Upphävd författning

Förordning (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:648 i lydelse enligt SFS 2002:505
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga har till uppgift att genom vägledande och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja personalvård för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt. Förordning (1995:647).

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. ägna uppmärksamhet åt utvecklingen inom de områden som berörs av nämndens verksamhet,
 2. göra de framställningar som nämnden anser behövs till regeringen, chefen för ett departement eller statliga myndigheter.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst sexton personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1998:19).

Organisation

4 §  Vid nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]31 § om myndighetens beslut,

[S7]35 § om överklagande. Förordning (1996:116).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:116).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämndens ordförande och sekreterare får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Förordnanden

9 §  Regeringen utser ordförande, vice ordförande, ledamöter och sekreterare. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Övriga bestämmelser

10 §  Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten skall informera nämnden

 1. i principiella frågor som rör nämnden,
 2. i sådana ärenden av principiell betydelse som rör sociala och ekonomiska förhållanden för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt. Förordning (2002:505).

Ändringar

Förordning (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:116) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:647) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:116) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:19) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (2002:505) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1153) om upphävande av förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

Omfattning
upph.