Upphävd författning

Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:714 i lydelse enligt SFS 2004:151
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets radioanstalt är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare anger.

2 §  Försvarets radioanstalt skall särskilt

 • följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet,
 • fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten,
 • utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret.

3 §  Försvarets radioanstalt skall biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem. Förordning (1996:1481).

3 a §  Försvarets radioanstalt skall ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig ur sårbarhetssynpunkt eller ur ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt skall därvid särskilt kunna

 1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag,
 2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT- relaterade hot mot samhällsviktiga system,
 3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och
 4. ge annat tekniskt stöd.

[S2]Försvarets radioanstalt skall samverka med andra organisationer inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet. Förordning (2002:1154).

3 b §  Försvarets radioanstalt får med stöd av 3 och 4 §§avgiftsförordningen (1992:191) ta ut avgifter för genomförande av IT-säkerhetsanalyser som anges i 3 a §. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen gäller inte. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt. Förordning (2002:1154).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarets radioanstalt med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 30, 33 och 34 §§. Förordning (1999:1020).

Myndighetens ledning

5 §  Försvarets radioanstalts generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid radioanstalten finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:560).

[S3]Organisation

6 § har upphävts genom förordning (1999:1020).
7 § har upphävts genom förordning (1996:1481).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets radioanstalt.

[S2]Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

9 § har upphävts genom förordning (1996:105).

Anställning

10 §  Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Lag (2004:151).

11 §  I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ändringar

Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1363) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:105) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

  Omfattning
  upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 4, 10 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1481) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:1020) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:560) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraftträder
2000-07-10

Förordning (2002:1154) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
nya 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2004:151) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-06-01

Ändring, SFS 2007:937

Omfattning
upph.