Inaktuell version

Lag (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2002:278
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete. Lag (1996:402).

2 §  Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbildningen.

[S2]Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning. Lag (2002:278).

3 §  En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då anses fullgöra grundutbildningen.

[S2]En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt skall anses fullgöra repetitionsutbildning. Lag (2002:278).

4 §  Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här i landet, i Sverige medverkar i sådan utbildning för fredsfrämjande verksamhet som avses i denna lag, skall staten i stället för den utländska personen ersätta skada som uppkommer i samband med utbildningen och för vilken den utländska personen annars skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk lag. Staten skall dock inte ersätta skada som uppkommer hos en sådan utländsk person. Lag (1996:402).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:385, Prop. 1993/94:244, Bet. 1993/94:FöU12
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:237, Prop. 1995/96:37, Bet. 1995/96:FöU4
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:205, Prop. 2001/02:11, Bet. 2001/02:FöU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2004/05:44, Prop. 2004/05:7, Bet. 2004/05:FöU2
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:247, Prop. 2015/16:122, Bet. 2015/16:FöU14
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01