Upphävd författning

Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:642 i lydelse enligt SFS 1999:1227
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1982:677) om regionalpolitiskt stöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Stödets syfte och utsträckning samt områden för stödet

1 §  För att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet kan stöd lämnas enligt denna förordning.

[S2]Stöd får endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för stödet.

[S3]För stödet finns två stödområden, betecknade 1 och 2. Dessa framgår närmare av 16 § . Stöd kan, inom ett stödområde, lämnas till verksamhet som är berättigad till stöd enligt 2 eller 3 §.

[S4]I de fall som anges i 18 och 19 §§ kan stöd lämnas även till verksamhet utanför stödområdena.

[S5]Inom vilka områden stöd kan lämnas enligt 18 § och områden för de orter inom vilka Närings- och teknikutvecklingsverket kan lämna stöd enligt 19 § framgår av förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m. Förordning (1999:1227).

1 a §  I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 26, 28, 30 d, 32, 34-39, 43, 46 och 51 b §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. Förordning (1998:997).

1 b §  För följande kommuner och delar av kommuner, som ingår i stödområde 2, gäller bestämmelserna i förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige.

[S2]Gävleborgs län: Hofors kommun.

[S3]Dalarnas län: Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner.

[S4]Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.

[S5]Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

[S6]Värmlands län: Filipstads, Hagfors och Munkfors kommuner. Förordning (1998:997).

Stödberättigad verksamhet

Stöd till företag

2 §  Stöd kan lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Till ideella organisationer eller intresseorganisationer kan stöd lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd lämnas endast om företaget, verket, myndigheten eller organisationen bedriver eller ämnar bedriva

 1. industriell eller industriliknande verksamhet,
 2. verksamhet med huvudsaklig inriktning på tjänster för den industriella produktionsprocessen (industriserviceverksamhet),
 3. partihandel med väsentlig betydelse för näringslivets, främst industrins, utveckling inom regionen,
 4. uppdragsverksamhet med inriktning mot näringslivet,
 5. privat tjänste- och serviceverksamhet som inte riktar sig till en lokal eller regional marknad,
 6. pälsdjursuppfödning och vattenbruk,
 7. turistverksamhet enligt närmare bestämmelser i 4 §,
 8. framställning av fasta bränslen enligt närmare bestämmelser i 5 §,
 9. uppförande av lokaler för uthyrning enligt närmare bestämmelser i 6 §,
 10. verksamhet i form av investmentbolag enligt närmare bestämmelser i 7 §, eller
 11. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivet i regionen eller annars bedöms ha särskild regionalpolitisk betydelse.

[S2]För stöd till direkt eller indirekt kommunägda företag tillämpas 3 §. Förordning (1995:890).

2 a §  Stöd till industriell eller industriliknande verksamhet enligt 2 § första stycket 1 får inte lämnas till verksamhet inom stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Stöd till annan verksamhet inom stålindustrin kräver godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, om stödet avser produkter i form av vissa sömlösa rör eller grövre svetsade rör.

[S2]Godkännande av kommissionen behövs även för stöd till sådan verksamhet inom syntetfiberindustrin, varvsindustrin och motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler för respektive sektor. Stöd till motorfordonsindustrin kräver godkännande endast om stödet lämnas för projekt vars kostnader överstiger 17 miljoner ecu.

[S3]Om kommissionens godkännande krävs skall stödet prövas av regeringen. Förordning (1996:1570).

Stöd till kommuner

3 §  Stöd kan lämnas till kommuner eller till direkt eller indirekt kommunägda företag för verksamheter som anges i 2 § första stycket 7--9.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Närings- och teknikutvecklingsverket medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalpolitiskt stöd har lämnats övertar också de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras. Förordning (1995:890).

Närmare bestämmelser om vissa verksamheter

4 §  Stöd till turistverksamhet enligt 2 § första stycket 7 skall i första hand lämnas till turistanläggningar som redan finns i turistorter. Stöd får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

[S2]Stöd till turistanläggning får lämnas även om driften av anläggningen skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag skall i beslutet om stöd, som villkor för stödet, bestämmelser om arrendets storlek meddelas. Arrendet skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionalpolitiska stödet. Förordning (1995:890).

5 §  Stöd till framställning av fasta bränslen enligt 2 § första stycket 8 bör normalt lämnas som komplettering till stöd enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden m.m.

[S2]Stöd skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara i form av flis framställs eller förädlas eller i form av torv bryts eller förädlas. Vid torvproduktion får stöd avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Stöd får lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär. Stöd får inte lämnas till förbränningsanläggningar. Förordning (1995:890).

