Upphävd författning

Lag (1994:553) om vårdnadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:553
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vårdnadsbidrag skall lämnas som bidrag till vård av barn enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Frågor om vårdnadsbidrag handläggs av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

Barn som vårdnadsbidrag utges för

3 §  Vårdnadsbidrag lämnas för barn som är svenska medborgare och bosatta i Sverige. Vårdnadsbidrag lämnas också för ett i Sverige bosatt barn, som inte är svensk medborgare, om barnet eller någon av föräldrarna vistas i Sverige sedan minst sex månader tillbaka.

[S2]Vad som sägs i första stycket om krav på föregående vistelse här i landet gäller inte om något annat är särskilt föreskrivet.

4 §  Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här

 1. om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader,
 2. under den tid som barnet följer med en förälder som arbetar i ett annat land för en svensk statlig arbetsgivares räkning,
 3. om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst tre år, i de fall barnet följer med en förälder som är anställd i utlandet av svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet.

Bidragets storlek m. m.

5 §  Fullt vårdnadsbidrag är 2 000 kronor per månad. Om barnet har plats inom kommunal barnomsorg eller enskild barnomsorg som får bidrag av en kommun, är vårdnadsbidraget 1 350 kronor per månad om platsen avser högst 15 timmar per vecka och 700 kronor per månad om platsen avser 16--30 timmar per vecka. Om platsen avser mer än 30 timmar per vecka utges inget vårdnadsbidrag.

6 §  Vårdnadsbidrag utges inte för tid

 1. då dagersättning enligt 17 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl. lämnas för barnet, eller
 2. då barnet vårdas i ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten.

7 §  Vårdnadsbidrag utges från och med månaden efter den då barnet fyllt ett år och till och med den månad då barnet fyller tre år.

[S2]Om vårdnadsbidrag på grund av andra ändrade förhållanden än som avses i första stycket skall börja utges, upphöra eller ändras, skall detta ske från och med månaden efter den då förhållandena ändrades. Om de ändrade förhållandena gäller från och med den 1 i månaden, skall de dock beaktas redan från och med samma månad.

Rätten att uppbära vårdnadsbidrag

8 §  Rätten att uppbära vårdnadsbidrag för ett barn har den som uppbär det allmänna barnbidraget enligt 4 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.

Beslut m. m.

9 §  Ärenden om vårdnadsbidrag prövas av den allmänna försäkringskassa som den bidragsberättigade är inskriven hos eller skulle ha varit inskriven om åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring varit uppfyllt.

10 §  Vårdnadsbidrag lämnas och höjning av sådant bidrag sker efter anmälan av den som enligt 8 § har rätt att uppbära bidraget. Anmälan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassa som anges i 9 § och innehålla

 1. uppgift om huruvida barnet har plats inom sådan barnomsorg som anges i 5 § och, i så fall, om det antal timmar per vecka som platsen avser samt
 2. andra uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till bidrag.

[S2]Anmälan skall också innefatta en på heder och samvete avgiven försäkran att de lämnade uppgifterna är riktiga.

[S3]Vårdnadsbidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då anmälan gjordes.

11 §  Om det finns sannolika skäl att dra in eller minska ett vårdnadsbidrag kan försäkringskassan besluta att bidraget inte skall betalas ut eller betalas ut med lägre belopp till dess slutligt beslut meddelats.

12 §  Den som uppbär vårdnadsbidrag är skyldig att göra en anmälan till försäkringskassan

 1. om barnet fått plats inom sådan barnomsorg som anges i 5 §,
 2. om det antal timmar per vecka barnets plats inom sådan barnomsorg avser har utökas så att rätten till eller storleken av vårdnadsbidraget påverkas och
 3. om andra ändrade förhållanden inträtt som påverkar rätten till eller storleken av vårdnadsbidraget.

[S2]Anmälan enligt första stycket skall göras så snart den bidragsberättigade får veta hur förhållandena kommer att ändras.

Utbetalning av vårdnadsbidrag m. m.

13 §  Vårdnadsbidrag betalas ut månadsvis.

14 §  Om det finns synnerliga skäl får försäkringskassan, på framställning av en socialnämnd, besluta om att bidraget skall betalas ut till

 1. en förälder som inte har rätt att uppbära bidraget enligt regeln i 8 §,
 2. annan lämplig person, eller
 3. socialnämnden.

[S2]Bidrag som betalats ut enligt första stycket skall användas för barnets bästa.

15 §  Om vårdnadsbidraget inte har lyfts före utgången av kalenderåret efter det då bidraget har förfallit till betalning, är det förverkat.

Återbetalning

16 §  Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av vårdnadsbidrag, om den som uppburit bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att anmäla ändrade förhållanden enligt 12 § eller på något annat sätt har förorsakat att vårdnadsbidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit bidraget skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl får försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

[S2]Om vårdnadsbidrag eller annan ersättning vid ett senare tillfälle skall betalas ut till någon som skall betala tillbaka bidrag enligt första stycket, får försäkringskassan besluta att ett skäligt belopp skall hållas inne i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

Överklagande

17 §  Bestämmelserna i 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av en försäkringskassas beslut samt överklagande av en försäkringskassas eller en domstols beslut tillämpas också i ärenden om vårdnadsbidrag. Omprövning av beslut om återbetalningsskyldighet enligt 16 § skall göras av socialförsäkringsnämnden, om det belopp som har betalats ut felaktigt överstiger 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

Övrigt

18 §  Rätten till vårdnadsbidrag får inte överlåtas och kan inte utmätas för skuld.

19 §  Bestämmelserna i 20 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbetsgivare och försäkringsinrättningar skall gälla i ärenden enligt denna lag.

20 §  Vad som är föreskrivet om Riksförsäkringsverkets tillsyn över de allmänna försäkringskassorna tillämpas också i fråga om kassornas handläggning av vårdnadsbidrag.

21 §  Regeringen får träffa överenskommelse med andra stater om utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

Ändringar

Lag (1994:553) om vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 1993/94:343, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SoU34
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (1994:1567) om upphävande av lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:105, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  upph.