Upphävd författning

Förordning (1994:528) om utländska besök vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:528
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1993:318) om utländska besök vid försvarsmakten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillstånd

1 §  Försvarsmakten skall skaffa Försvarsdepartementets tillstånd innan myndigheten anordnar besök av en utlänning vid en militärområdesstab, en fördelningsstab, Kustflottan, 1. attackeskadern och ledningscentraler eller vid förband eller enheter under pågående beredskapsuppdrag eller krigsförbandsutbildning. Tillstånd krävs också om utlänningen skall tjänstgöra i en befattning vid en svensk militär enhet.

[S2]Försvarsmakten och Försvarets materielverk skall dessutom alltid skaffa Försvarsdepartementets tillstånd innan de anordnar besök av en utlänning som har en befattning som motsvarar överbefälhavare, arméchef, marinchef, flygvapenchef, chef för operationsledning i högkvarteret, militärbefälhavare eller myndighetschef.

2 §  Försvarsmakten och Försvarets materielverk skall den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober varje år till Försvarsdepartementet rapportera vilka besök av utlänningar som anordnats utöver sådana besök som sägs i 1 §.

Undantag

3 §  Tillstånd enligt 1 § och rapport enligt 2 § behövs inte om besöket är föranlett av att utlänningen skall

  1. förbereda, delta i eller följa upp verksamhet inom ramen för överenskommelser mellan Sverige och andra stater om samarbete inom försvarets område,
  2. förbereda, delta i eller följa upp en affärsförhandling,
  3. utföra installation, reparation eller liknande arbete,
  4. delta i, träna inför eller vara funktionär vid en idrottstävling eller annan sportverksamhet som anordnas av en myndighet eller på dess område,
  5. göra en anmälan eller en uppvaktning eller på något annat sätt medverka i protokollära sammanhang, eller
  6. delta i ett samkväm eller en annan liknande verksamhet.

4 §  Som anordnande av besök enligt denna förordning skall inte anses när myndigheten bereder en utlänning tillträde till lokaler, anläggningar, fartyg eller områden som vid tillfället är tillgängliga för allmänheten eller som utlänningen måste komma till för att kunna framställa en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

Bemyndigande

5 §  Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1994:528) om utländska besök vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk

Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:442

    Omfattning
    upph.