Upphävd författning

Förordning (1994:563) om vårdnadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:563
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om bidrag enligt lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag.

2 §  Anmälan om vårdnadsbidrag och om höjning av sådant bidrag skall göras på en blankett som fastställs av Riksförsäkringsverket.

3 §  En barnomsorgsplats avser det antal timmar per vecka som barnets vårdnadshavare har rätt att disponera platsen.

4 §  Anmälan enligt 12 § lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag skall göras till den allmänna försäkringskassa som enligt 9 § samma lag skall pröva ärenden om vårdnadsbidrag för barnet.

5 §  När bidragsmottagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid som kan antas komma att överstiga sex månader, skall anmälan göras enligt 12 § första stycket 3 lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag.

[S2]Har en utlandsvistelse inte från början kunnat förutses komma att överstiga sex månader, skall anmälan enligt första stycket göras så snart det kan antas att vistelsen kommer att överstiga sex månader.

6 §  När ett barn skrivs in i eller skrivs ut från ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten, skall föreståndaren för hemmet genast underrätta den allmänna försäkringskassa som enligt 9 § lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag skall pröva ärenden om bidrag för barnet.

7 §  Vårdnadsbidrag betalas ut genom insättning på bankkonto eller postgirokonto. Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

[S2]Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

[S3]Beslut om sättet för utbetalning av vårdnadsbidrag får inte överklagas. Förordning (1994:1184).

8 §  Bidrag för löpande månad skall kunna lyftas den 28 i utbetalningsmånaden. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag, skall förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.

9 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag och denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:563) om vårdnadsbidrag

Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1994:1184) om ändring i förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1574) om upphävande av förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om ärenden om vårdnadsbidrag som kommit in till försäkringskassan före den 1 januari 1995 och som avser tid före nämnda datum.
  Omfattning
  upph.