6 §  Stöd för uppförande av lokaler för uthyrning enligt 2 § första stycket 9 får lämnas för lokaler på mindre orter som har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna. I lokalerna får endast bedrivas sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 2 §.

[S2]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till företag som bedöms sakna möjlighet att själv uppföra lokaler och som uppfyller de villkor som framgår av allmänna bestämmelser för stöd som anges i 12-15 §§. Om det finns särskilda skäl, får stöd dock lämnas utan att föreskrifterna i detta stycke är helt uppfyllda. Frågor om undantag prövas av Närings- och teknikutvecklingsverket.

[S3]I de delar av stödområdet som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 och gemenskapsinitiativet Konver får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler och även på större orter. För sådana åtgärder skall det stöd som möjliggörs av medel från EG utnyttjas i största möjliga mån.

[S4]Om lokalen ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag skall som villkor för stödet gälla de bestämmelser om hyressättningen som meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket i samband med beslutet om stöd. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionalpolitiska stödet. Närings- och teknikutvecklingsverket skall pröva att ingångna hyresavtal stämmer överens med bestämmelserna om hyressättningen. Förordning (1996:1570).

7 §  Stöd till investmentbolag enligt 2 § första stycket 10 kan endast lämnas av regeringen i form av lån. Bolaget får med hjälp av lånemedlen endast delta i sådana verksamheter som är stödberättigade enligt denna förordning och som huvudsakligen bedrivs inom stödområdena eller i ett område utanför stödområdena där, enligt beslut av regeringen, regionalt utvecklingsstöd skall kunna lämnas för en begränsad tid enligt 18 §. Lånevillkoren i övrigt bestäms av regeringen särskilt för varje enskilt fall.

[S2]Om stödet utgör statsstöd enligt artikel 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, får det lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet. Förordning (1997:1245).

Förhandsbesked

8 §  Efter ansökan lämnar Närings- och teknikutvecklingsverket förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

[S2]Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd kan lämnas till verksamheten.

[S3]Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet eller stöd till sådan verksamhet som anges i 2 § första stycket 10 skall Närings- och teknikutvecklingsverket med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan avser en fråga som har principiell betydelse eller är av stor vikt. Förordning (1995:890).

Stödformer

9 §  Stöd kan lämnas som

 1. regionalt utvecklingsbidrag, och
 2. lån till investmentbolag.

[S2]Beslut om stöd skall förenas med de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan anledning. Förordning (1998:1741).

11 §  Regionalpolitiskt stöd får kombineras med andra former av statligt stöd om följande bestämmelser iakttas.

[S2]Andelen bidragsmedel i samband med en investering får inte överstiga den högsta andelen som gäller för en viss stödform i olika stödområden enligt denna förordning. Om stöd lämnas enligt 18 eller 24 § eller av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt 19 §, får andelen bidragsmedel i samband med en investering inte överstiga den högsta andelen som gäller för en viss stödform enligt förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

[S3]Det totala statliga stödet i samband med en investering får i stödområde 1 inte överstiga 70 procent och i övriga områden inte överstiga 50 procent av det godkända totala kapitalbehovet i samband med investeringen.

[S4]Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen medge undantag från bestämmelserna i andra och tredje stycket. Ett regionalt utvecklingsbidrag till andra investeringar än som avses i 48 § får dock aldrig uppgå till mer än 50 procent av de bidragsberättigade utgifterna enligt närmare bestämmelser som framgår av 23 b §. Förordning (1996:1570).

Allmänna bestämmelser för stöd

12 §  Stöd kan lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Därvid skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

[S2]Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte för stöd till ideella organisationer eller intresseorganisationer. Förordning (1997:1245).

13 §  Minst 40 procent av det antal arbetsplatser som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras. Förordning (1998:997).

14 §  Stöd får beviljas endast om stödmottagaren visar att de anställdas lön och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

[S2]En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (1998:997).

15 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1998:997).

15 a §  För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om bl. a. upphävande, ändring och återkrav av stödåtgärd som med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1995:1).

15 b §  Om ansökan om stöd kan prövas enligt förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service får stöd inte beviljas enligt denna förordning. Förordning (1995:1).

Små och medelstora företag

15 c §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning företag som inte verkar inom syntetfiberindustrin, bilindustrin eller stålindustrin och som

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 40 miljoner ecu eller har en balansomslutning som motsvarar högst 27 miljoner ecu, och
 3. inte alls eller med en andel som understiger 25 procent ägs av företag som inte uppfyller villkoren i 1-2.

[S2]Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om ägaren är ett offentligt investeringsbolag, ett riskkapitalbolag eller en institutionell investerare, under förutsättning att de inte kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt. Förordning (1997:1245).

