Upphävd författning

Lag (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-12-15
Ändring införd
SFS 1980:1021
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Kvinnor som vill få anställning som officerare vid försvarsmakten måste genomgå militär grundutbildning enligt denna lag. Regeringen bestämmer vilka krav i övrigt som skall gälla för anställningen.

Utbildningen

2 §  Grundutbildningen skall till längd och innehåll motsvara den grundutbildning som en jämförbar kategori värnpliktiga fullgör enligt värnpliktslagen (1941:967).

3 §  Antagning till grundutbildningen sker efter ansökan och särskild antagningsprövning.

Tjänstgöringsskyldighet m.m.

4 §  En kvinna som har antagits till grundutbildningen är skyldig att efter inkallelse inställa sig till utbildningen och fullgöra denna i enlighet med meddelade föreskrifter. Hon får inte avbryta utbildningen förrän hon har meddelat sin vilja att göra detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  I fråga om laga förfall skall 41 och 42 §§värnpliktslagen (1941:967) tillämpas.

6 §  Sedan en kvinna har antagits till grundutbildningen gäller 32, 34, 35 och 37 §§värnpliktslagen (1941:967) för henne tills utbildningen slutar. Lag (1986:648).

Skiljande från utbildningen

7 §  Från grundutbildningen skiljs den som

 1. visar sig olämplig för fortsatt utbildning till officer vid försvarsmakten, eller
 2. på grund av sjukdom eller av annan anledning är frånvarande från utbildningen i sådan utsträckning att hon inte kan tillgodogöra sig denna.

Förmåner

8 §  En kvinna har under grundutbildningen och i samband med antagningsprövningen rätt till samma förmåner som värnpliktiga har under grundutbildningen enligt värnpliktslagen (1941:967).

[S2]Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som en kvinna ådrar sig under tjänstgöring finns i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m. Lag (1991:466).

Bemyndigande

9 §  Regeringen får föreskriva att en bestämmelse i denna lag skall tillämpas också på annan föreskriven utbildning som en kvinna genomgår för att kunna få anställning vid försvarsmakten som officer.

[S2]Regeringen eller en myndighet som regeringen utser bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i frågor som behandlas i denna lag.

Ändringar

Lag (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor

Förarbeten
Prop. 1980/81:43

Lag (1986:648) om ändring i lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:9
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-06-01

Lag (1991:466) om ändring i lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor

Ändring, SFS 1994:1810

  Omfattning
  upph.