Upphävd författning

Lag (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:693
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Lag (1991:901) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landsting får lämna katastrofhjälp eller annat humanitärt bistånd till ett annat land, om det där inträffar en katastrof eller på något annat sätt uppstår en nödsituation.

[S2]Biståndet får ges i form av utrustning som de kan avvara.

[S3]Utrustningen skall lämnas direkt till det andra landet eller skickas genom en internationell hjälporganisation. Den får också lämnas till en internationell hjälporganisation för att användas om en nödsituation senare skulle inträffa. Lag (1999:948).

2 §  Till ett land som avses i 1 § och som får svenskt statligt bistånd får kommuner och landsting ge bistånd också i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt under förutsättning att regeringen lämnar tillstånd till det.

[S2]Sådant bistånd kan även ges i form av ekonomiskt stöd för att genomföra utbildning och rådgivning.

[S3]Biståndet skall lämnas direkt till det andra landet eller skickas genom en internationell hjälporganisation. Lag (1999:948).

3 §  När kommuner eller landsting lämnar sådant bistånd som avses i 2 §, skall de förvissa sig om att biståndet kommer till avsedd användning. Lag (1999:948).

4 §  Kommuner eller landsting som har beslutat att lämna bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning anvisa medel som behövs för att transportera och ställa i ordning utrustningen.

[S2]De får också tillhandahålla och svara för ersättning till personal som behövs för att utrustningen skall kunna tas i bruk. Lag (1999:948).

Ändringar

Lag (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

Förarbeten
Rskr. 1993/94:380, Prop. 1993/94:189, Bet. 1993/94:KU41
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (1999:948) om ändring i lagen (1994:693) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:151

Omfattning
upph.