Stödberättigade kostnader vid investeringar som gäller forskning och utveckling

15 d §  Vid investeringar som gäller forskning och utveckling är följande kostnader stödberättigade.

 1. Personalkostnader, beräknade som en summa av det totala beloppet som behövs för att genomföra investeringen.
 2. Övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager, beräknade enligt 1.
 3. Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas uteslutande för forskning och utveckling.
 4. Kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och motsvarande.
 5. Övriga omkostnader som uppstår till följd av investeringen. Förordning (1995:890).

Stödområden

16 §  Stödområdena omfattar följande kommuner och delar av kommuner.

[S2]Stödområde 1

[S3]Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.

[S4]Västerbottens län: Dorotea, Malå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner samt Björksele församling i Lycksele kommun.

[S5]Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Ragunda och Strömsunds kommuner samt Hotagens, Laxsjö, Föllinge, Offerdals och Alsens församlingar i Krokoms kommun, Håsjö och Hällesjö församlingar i Bräcke kommun och Kalls församling i Åre kommun.

[S6]Västernorrlands län: Edsele, Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens församlingar i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun.

[S7]Stödområde 2

[S8]Norrbottens län: Älvsbyns kommun samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

[S9]Västerbottens län: Bjurholms, Norsjö och Vindelns kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun och Lycksele kommun utom Björksele församling,

[S10]Jämtlands län: Näs och Häggenås församlingar i Östersunds kommun och Näskotts församling i Krokoms kommun samt Bräcke kommun utom Håsjö och Hällesjö församlingar och Åre kommun utom Kalls församling.

[S11]Västernorrlands län: Ånge kommun samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun, Anundsjö utom f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun utom Edsele, Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens församlingar.

[S12]Gävleborgs län: Hofors och Ljusdals kommuner.

[S13]Dalarnas län: Avesta, Ludvika, Malungs, Orsa, Smedjebackens, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

[S14]Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner.

[S15]Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

[S16]Värmlands län: Arvika, Eda, Filipstads, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.

[S17]Västra Götlands:Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner. Förordning (1997:1245).

17 § har upphävts genom förordning (1995:1).

18 §  Om ett område utanför stödområdena drabbas av mycket omfattande strukturförändringar får regeringen besluta att regionalt utvecklingsstöd för en begränsad tid skall kunna lämnas i området.

[S2]Stöd enligt första stycket får lämnas endast till sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket 1--6 och 9--11.

[S3]Områden där stöd får lämnas enligt denna paragraf framgår av förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m. Förordning (1996:1570).

Regionalt utvecklingsbidrag

19 §  Om det i en ort utanför stödområdena förutses eller har uppkommit avsevärda sysselsättningssvårigheter till följd av industrinedläggning eller liknande orsak får regeringen och Närings- och teknikutvecklingsverket lämna regionalt utvecklingsbidrag inom orten.

[S2]Närings- och teknikutvecklingsverket får lämna bidrag enligt första stycket endast i samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse i orter inom sådana områden som framgår av förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

[S3]Bidrag enligt första stycket får lämnas endast till sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket1-6 och 11 samt, om det finns särskilda skäl, till verksamhet som avses i 2 § första stycket 9.

[S4]Bidrag enligt denna paragraf i orter utanför Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län och Ore församling i Rättviks kommun i Dalarnas län får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt bidraget. Förordning (1998:1741).

Regionalt utvecklingsbidrag

20 §  Regionalt utvecklingsbidrag kan, i den utsträckning det finns medel, lämnas till verksamhet som anges i 2 § första stycket1-9 och 11 samt 3 §. Förordning (1998:1741).

[S2]Regionalt bidrag kan lämnas för att täcka en del av utgifterna, inklusive utgifterna i samband med inkörningen, under en flerårsperiod i samband med investeringar som gäller

 1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggningar,
 2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad avskrivningstid av mer än tre år, och
 3. markberedning för torvproduktion, dock endast om det finns särskilda skäl.

[S3]Regionalt bidrag kan även lämnas till utgifter för vissa andra investeringar enligt 48 §. Förordning (1998:1741).

20 a §  När utvecklingsbidrag lämnas till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer i samband med en etablering i stödområde eller en utökning av verksamheten där, får bidraget även avse investeringar som gäller

 1. flyttning av maskiner och andra inventarier,
 2. forskning och utveckling, och
 3. rekrytering och utbildning av personal. Förordning (1998:1741).

21 § har upphävts genom förordning (1996:1570).

22 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall grundas på de totala utgifterna för investeringen inklusive utgifter i samband med inkörningen och liknande. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och inriktning, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas samt angelägenheten från samhällssynpunkt av att investeringen genomförs.

[S2]Bidraget får inte vara större än vad som med hänsyn till andra finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter behövs för att investeringen skall komma till stånd och beloppet inte vara högre än vad som följer av 23-23 a §§. Om bidraget lämnas i samband med maskininvesteringar, skall hänsyn tas till eventuellt statligt stöd som lämnats till uppförande av lokalerna. Det sistnämnda gäller även om lokalen hyrs. Förordning (1998:997).

23 §  Av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt vad som framgår av 15 d § samt rekrytering och utbildning av personal, får i stödområde 1 regionalt utvecklingsbidrag lämnas

 1. med högst 40 procent till små och medelstora företag som uppfyller villkoren i 15 c §, och
 2. med högst 35 procent i övriga fall.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag till lokaler för uthyrning eller till markberedning för torvproduktion får dock lämnas med högst 30 procent av de totala utgifterna enligt första stycket. Förordning (1996:1570).

23 a §  I stödområde 2 får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 20 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt vad som framgår av 15 d § samt rekrytering och utbildning av personal.

[S2]Regionalt utvecklingsbidrag till lokaler för uthyrning eller till markberedning för torvproduktion får dock lämnas med högst 15 procent av de totala utgifterna enligt första stycket. Förordning (1996:1570).

23 b §  Om det finns synnerliga skäl kan regeringen eller Närings- och teknikutvecklingsverket bevilja regionalt utvecklingsbidrag i ett visst ärende med högre belopp än vad som anges i 23 och 23 a §§, dock med högst 50 procent av de totala utgifterna enligt 23 § första stycket.

[S2]Ett sådant förhöjt regionalt utvecklingsbidrag får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet.

[S3]I stödområde 2 får dock till små och medelstora företag som uppfyller villkoren i 15 c § lämnas förhöjt bidrag som uppgår till högst 40 procent av de totala utgifterna utan godkännande av kommissionen.

[S4]Även om villkoren i 15 c § är uppfyllda krävs det godkännande av kommissionen för att lämna förhöjt bidrag inom stödområdena Hofors kommun i Gävleborgs län, Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner i Dalarnas län, stödområdena inom Västmanlands och Örebro län, Värmlands län utom Torsby kommun samt stödområdena inom de kommuner som ingick i Älvsborgs län enligt den länsindelning som gällde vid utgången av år 1997.

[S5]Om det krävs ett godkännande av kommissionen för att ett förhöjt bidrag skall få lämnas beslutar regeringen i ärendet. Förordning (1997:1245).

24 §  Om regeringen fattar beslut enligt 18 § skall den samtidigt bestämma med vilka procentandelar som regionalt utvecklingsstöd får lämnas. Procentandel får inte bestämmas högre än vad som gäller i stödområde 1.

[S2]Om ett område som ingår i stödområde 2 drabbas av mycket omfattande strukturförändringar får regeringen besluta att regionalt utvecklingsbidrag för en begränsad tid kan lämnas inom området med en högre andel av utgifterna än vad som gäller enligt 23 a §. Andelen får bestämmas till högst 30 procent för bidrag till lokaler för uthyrning eller till markberedning för torvproduktion och i övrigt till högst 35 procent.

[S3]Inom vilka områden högre stöd kan lämnas enligt andra stycket framgår av förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m. Förordning (1996:1570).

25 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag kan av den myndighet som svarar för uppföljningen enligt 46 § (uppföljningsmyndigheten) krävas åter helt eller delvis inom tio år från den dag bidraget helt utbetalats, om

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller
 2. bidraget utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts. Förordning (1996:1570).

26 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag eller en del av det kan av uppföljningsmyndigheten vidare krävas åter under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

 1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
 3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrift som gäller för bidraget,
 4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
 5. något annat förhållande inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Närings- och teknikutvecklingsverket eller av verket till regeringen för avgörande. Förordning (1998:997).

27 §  Möjligheten till återkrav enligt 26 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av regionalt utvecklingsbidrag som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet.

[S2]Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1996:1570).

28 §  Minskningen enligt 27 § av den del av bidragsbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras, kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

[S2]Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att länsstyrelsen genom redovisning enligt 32 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras. Förordning (1995:890).

29 §  Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken regionalt utvecklingsbidrag har beviljats, skall uppföljningsmyndigheten ompröva bidragsfrågan. Myndigheten kan därvid

 1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen,
 2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 26--28 §§ till ett lån med villkor som anges i beslutet, eller
 3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan återkrävas. Förordning (1996:1570).

30 §  I beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall lämnas upplysning om bestämmelserna i 26--29 §§. Förordning (1996:1570).

