Upphävd författning

Förordning (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:594 i lydelse enligt SFS 1994:1114
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 §  Följande bestämmelser i en rättsakt inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94 av den 21 mars 1994 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet skall gälla som svensk förordning:

[S2]Rådets förordning (EEG) nr 3916/90 av den 21 december 1990 om de åtgärder som skall vidtas i händelse av en kris på marknaden för godstransporter på väg.

3 §  Den svenska texten till den i 2 § angivna rättsakten/n1/ finns intagen i bilagan till denna förordning.

4 §  De danska, engelska , finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna har samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

5 §  När bestämmelserna i bilagorna till denna förordning innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas rättsordning, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justering av EES-avtalet och Gemensamma EES-kommitténs beslut den 8 februari 1994 om ändring i protokoll 1 till EES-avtalet.
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S2]Exempel på begrepp och förfaranden som kan komma i fråga är

 • ingresser,
 • adressaterna för EG:s rättsakter,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 §  Bestämmelserna i förordningen (EEG) nr 3916/90 skall inom ramen för EES-avtalet tillämpas med följande anpassningar:

 1. Förordningen skall inte vara tillämplig på Österrike.
 2. I de fall som avses i artikel 3 skall, vad avser EFTA-staterna "kommissionen" lyda "EFTA:s övervakningsmyndighet".
 3. I sådana situationer som avses i artikel 4:
 • I fråga om EFTA-staterna skall "kommissionen" lyda "EFTA:s övervakningsmyndighet" och "rådet" lyda "EFTA:s ständiga kommitté''.
 • Om kommissionen mottar en begäran från en EG-medlemsstat eller om EFTA:s övervakningsmyndighet mottar en begäran från en EFTA-stat om att besluta om skyddsåtgärder, skall Gemensamma EES-kommittén genast underrättas om detta och förses med all relevant information.

[S2]På begäran av en avtalsslutande part skall samråd äga rum i Gemensamma EES-kommittén. Sådant samråd kan också begäras om den tid under vilken skyddsåtgärderna är i kraft förlängs.

[S3]När EG-kommissionen eller EFTA:s övervakningsmyndighet har antagit ett beslut, skall de omedelbart underrätta Gemensamma EES-kommittén om de åtgärder som har vidtagits.

[S4]Om någon av de avtalsslutande parterna anser att skyddsåtgärderna skulle kunna skapa obalans mellan de avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter skall artikel 114 i EES-avtalet tillämpas med nödvändiga ändringar.

 1. I fråga om artikel 5 skall EFTA-staterna vara delaktiga i Rådgivande kommitténs arbete vad avser dess allmänna uppgifter att följa situationen på transportmarknaden och ge råd i fråga om insamlandet av de data som behövs för att övervaka marknaden och upptäcka en kris.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:527) om upphävande av förordningen (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas på åtgärder som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
  Omfattning
  upph.