Upphävd författning

Förordning (1994:773) om småföretagsstöd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:773 i lydelse enligt SFS 1999:1228
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja sysselsättningsskapande investeringar och inomregional balans kan i den utsträckning det finns medel småföretagsstöd lämnas enligt denna förordning.

[S2]Stöd får endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för stödet. Förordning (1999:1228).

1 a §  I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 6 § första stycket, 7, 8 och 9 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. Förordning (1997:1247).

2 §  Småföretagsstöd kan lämnas i hela landet till företag som inte verkar inom syntetfiberindustrin eller stålindustrin och som

 1. har färre än 50 anställda,
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 7 miljoner ecu eller har en balansomslutning som motsvarar högst 5 miljoner ecu, och
 3. inte alls eller med en andel som understiger 25 procent ägs av företag som inte uppfyller villkoren i 1-2.

[S2]Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om ägaren är ett offentligt investeringsföretag, ett riskkapitalföretag eller en institutionell investerare, under förutsättning att de inte kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt. Förordning (1997:1247).

3 §  Stöd kan lämnas som bidrag i samband med investeringar som beräknas leda till långsiktig sysselsättning under förutsättning att stödet inte bidrar till

 1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller
 2. att en verksamhet rekonstrueras eller avser verksamhet som nyligen har varit föremål för en rekonstruktion.

[S2]Stöd lämnas endast om det totala godkända kapitalbehovet i samband med den investering som ligger till grund för ansökningen uppgår till högst 20 miljoner kronor.

[S3]Beträffande vilka slag av investeringar småföretagsstöd kan avse tillämpas 20 § andra stycket och 48 § andra stycket förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd. Förordning 81997:1247).

4 §  Bidrag kan lämnas med högst 15 procent av den del av de totala utgifterna i samband med en investering som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier eller av utgifterna för patent, licenser, marknadsföring, produktutveckling, utbildning eller liknande.

[S2]Inom områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 kan bidrag lämnas till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning, om medel från EG:s strukturfonder lämnas för samma investering. Det totala bidrag som lämnas för en sådan investering får uppgå till högst 15 procent av investeringskostnaden.

[S3]Bidraget får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall kunna komma till stånd. Förordning (1998:1371).

5 §  Om småföretagsstöd lämnas samtidigt med andra former av statligt stöd gäller 11 § andra och tredje styckena förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd. Förordning (1997:1247).

6 §  Länsstyrelsen beslutar i ärenden om småföretagsstöd. En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas.

[S2]Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om när en ansökan om stöd senast skall vara inlämnad. Förordning (1997:1247).

7 § har upphävts genom förordning (1999:16).

8 §  Länsstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

9 §  Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

10 §  Vad som föreskrivs om stödberättigad verksamhet i följande bestämmelser i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd skall i tillämpliga delar gälla även småföretagsstöd: 2 § första stycket utom vad avser 8-10, 4 § första stycket andra meningen och andra stycket första meningen, 8 § första och andra styckena, 10 § andra stycket, 12 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket, 15 §, 22 § första stycket, 25 §, 26 § första stycket, 27 § första stycket och andra stycket första meningen, 28-30 §§, 31-33 §§, 39 §, 41 § första stycket, 42 § första meningen, 45 § första stycket och andra stycket första meningen, 46 §, 48 § andra stycket och 75 §. Förordning (1997:1247).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:773) om småföretagsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:366, Prop. 1993/94:140, Bet. 1993/94:AU13
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:256) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:731) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:893) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1496) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1247) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:128, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU2
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 10 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1371) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-12-15

Förordning (1999:16) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd

Omfattning
upph. 7 §
Ikraftträder
1999-02-09

Förordning (1999:1228) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som inkommit till behörig myndighet före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:282

Omfattning
upph.