30 a § har upphävts genom förordning (1998:1741).
30 b § har upphävts genom förordning (1998:1741).
30 c § har upphävts genom förordning (1998:1741).
30 d § har upphävts genom förordning (1998:1741).
30 e § har upphävts genom förordning (1998:1741).

Säkerhet för regionalt utvecklingsbidrag

31 §  För eventuella återkrav enligt 26-29 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt denna förordning, förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service samt förordningen (1994:773) om småföretagsstöd.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till storleken av ägarnas kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter. Förordning (1998:1741).

Informationsskyldighet

32 §  Så länge ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter enligt 26-29 §§ skall den som har beviljats regionalt utvecklingsbidrag göra följande.

 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
 2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar eller om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning eller om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
 3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats bidraget.
 4. Ge Närings- och teknikutvecklingsverket och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

[S2]Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf. Förordning (1998:1741).

33 §  Redovisningen enligt 32 § skall innehålla uppgifter som visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt utvecklingsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna. Förordning (1998:1741).

34 §  Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 46 §, genast underrätta Närings- och teknikutvecklingsverket om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 28 eller 29 §

Förfarandet i ärenden om regionalt utvecklingsbidrag

35 §  Länsstyrelsen skall avgöra ett ärende om regionalt utvecklingsbidrag om det avser verksamhet enligt 2 § första stycket1-8 och det godkända kapitalbehov som ligger till grund för ansökan uppgår till högst 20 miljoner kronor. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för byggnader samt maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt 15 d § samt rekrytering och utbildning av personal, även medel för marknadsföring, produktutveckling samt omsättningstillgångar. Om dessa förutsättningar är uppfyllda skall länsstyrelsen även avgöra ärenden som gäller bidrag till verksamhet som i ett förhandsbesked enligt 8 § har förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas enligt 2 § första stycket 11.

[S2]Länsstyrelsen skall dock med eget yttrande till Närings- och teknikutvecklingsverket lämna över ärenden som till någon del gäller

 1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
 2. bidrag enligt 20 a §,
 3. bidrag enligt 2 a § tredje stycket eller 23 b §,
 4. bidrag enligt 41 § andra stycket,
 5. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för en sådan åtgärd, eller
 6. bidrag till affärsverk eller uppdragsmyndigheter.

[S3]För regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § finns särskilda bestämmelser om prövningsförfarandet i 51 b §. Förordning (1998:1741).

36 §  Ärenden som inte skall avgöras av länsstyrelsen skall avgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket skall dock med eget yttrande till regeringens prövning lämna över

 1. ärenden som gäller stöd enligt 2 a § tredje stycket eller stöd enligt 19 eller 23 b § som skall avgöras av regeringen,
 2. ärenden om stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, och
 3. ärenden som annars har principiell vikt eller är av stor betydelse. Förordning (1996:1570).

37 §  Regeringen kan utan hinder av 35, 36 och 38 §§ direkt ta emot och pröva en ansökan om regionalt utvecklingsbidrag. Så får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan besluta i ärendet.

[S2]Om det krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission för att bidrag skall kunna beviljas, får regeringen inte bevilja bidraget innan ett sådant godkännande har inhämtats.

[S3]Beträffande beslut av regeringen i vissa fall om regionalt bidrag enligt 48 § finns särskilda bestämmelser i 51 c-53 §§. Förordning (1998:1741).

38 §  En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall prövas av länsstyrelsen får också ges in till Närings- och teknikutvecklingsverket. Framstår i sistnämnda fall ett yttrande av länsstyrelsen som obehövligt, får verket avgöra ärendet utan sådant yttrande. Förordning (1998:1741).

39 §  De ärenden i vilka ansökan har getts in till länsstyrelsen skall beredas av länsstyrelsen.

[S2]Ärenden som skall avgöras av länsstyrelsen skall, innan beslut fattas, behandlas i den beredningsgrupp som avses i 5 § förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete. När ärendet behandlas där, skall företrädare för berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ges möjlighet att delta. Förordning (1995:890).

40 §  De ärenden i vilka ansökan har getts in till Närings- och teknikutvecklingsverket skall beredas av verket. Förordning (1995:890).

41 §  När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms bidragets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat bidraget eller, om regeringen beviljat bidraget, Närings- och teknikutvecklingsverket, bidragets storlek slutligt.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades. Förordning (1998:1741).

42 §  Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för regionalt bidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med bidraget eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket eller regeringen. Förordning (1998:1741).

43 §  Länsstyrelsen får för ett regionalt utvecklingsbidrag som tidigare har beviljats av regeringen eller Närings- och teknikutvecklingsverket medge ändring av säkerhet för bidraget. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt till vilket länsstyrelsen beviljar regionalt stöd skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas över till verkets avgörande. Förordning (1998:1741).

44 §  Ett beslut om att bevilja regionalt bidrag upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som bidraget avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om bidrag samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat bidraget medge förlängning av sådan tid. Har bidraget beviljats av regeringen beslutar dock Närings- och teknikutvecklingsverket om förlängning. Förordning (1998:1741).

45 §  Ett regionalt utvecklingsbidrag betalas ut i rater vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Bidraget får även betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken bidraget beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med bidraget på något annat sätt har uppfyllts.

[S2]Bidraget får inte betalas ut förrän stödmottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan stödmottagaren fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1998:1741).

Tillsyn och uppföljning

46 §  Den myndighet som beviljar ett regionalt utvecklingsbidrag skall utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall också svara för uppföljningen av ärendet (uppföljningsmyndighet). För regionalt utvecklingsbidrag som har beviljats av regeringen svarar dock Närings- och teknikutvecklingsverket för tillsyn och uppföljning.

[S2]Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

[S3]Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (1998:1741).

47 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse skall dock hänskjutas till regeringen för avgörande.

[S2]Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (1995:890).

Särskilda bestämmelser för regionalt utvecklingsbidrag till vissa investeringar

48 §  Regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas även till utgifter för investeringar i form av patent, licenser, marknadsföring, produktutveckling, utbildning eller liknande.

[S2]Bidrag får inte lämnas till utgifter för företagets normala drift.

[S3]I fråga om regionalt utvecklingsbidrag enligt denna paragraf tillämpas de särskilda bestämmelserna i 25-30 §§ och bestämmelserna om säkerhet, informationsskyldighet, förfarandet samt tillsyn och uppföljning i 31-47 §§, om inte annat följer av 48 a-53 §§. Om bidraget har lämnats i form av medelstillskott eller villkorslån skall bestämmelsen i 30 e § tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (1996:1570).

48 a §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § kan lämnas i form av ett bidrag, ett villkorslån eller ett medelstillskott.

[S2]De olika formerna får kombineras med varandra i ett stödärende under förutsättning att de begränsningar som framgår av 51 och 51 a §§ iakttas. Förordning (1996:1570).

49 §  Vid beviljande av regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § skall särskilt beaktas om den investering för vilken bidrag söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som män. Förordning (1996:1570).

50 §  Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § skall grundas på de totala utgifterna i samband med investeringen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och inriktning, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten bedrivs samt angelägenheten från samhällssynpunkt av att investeringen genomförs. Förordning (1996:1570).

[S2]Bidraget får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd med hänsyn till andra finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter. Förordning (1996:1570).

51 §  Av de totala utgifterna för den investering som det regionala utvecklingsbidraget enligt 48 § avser, får utvecklingsbidrag i form av ett bidrag lämnas i stödområde 1

 1. med högst 40 procent till små och medelstora företag som uppfyller villkoren i 15 c §, och
 2. med högst 35 procent i övriga fall.

[S2]I stödområde 2 får utvecklingsbidrag i form av ett bidrag lämnas med högst 20 procent av utgifterna enligt första stycket. Förordning (1996:1570).

51 a §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § i form av ett villkorslån eller ett medelstillskott får lämnas med högst 50 procent av utgifterna enligt 48 §. Lämnas även utvecklingsbidrag i form av ett bidrag för samma investering, får det sammanlagda utvecklingsbidraget uppgå till högst 50 procent av utgifterna.

[S2]Ett villkorslån eller ett medelstillskott bör i första hand lämnas för större, väl avgränsade, investeringsprojekt.

[S3]Ett villkorslån skall löpa med ränta efter samma räntesats som gäller för ett regionalt utvecklingslån, om inte särskilda skäl talar emot det, och förenas med villkor om återbetalning av lånet. Villkoren skall bestämmas med beaktande av investeringens beräknade framtida lönsamhet. Om den lönsamhet på vilken villkoren om återbetalningsskyldigheten har grundats inte uppnås, får uppföljningsmyndigheten efterskänka återbetalningen helt eller delvis.

[S4]Ett medelstillskott får beviljas under förbehåll att mottagaren förbinder sig att betala ersättning till staten i form av ett engångsbelopp eller i form av royalty eller någon annan löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till bland annat riskerna med projektet och det beräknade ekonomiska utfallet. Ersättningen skall bestämmas så att den minst uppgår till den subvention som medelstillskottet medfört i förhållande till ett regionalt utvecklingslån.

[S5]Om ett villkorslån eller ett medelstillskott utformas på något annat sätt än vad som sägs i denna paragraf, får den sammanlagda subventionen genom utvecklingsbidrag till en investering inte överskrida den procentandel som får lämnas i form av bidrag. Förordning (1996:1570).

51 b §  Ärenden om regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § prövas av länsstyrelsen, om utgifterna enligt 48 § för investeringen uppgår till högst 2,5 miljoner kronor. Uppgår utgifterna till ett högre belopp prövas ärendet av Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1996:1570).

51 c §  Regeringen kan i särskilda fall bevilja regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § i form av bidrag i ett visst ärende, dels med högre procenttal än vad som följer av 51 §, dels utan samband med en investering.

[S2]Ett sådant förhöjt bidrag får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt bidraget.

[S3]I stödområde 2 får dock till små och medelstora företag som uppfyller villkoren i 15 c § lämnas förhöjt bidrag som uppgår till högst 40 procent av utgifterna enligt 48 § utan godkännande av kommissionen.

[S4]Även om villkoren i 15 c § är uppfyllda krävs det godkännande av kommissionen för att lämna förhöjt bidrag inom stödområdena Hofors kommun i Gävleborgs län, Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner i Dalarnas län, stödområdena inom Västmanlands och Örebro län, Värmlands län utom i Torsby kommun samt stödområdena inom de kommuner som ingick i Älvsborgs län enligt den länsindelning som gällde vid utgången av år 1997. Förordning (1997:1245).

52 §  Utanför stödområdena kan regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § lämnas till produktutveckling om tillverkning av den färdiga produkten förläggs inom stödområdena. Ärenden om bidrag enligt denna paragraf prövas av regeringen. Förordning (1996:1570).

53 §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § som lämnas utanför stödområdena enligt 18 § får inte avse en högre procentandel om det lämnas i form av bidrag än 20 procent och om det lämnas i form av ett medelstillskott eller ett villkorslån än 50 procent av utgifterna enligt 48 § för den investering som utvecklingsbidraget avser.

[S2]Om ett område, som ingår i stödområde 2, drabbas av mycket omfattande strukturförändringar får regeringen besluta att utvecklingsbidrag i form av bidrag för en begränsad tid kan lämnas inom området med en högre andel av utgifterna än vad som gäller enligt 51 § andra stycket. Andelen får bestämmas till högst 35 procent. Förordning (1996:1570).

54 § har upphävts genom förordning (1996:1570).
55 § har upphävts genom förordning (1996:1570).
56 § har upphävts genom förordning (1996:1570).
57 § har upphävts genom förordning (1996:1570).
58 § har upphävts genom förordning (1996:1570).
Sysselsättningsbidrag
59 § har upphävts genom förordning (1998:997).
59 a § har upphävts genom förordning (1998:997).
59 b § har upphävts genom förordning (1998:997).
60 § har upphävts genom förordning (1998:997).
60 a § har upphävts genom förordning (1998:997).
60 b § har upphävts genom förordning (1998:997).
60 c § har upphävts genom förordning (1998:997).
61 § har upphävts genom förordning (1998:997).
62 § har upphövts genom förordning (1997:1245).
63 § har upphävts genom förordning (1998:997).
64 § har upphävts genom förordning (1998:997).
65 § har upphä genom förordning (1998:997).
66 § har upphävts genom förordning (1998:997).
67 § har upphävts gälla genom förordning (1997:1245).
68 § har upphävts genom förordning (1997:1245).
69 § har upphävts genom förordning (1998:997).
70 § har upphävts genom förordning (1998:997).
71 § har upphävts genom förordning (1998:1741).
71 a § har upphävts genom förordning (1998:997).
71 b § har upphävts genom förordning (1998:997).
72 § har upphävts genom förordning (1998:997).
73 § har upphävts genom förordning (1998:997).

Överklagande

74 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1997:1245).

Ytterligare föreskrifter

75 §  Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1995:890).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd skall upphöra att gälla.
  2. Ansökningar om stöd som vid utgången av juni månad 1990 har kommit in till vederbörande myndighet men ännu inte avgjorts skall prövas och handläggas enligt äldre föreskrifter.
  3. Äldre föreskrifter om stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats efter ansökningar som har gjorts före den 1 juli 1990. Dock gäller bestämmelserna om informationsskyldighet i 32--34 §§ i den nya förordningen och bestämmelserna om tillsyn och uppföljning i 46--47 §§ i den nya förordningen.
  4. Beträffande sysselsättningsbidrag gäller följande.
   1. Förstaårsbidrag enligt den nya förordningen beviljas första gången på grundval av kvalifikationsåret 1990.
   2. Äldre bestämmelser om sysselsättningsstöd gäller fortfarande då förstaårsstöd har beviljats för kvalifikationsåret 1989 eller tidigare.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:76
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:18) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Omfattning
  ändr. 35, 52, 74 §§
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:1168) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:87
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 59, 60, 67, 71, 73, 74, 75 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:662) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Omfattning
  ändr. 9, 11, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 59 §§, rubr. närmast före 20, 31, 35 §§; nya 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e §§, rubr. närmast före 21 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:1) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:366, Prop. 1993/94:140, Bet. 1993/94:AU13
  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 1, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 23, 24, 30 b, 30 d, 31, 35, 36, 37 §§; nya 15 a, 15 b, 23 a §§
  Ikraftträder
  1995-02-01

