kooperativ. Förordning (1996:1103).

4 §  Som arbetsmarknadsutbildning räknas också följande:

 1. Allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en nödvändig förberedelse för en yrkesutbildning.
 2. Kurs i svenska för invandrare som förbereder för eller integreras med en annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller ett arbete. Sådan svenskundervisning som kommunen är skyldig att ge nyanlända invandrare (sfi) får dock inte vara arbetsmarknadsutbildning.
 3. Praktik som anordnas för högst sex månader i samband med kompletterande utbildning eller liknande för invandrare med utländsk universitets- eller högskoleutbildning som inte har haft anställning i Sverige inom sitt yrkesområde. Förordning (1995:717).

5 §  En utbildning på högskolenivå eller därmed jämförlig utbildning får vara arbetsmarknadsutbildning om den omfattar högst 40 studieveckor och inte är en del av en längre eftergymnasial utbildning.

[S2]För funktionshindrade finns ytterligare bestämmelser i 10 § om sådan utbildning som avses i första stycket. Förordning (1996:1103).

6 §  Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på grundskole- och gymnasienivå får i vissa fall vara arbetsmarknadsutbildning. Bestämmelser om detta finns i 11 §. Förordning (1996:1103).

Vem som kan få arbetsmarknadsutbildning

8 §  Personer får beviljas arbetsmarknadsutbildning från och med den dag de fyller 20 år. Som ytterligare förutsättning gäller att de skall vara eller riskera att bli arbetslösa samt att de söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]I 9 § och 10 § första stycket finns bestämmelser om undantag från vad som föreskrivs i första stycket. Förordning (1998:571).

9 §  Följande personer får beviljas arbetsmarknadsutbildning trots att de inte är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa.

 1. Flyktingar som har fått uppehålls- och arbetstillstånd under de tre senaste åren.
 2. Intagna på kriminalvårdsanstalt som har beviljats frigång eller på annat sätt getts tillfälle att delta i utbildningen. Förordning (1995:717).

10 §  Ungdomar med funktionshinder som inte har fyllt 20 år får beviljas arbetsmarknadsutbildning om de är eller riskerar att bli arbetslösa och söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]Även utbildning på högskolenivå eller därmed jämförlig utbildning får beviljas som arbetsmarknadsutbildning till arbetslösa med funktionshinder som inte kan erbjudas ett lämpligt arbete. Förordning (1996:1103).

11 §  Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på grundskole- och gymnasienivå får beviljas som arbetsmarknadsutbildning till

 1. arbetslösa utomnordiska medborgare som under två år eller längre har varit anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, samt
 2. arbetslösa arbetshandikappade som saknar grundläggande utbildning. Förordning (1996:1103).

12 §  Länsarbetsnämnden beslutar i fråga om

 1. rätt att delta i arbetsmarknadsutbildning, och
 2. inskrivning vid arbetsmarknadsinstitut.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsen får för visst slag av arbetsmarknadsutbildning bestämma att endast viss eller vissa länsarbetsnämnder skall besluta i frågor om rätt att delta i sådan utbildning. Förordning (1995:717).

Överklagande m.m.

13 §  Ett beslut om arbetsmarknadsutbildning upphör att gälla, om den som har beviljats utbildningen

 1. inte inställer sig och inte anmäler giltigt förfall senast den dag då utbildningen skall börja, eller
 2. är frånvarande fem dagar i följd utan att anmäla giltigt förfall.

[S2]Om en deltagare på grund av misskötsamhet eller av andra skäl inte kan tillgodogöra sig utbildningen, får länsarbetsnämnden besluta att deltagaren skall skiljas från utbildningen. Detsamma gäller om en deltagare allvarligt stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.

[S3]I ett ärende om att skilja en deltagare från utbildningen får länsarbetsnämnden, om det finns särskilda skäl, med omedelbar verkan avstänga deltagaren från utbildningen. Ett sådant beslut om avstängning får inte överklagas. Det gäller till dess ärendet har avgjorts slutligt. Förordning (1994:1843).

14 §  Länsarbetsnämndens beslut att inte bevilja en sökande arbetsmarknadsutbildning får inte överklagas. Beslutet skall dock omprövas av länsarbetsnämnden om det begärs av en enskild som beslutet angår.

[S2]Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordning- en (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Förordning (1996:1103).

[S3]Bestämmelse om vad som gäller vid arbetskonflikter Förordning (1996:1103).

15 §  Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för arbetslöshet. Förordning (1996:1103).

Verkställighetsföreskrifter

16 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1103).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1988:648)om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 2, 20, 27, 29, 38 §§, rubr. närmast före 27 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:985) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1988:1399) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Förordning (1988:1595) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 39 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:635) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 29 § den 1 januari 1990 och i övrigt den 1 juli 1989.
  2. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande i fråga om änkepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och i fråga om livränta till änka enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 4, 24, 27, 29, 31 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:1009) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:724) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Förordning (1990:1522) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1991-01-07

Förordning (1991:68) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 34 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:789) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Förordning (1991:892) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 5, 20, 24, 31 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1253) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 31 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1796) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 12, 20, 29 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:83) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:332) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  upph. 33 a §; ändr. 20, 24 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:665) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1339) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ny 13 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1342) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1993-01-04

Förordning (1993:723) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  upph. 1 a, 2 a, 5 a, 13 a §§, rubr. närmast före 32, 33 §§, rubr. närmast efter 33 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12-20, 23-42 §§, rubr. närmast före 23, 29, 34, 35, 36, 38, 42 §§, rubr. närmast före 20, 27 §§ sätts närmast före 19, 30 §§; nya 7, 43 §§, rubr. närmast före 25, 28, 31, 37, 40, 43 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1450) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:101, Bet. 1993/94:AU6
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1994-01-03

Förordning (1994:935) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:459, Prop. 1993/94:209, Bet. 1993/94:AU26
  Omfattning
  ändr. 1, 20, 36 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1188) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 31 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1843) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. De äldre bestämmelserna i förutvarande 20 § tillämpas fortfarande på de som påbörjat en arbetsmarknadsutbildning före den 1 januari 1995. Detsamma gäller för de som med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1674) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd uppbär dagpenningersättning även efter den 1 januari 1995 och påbörjat en arbetsmarknadsutbildning senast den 30 juni 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 1, 18, 20, 33, 36, 37, 38, 40, 41 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:717) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
  Omfattning
  upph. 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 §§, rubr. närmast före 14, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 20, 30, 33, 35, 36, 38 39, 41, 43 §§, rubr. närmast före 1, 9, 30 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:862) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1078) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1996:123) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1103) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Beslut fattade med stöd av förutvarande 2 § gäller även under 1997 och 1998 om beslut i enlighet därmed fattats före den 1 januari 1997.
  3. Bestämmelserna i 20-22 §§ skall fortfarande tillämpas när vuxenstudiestöd skall beräknas enligt 7 kap.studiestödslagen (1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och stödet avser studier som bedrivs före den 1 juli 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  upph. 20, 21, 22, 30, 30 a, 30 b, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 §§; nuvarande 8, 9, 12, 17, 35, 40, 41, 42, 43 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9, 40, 43 §§ sätts närmast före 8, 13, 16 §§; ändr. 1, 2, 3, 5 §§, de nya 8, 10, 14, 15, 16 §§; nya 6, 11 §§, rubr. närmast före den nya 15 §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1160) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:44, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU11
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-12-22

Förordning (1998:571) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1998:1784

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph.