Lag (1994:69) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-03-03
Ändring införd
SFS 1994:69
Ikraft
1994-03-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen får förordna att 3, 4, 5, 7 a, 7 b och 7 c §§ lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om en handelsblockad mot Libyen med anledning av resolution 883 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 11 november 1993. Regeringen får också meddela förordnande enligt 11 § tredje stycket lagen.
Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis återkallas eller förfaller eller om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande inte längre kvarstår skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter.

Ändringar

Lag (1994:69) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen

    Förarbeten
    Rskr. 1993/94:133
    Ikraftträder
    1994-03-05