Upphävd författning

Lag (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:757
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan är inte med här.

Bestämmelser enligt EES-avtalet som skall gälla som svensk rätt

1 §  Rådets förordning (EEG) nr 613/91 av den 4 mars 1991 om överflyttning av fartyg från ett register till ett annat inom gemenskapen, som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag.

2 §  Som bilaga 1 till denna lag finns den svenska texten till förordning (EEG) nr 613/91.

3 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

4 §  När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas (EG) rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för EG: s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet och Gemensamma EES-kommitténs beslut den 8 februari 1994 om ändring i protokoll 1 till EES-avtalet.
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 §  Med EFTA-stat avses i denna lag en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

6 §  Det som sägs om kommissionen i artikel 5.1 första stycket skall i stället avse EFTA: s övervakningsmyndighet.

[S2]Om en tvist enligt artikel 5.1 andra stycket och 5.2 uppstår skall, i stället för det förfarande som föreskrivs i artikel 7, tvisten hänskjutas till EFTA: s ständiga kommitté om den uppstått med en EFTA-stat och till Gemensamma EES-kommittén om den uppstått med en EG-medlemsstat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister

Förarbeten
Rskr. 1993/94:389, Prop. 1993/94:202, Bet. 1993/94:TU37
CELEX-nr
391R0613
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (1994:1794) om upphävande av lagen (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:99, Prop. 1994/95:71, Bet. 1994/95:TU7
  Omfattning
  upph.