Upphävd författning

Lag (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:760 i lydelse enligt SFS 1995:1618
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller regler för beräkning av inkomstskatt till följd av ombildning av landshypoteksinstitutionen enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

2 §  Avsättningar till reservfond som Sveriges allmänna hypoteksbank eller landshypoteksförening gjort i bokslut till ledning för 1986 och senare års taxeringar återförs till beskattning hos det kreditmarknadsbolag som avses i 3 § lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen eller hos den ekonomiska förening som övertar kreditmarknadsbolagets verksamhet

[S2]vid 1996 års taxering med minst trettiosju sextiondelar,

[S3]vid 1996 och 1997 års taxeringar med minst fyrtioen sextiondelar,

[S4]vid 1996-1998 års taxeringar med minst fyrtiofem sextiondelar,

[S5]vid 1996-1999 års taxeringar med minst fyrtionio sextiondelar,

[S6]vid 1996-2000 års taxeringar med minst femtiotre sextiondelar, och

[S7]vid 1996-2001 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 2001,

[S8]vid 1996-2002 års taxeringar, med femtiosju sextiondelar. Lag (1995:1618).

3 §  Skattepliktig intäkt enligt 22 § kommunalskattelagen (1928:370) eller 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall inte anses uppkomma då låntagare i landshypoteksförening får andel i den ekonomiska förening som avses i 2 § lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen. Anskaffningsvärdet för andelen skall anses vara noll kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1618) om ändring i lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:123, Prop. 1995/96:104, Bet. 1995/96:SkU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-12-31

Lag (1999:1285) om upphävande av lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

Övergångsbestämmelse

I fråga om 2002 och tidigare års taxeringar gäller dock fortfarande 2 § i den upphävda lagen.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.