Upphävd författning

Förordning (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:537 i lydelse enligt SFS 1996:149
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1988:864) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

2 §  Veterinärmedicinska anstalten skall särskilt

  1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt,
  2. bedriva diagnostisk verksamhet och vara veterinärmedicinskt centrallaboratorium,
  3. medverka i förebyggande och bekämpande av djursjukdomar samt
  4. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde.

3 §  Veterinärmedicinska anstalten skall i första hand utföra de undersökningar och utredningar som Statens jordbruksverk begär. Dessa skall planeras och genomföras efter samråd med Jordbruksverket. Veterinärmedicinska anstalten skall om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

4 §  Veterinärmedicinska anstalten får ta betalt för utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna preparat, om inte annat är föreskrivet. Veterinärmedicinska anstalten bestämmer avgiftens storlek.

5 §  Veterinärmedicinska anstaltens tjänstemän är skyldiga att i tjänsten inom sitt ämnesområde undervisa vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Veterinärmedicinska anstalten med undantag av 32 och 33 §§. Förordning (1996:149).

Myndighetens ledning

7 §  Veterinärmedicinska anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (1996:149).

Organisation

9 §  Inom Veterinärmedicinska anstalten finns följande enheter, nämligen centrallaboratoriet och den epizootologiska enheten.

[S2]Veterinärmedicinska anstalten får också inrätta enheter för vissa djurslag och andra enheter med särskilda uppgifter.

[S3]Inom centrallaboratoriet finns det antal laboratorier som Veterinärmedicinska anstalten bestämmer.

10 §  Varje enhet leds av en chef. Chefen för den epizootologiska enheten är även statsepizootolog.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Veterinärmedicinska anstalten.

12 § har upphävts genom förordning (1996:149).

Tjänstetillsättning, kompetensfordringar m.m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som centrallaboratoriechef och statsepizootolog tillsätts av regeringen efter förslag av Veterinärmedicinska anstalten. Detsamma gäller även tjänst som professor.

[S3]Övriga tjänster tillsätts av Veterinärmedicinska anstalten.

14 § har upphävts genom förordning (1996:149).

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

16 §  I ett ärende om tillsättning av tjänst som centrallaboratoriechef, statsepizootolog, laboratoriechef, statsveterinär eller laborator skall Veterinärmedicinska anstalten begära in yttrande från tre sakkunniga. Om tjänsten är en professorstjänst, tillämpas i stället 19 § andra och tredje styckena.

[S2]I fråga om tjänsten som statsepizootolog skall Veterinärmedicinska anstalten även samråda med Jordbruksverket.

17 §  Behörig till tjänst som centrallaboratoriechef, statsepizootolog, laboratoriechef, laborator eller statsveterinär är den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper och erfarenheter samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten.

[S2]För behörighet till tjänst som statsepizootolog eller laborator vid epizootologiska enheten fordras dessutom legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

18 §  Som befordringsgrund vid tillsättning av sådana tjänster som avses i 17 § gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens innehåll och beskaffenhet i övrigt.

[S2]Särskild vikt skall fästas dels vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning, dels vid pedagogisk skicklighet som har visats genom handledning av forskare och vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan undervisning, dels vid skicklighet visad genom självständigt arbete inom tjänstens ämnesområde.

[S3]Om tjänstens beskaffenhet kräver det, skall särskild vikt även fästas vid annan egenskap än som anges i första stycket, såsom klinisk eller praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga eller annan erfarenhet av betydelse för tjänsten.

19 §  En tjänst som professor skall kungöras ledig till ansökan.

[S2]I ett ärende om tillsättning av tjänst som professor skall Veterinärmedicinska anstalten begära in förslag från tjänsteförslagsnämnden för den veterinärmedicinska fakulteten vid Lantbruksuniversitetet. Det är dock Veterinärmedicinska anstalten som prövar om sökanden är lämplig för tjänsten enligt 18 § tredje stycket.

[S3]De sökande till en tjänst som professor skall ges tillfälle att yttra sig över Veterinärmedicinska anstaltens förslag innan det överlämnas till regeringen.

Ändringar

Förordning (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1996:149) om ändring i förordningen (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

Omfattning
upph. 12, 14 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
1996-04-01

Ändring, SFS 1999:341

Omfattning
upph.