Förordning (1995:339) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Omfattning
  ny 59 a §
  Ikraftträder
  1995-04-15

Förordning (1995:372) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Omfattning
  ändr. 1, 19, 23 a, 36, 37 §§
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1995:890) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. De äldre föreskrifterna i 60 §, 61 §, 63 § och 72 § gäller fortfarande i ärenden om sysselsättningsbidrag, om ansökan har kommit in före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:366, Prop. 1993/94:140, Bet. 1993/94:AU13
  Omfattning
  ändr. 1-9, 11, 12, 14, 15, 18, 19-30 e, 32, 33, 35-41, 43, 45-54, 59, 60-64, 67, 69, 70-75 §§, rubr. närmast före 1, 9, 16, 75 §§; nya 2 a, 15 c, 15 d, 20 a, 23 b, 48 a, 51 a, 51 b, 51 c, 60 a, 60 b, 60 c §§, rubr. närmast före 15 c, 15 d §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1105) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Omfattning
  ändr. 23 b, 26, 36, 48 a, 51, 51 a §§
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1996:1570) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Bestämmelserna om regionalt utvecklingsstöd skall i tillämpliga delar gälla för lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag som har beviljats enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Rskr. 1996/97:106, Prop. 1996/97:1, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4, Bet. 1996/97:AU2
  Omfattning
  upph. 21, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. före mellanrubr. närmast före 48 §; ändr. 2 a, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22-27, 29, 30-30 e, 32-38, 41-46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 §§, rubr. närmast före 20, 21, 31, 30 a, 35, 48 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:208) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Omfattning
  ändr. 59, 60 c §§; ny 59 b §
  Ikraftträder
  1997-06-15

Förordning (1997:1245) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. I de försökslän som anges i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall länsstyrelsen lämna över stödärenden som inte har avgjorts slutligt vid ikraftträdandet till det regionala självstyrelseorganet för handläggning
  3. I ärenden om sysselsättningsbidrag skall följande gälla.
   1. Äldre bestämmelser gäller till och med kvalifikationsåret 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller även för förstaårsstöd som avser kvalifikationsåren 1998-2000 om det i en ansökan om lokali- seringsstöd, utvecklingsbidrag eller regionalt utvecklingsstöd enligt denna förordning, landsbygdsstöd, landsbygdsbidrag eller regionalt utvecklingslån enligt förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service eller stöd enligt förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd som inkommit före den 1 januari 1998 angavs eller annars förutsattes att sysselsättningen skulle öka efter kvali- fikationsåret 1997 och att sysselsättningsbidrag skulle lämnas för denna ökning.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  upph. 62, 67, 68 §§, rubr. närmast före 67 §; ändr. 7, 9, 12, 15, 15 c, 16, 23 b, 31, 51 c, 59, 59 b, 60 c, 61, 64, 66, 69, 71, 74 §§; nya 1 a, 71 a, 71 b §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:997) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.
 2. Vad gäller sysselsättningsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 59, 59 a, 59 b, 60, 60 a, 60 b, 60 c, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71 a, 71 b, 72, 73 §§, rubr. närmast före 59 §; ändr. 1 a, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 26 §§; ny 1 b §
Ikraftträder
1998-08-15

Förordning (1998:1741) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. De upphävda bestämmelserna i 30 a-e §§ samt 9, 19-20 a, 31- 35, 37-38 och 41-46 §§ skall tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om ansökningar som har kommit in före den 1 januari 1999. Vidare skall bestämmelserna tillämpas i fråga om regionalt utvecklingslån som har beviljats men ännu inte överlämnats till Stiftelsen Norrlandsfonden.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:204, Prop. 1997/98:62, Bet. 1997/98:AU11
Omfattning
upph. 30 a-e, 71 §§, mellanrubr. närmast före 20, 21, 30 a §§; ändr. 9, 19, 20, 20 a, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 31, 35 §§, rubr. närmast efter 19 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1227) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som inkommit tillbehörig myndighet före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:279

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph.