Upphävd författning

Förordning (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:536 i lydelse enligt SFS 2006:1336
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Granskning

1 §  I denna förordning regleras granskning av vapenprojekt ur folkrättslig synvinkel.

[S2]Granskningen skall ske i enlighet med vad som sägs i artikel 36 i 1977 års tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående skydd för krigets offer. (Konventionerna och protokollet har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1953:14--17 respektive SÖ 1979:22.)

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

Uppgifter

2 §  Granskningen skall utföras av Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

[S2]Delegationen skall även följa vad som sker med vapenprojekt av större vikt som har granskats av delegationen.

Organisation

3 §  Delegationen består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Hos delegationen finns en sekreterare. Förordning (1994:1316).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]24 § om föredragning,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]31 § om myndighetens beslut,

[S7]35 § om överklagande av beslut i anställningsärenden. Förordning (2006:1336).

5 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:199).

Beslut

6 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Delegationen skall efter genomförd granskning fatta beslut i ärendet. Om vapenprojektet inte uppfyller gällande folkrättsliga regler, skall delegationen uppmana den som anmält ärendet till delegationen att vidta konstruktionsändringar, överväga andra vapenprojekt eller utfärda begränsningar för vapnets operativa användning.

Förordnanden

8 §  Regeringen utser ordförande, vice ordförande, ledamöter och sekreterare. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Anmälan av ärende

9 §  Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinsitut och andra myndigheter skall snarast möjligt anmäla till delegationen varje projekt som avser nyanskaffning eller modifiering av vapen eller stridsmedel som huvudsakligen skall brukas mot personer. Anmälan om sådana projekt får även göras av andra. Förordning (2000:908).

Överklagande

10 §  Delegationens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen. Förordning (2006:1336).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då regeringsbeslutet den 28 juni 1974 om Delegation för folkrättslig granskning av vapenprojekt skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1316) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1996:199) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-05-15

Förordning (1998:1057) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Omfattning
ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:908) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2006:1336) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:936

Omfattning
upph.